The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Khi viết phần kết luận (đoạn kết) trong Writing Task 2 , có một vài điều bạn nên làm (hoặc tránh) để phần kết luận trở nên hiệu quả hơn. Biết được những gì nên có hoặc nên tránh trong đoạn kết có thể giúp bạn đạt điểm kỹ năng Viết cao hơn trong bài thi IELTS . Vì vậy, hãy xem một số mẹo sau mà bạn có thể thực hành và triển khai trong bài làm của bạn.

1 – Xem lại đoạn mở đầu của bạn

Hãy xem phần mở đầu và phần kết luận của bạn giống như hai mảnh ghép của trò xếp hình vì chúng nên được liên kết chặt chẽ với nhau. Hãy chắc chắn rằng:

  • Bạn quay lại các ý tưởng mà bạn đã trình bày trong phần giới thiệu của mình.

  • Và thêm thông tin chi tiết thu được sau khi viết thân bài cho bài luận của bạn.

Xem thêm: Cách viết phần mở bài hay trong IELTS Writing Task 2

2 – Tóm tắt các lập luận chính của bài luận

Việc tóm tắt các ý chính trong bài viết của bạn và đưa vào phần kết luận đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, cần đảm bảo bạn tránh lặp lại ý. Thay vào đó, hãy cho giám khảo thấy các luận ý bạn đã trình bày và những chi tiết hỗ trợ bạn đã dùng đều mang tính nhất quán với nhau.

3 – Tránh lặp lại

Khi tóm tắt các trọng điểm trong bài luận, không nên lặp lại từ ngữ đã sử dụng trong thân bài. Hãy đa dạng ngôn ngữ bạn có thể dùng để không bị lặp lại các từ và cấu trúc câu nhiều lần. Điều này sẽ cho giám khảo thấy bạn có khả năng sử dụng nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp .

4 – Nêu ý kiến của bạn

Trong bài Viết Writing Task 2, bạn sẽ luôn được yêu cầu đưa ra ý kiến của mình trong bài luận. Nếu bạn hoàn tất đoạn văn cuối và nhận ra bạn chưa đưa ra được ý kiến của mình, hãy chắc rằng ý kiến đó được nêu rõ trong đoạn kết.

5 – Không đưa thêm lập luận mới

Hãy chắc rằng bạn không nêu lên những ý mới trong phần kết bài. Phần kết bài của bạn cần mang đến sự kết thúc cho toàn bài luận. Vì vậy bạn không cần giới thiệu thêm những ý tưởng mới.

Cách áp dụng các mẹo trên vào bài làm

Chúng ta đã vừa xem qua các chiến lược viết một kết luận hiệu quả, hãy xem cách kết hợp các chiến lược với nhau để đưa một bài luận đến một đoạn kết chặt chẽ.

Hãy xem câu hỏi mẫu, phần mở bài và phần kết bài mẫu bên dưới. Và xem thí sinh này đã áp dụng 5 mẹo trên như thế nào để có một kết luận chặt chẽ.

Example - Writing Task 2 question

The threat of nuclear weapons maintains world peace. Nuclear power provides cheap and clean energy. 

The benefits of nuclear technology far outweigh the disadvantages. 

To what extent do you agree or disagree? 

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.  

Write at least 250 words. 

Thi Viết phần 2: Ví dụ về đoạn mở đầu

Nuclear technology has been around for many years. Whether this technology is used for weapons of mass destruction or as a source of energy, many are of the belief that the use of nuclear energy has more advantages than disadvantages. In my opinion, nuclear technology can indeed be a very efficient energy source. However, nuclear weapons possess such enormous destructive power that any benefits that this technology may offer to humankind are not enough to counter its potentially devastating effects. This essay will address why the drawbacks of nuclear technology outweigh the benefits and will include relevant examples to support this position. 

Thi Viết phần 2: Ví dụ về đoạn kết luận

Nuclear technology is extremely dangerous. Even though nuclear weapons have only been used twice, on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, evidence from these actions, as well as from nuclear accidents such as the Chernobyl disaster, are irrefutable proof of the disastrous effects of nuclear technology. Even in the absence of nuclear accidents, nuclear power inevitably produces radioactive waste, which is severely damaging to our bodies. Our best protection against these dangers is to simply not use nuclear technology. Instead, we should look for alternative ways to produce sustainable energy and to achieve world peace through spreading a message of tolerance, kindness and non-violence. 

Nếu bạn xem lại các điểm chính trong kết luận ví dụ ở trên:

  • The destructive power of nuclear weapons 

  • The disastrous consequences of nuclear disasters 

  • The harmful effects of radioactive waste. 

Bạn sẽ thấy người viết nhắc giám khảo (người đọc) về sức mạnh và tầm quan trọng của các ý chính của họ trong khi tóm tắt cách luận điểm này liên quan đến các ví dụ được cung cấp trong phần thân bài của bài luận.

Để kết thúc, bạn có thể thấy người viết nêu bật đề xuất cuả họ, mang đến bài luận một kết mở và tích cực hơn.

Xem thêm: