The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Đọc gồm 40 câu hỏi cho ba bài đọc dài. Các câu hỏi bao gồm nhiều dạng, từ câu hỏi trắc nghiệm đến xác định thông tin và quan điểm của người viết, khớp thông tin phù hợp, tiêu đề, tính năng và câu kết thúc, hoàn thành câu, tóm tắt, ghi chú, bảng, nhãn biểu đồ hoặc biểu đồ, và câu trả lời ngắn.

Bạn sẽ nhận được một điểm cho mỗi câu trả lời đúng trong bài thi Đọc. Tổng số câu trả lời đúng sẽ quyết định điểm số sơ bộ để từ đó tính số điểm theo thang. Điều quan trọng là phải cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi vì câu trả lời trống sẽ không được điểm.

Phần Đọc của bài thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát sẽ khác nhau. Tuy nhiên, số lượng câu hỏi và các loại câu hỏi là giống nhau cho các dạng bài thi IELTS.

Bạn sẽ trả lời 40 câu hỏi trong bài thi Đọc cho ba bài đọc dài. Mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng. Bạn sẽ nhận được một điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Tổng số điểm sẽ được quy đổi thành điểm theo thang cho bài Đọc. Điểm số này sau đó được sử dụng để tính tổng điểm IELTS của bạn.

Band scores

Thang điểm chấm IELTS Reading