The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi IELTS Writing đánh giá khả năng diễn đạt bằng kỹ năng viết của bạn và được thiết kế để đánh giá năng lực của bạn cho dù bạn lựa chọn bài thi Học thuật (IELTS Academic) hoặc Tổng quát (IELTS General Training).

Dưới đây là tổng quan về bài thi IELTS Writing:

Cấu trúc bài thi:

 • Bài thi IELTS Writing bao gồm hai phần: Task 1 và Task 2.

 • Ở phiên bản Học thuật, Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả các thông tin từ hình ảnh, như biểu đồ, bảng biểu hoặc sơ đồ. Task 2 yêu cầu viết bài luận theo câu hỏi hoặc đề tài cho sẵn.

 • Ở phiên bản Tổng quát, Task 1 yêu cầu viết thư, thường dựa trên một tình huống cụ thể, và Task 2 yêu cầu viết bài luận về một chủ đề nói chung.

Giới hạn từ:

 • Ở Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết ít nhất 150 từ.

 • Đối với Task 2, thí sinh cần viết ít nhất 250 từ.

Thời gian làm bài:

 • Thí sinh có tổng cộng 60 phút để hoàn thành cả hai bài.

 • Nên phân bổ khoảng 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2.

Cách chấm điểm:

 • Mỗi bài được chấm điểm riêng trên thang điểm từ 0 đến 9.

 • Điểm của cả hai bài được tính trung bình để xác định tổng điểm kỹ năng Writing của bạn.

Các tiêu chí đánh giá:

 • Task 1 đánh giá khả năng trình bày và mô tả thông tin hình ảnh một cách logic và mạch lạc (đối với bài thi Học thuật) hoặc khả năng truyền đạt thông tin với giọng điệu rõ ràng và phù hợp (đối với bài thi Tổng quát).

 • Task 2 đánh giá khả năng đưa ra các lập luận, quan điểm và ý tưởng rõ ràng, mạch lạc trong bài viết.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Writing, việc luyện thi thường bao gồm thực hành viết bài miêu tả và các bài luận, hiểu format và yêu cầu của từng Task cũng như cải thiện ngữ pháp và từ vựng của bạn.

Đã có rất nhiều thí sinh thấy hữu ích khi sử dụng các tài liệu luyện thi IELTS và tiếp nhận những nhận xét, góp ý về bài viết của họ từ giáo viên hoặc gia sư có chuyên môn. Khả năng thể hiện tốt suy nghĩ vào trong bài viết rất quan trọng cho mục đích học tập và chuyên môn, do đó bài thi IELTS Writing là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS nói chung.