The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Tin tức và bài viết nổi bật

video

IELTS Học thuật hay IELTS Tổng quát: Bạn cần gì?

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: để bạn có thể chọn bài thi phù hợp nhất với mình.

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5j5Cuo5YbzZ3DOS25MpRz7/cfa14a55d4bdb4f7961af1812345012b/IELTS_Academic_or_General_Training_-_thumbnail__high_res_.jpg
2022-05-04T08:51:14.466Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/4SoPLwR03EXv3KnWvMYW6l/b1ddd10bfa60d7bea6bc6ec529d845d5/IELTS_Academic_or_General_Training-_Which_do_you_need_.mp4