The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Giám khảo IELTS phải có bằng cấp liên quan và kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu để có thể trở thành giám khảo theo tiêu chuẩn của IELTS. Những giám khảo đạt chuẩn sẽ chấm điểm bài thi Viết của bạn theo các tiêu chí đánh giá được qui định rõ ràng. Chất lượng của giám khảo thường xuyên được đánh giá chi tiết và toàn diện.

Bài thi Viết của bạn được từ 2 đến 4 giám khảo chấm điểm để đảm bảo độ chính xác và công bằng cao nhất về các thang được đưa ra. Giám khảo sử dụng các tiêu chí đánh giá giống nhau cho cả bài thi IELTS Tổng quátIELTS Học thuật.

Câu trả lời của bạn trong Bài thi Viết Phần 1 được đánh giá theo các tiêu chí sau: kỹ năng trả lời câu hỏi, tính mạch lạc và chặt chẽ, vốn từ vựng, phạm vi và độ chính xác ngữ pháp. Bài thi Viết Phần 2 được đánh giá theo cách thức tương tự, ngoại trừ tiêu chí về kỹ năng trả lời câu hỏi. Mỗi thang điểm khớp với mô tả thang điểm về bốn tiêu chí này. Để biết thêm về các tiêu chí đánh giá mà các giám khảo IELTS sử dụng, hãy tìm hiểu các mô tả thang điểm được công bố của bài thi Viết IELTS.

Band scores