The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Các câu hỏi trong bài thi Nghe của bạn sẽ dựa trên bốn bản ghi âm được thực hiện từ các tình huống khác nhau. Mỗi bản ghi âm sẽ về một tình huống khác nhau mà bạn có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, có thể là một cuộc trò chuyện giữa hai người, một đoạn độc thoại từ một tình huống xã hội hàng ngày (một bài phát biểu), một cuộc trò chuyện giữa tối đa 4 người và cuối cùng là một đoạn độc thoại từ một bối cảnh học thuật (bài giảng dạy tại đại học).

Bạn sẽ cần trả lời 40 câu hỏi trong bài thi Nghe của mình, trong đó bạn sẽ nhận được một điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Tổng số câu trả lời chính xác sẽ được sử dụng để tính điểm số cuối cùng cho bài thi Nghe của bạn. Điều rất quan trọng là bạn cần phải cố gắng trả lời mọi câu hỏi vì câu trả lời trống sẽ không được điểm.

Ví dụ, bạn sẽ cần số điểm sơ bộ 35 trên 40 để đạt được điểm kỹ năng 8 trong bài thi Nghe. Điểm số này sẽ được dùng để tính tổng điểm IELTS của bạn.

undefined
play button

Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích giúp bạn hiểu thêm về phần thi Nghe IELTS trên máy tính.

Band scores

Thang điểm Listening IELTS