The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi IELTS Life Skills dành cho những ai cần chứng minh kỹ năng nghe và nói tiếng Anh theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) Cấp độ A1, A2 hoặc B1. Bạn có thể sử dụng kết quả IELTS Life Skills để xin thị thực Vương quốc Anh. Trong bài thi IELTS Life Skills, bạn sẽ chỉ được đánh giá kỹ năng nghe và nói. Một giám khảo IELTS được đào tạo và có chuyên môn sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn qua hai kỹ năng này.

Tất cả giám khảo IELTS cần có trình độ giảng dạy liên quan để được các trung tâm khảo thí tuyển dụng. Các giám khảo làm việc theo những tiêu chí đánh giá được xác định rõ ràng và việc chấm điểm phải tuân theo các quy trình quản lý chất lượng. Điều này được áp dụng để đảm bảo kết quả của bạn là công bằng và chính xác.

Trong bài thi IELTS Life Skills, các giám khảo sẽ chấm khả năng thu thập và truyền đạt thông tin, giao tiếp bằng lời và tham gia thảo luận của bạn. Không có điểm theo thang dành cho bài thi IELTS Life Skills mà kết quả của bạn chỉ đơn giản là đạt hoặc không đạt.

Hỏi đáp IELTS

'Điểm đạt' cho bài thi IELTS là gì?

Trong bài thi IELTS Life Skills, kết quả của bạn được coi là đạt hoặc không đạt.


Không có điểm đạt hoặc không đạt trong bài thi IELTS Academic hoặc IELTS General. Điểm số được xếp hạng trên hệ thống thang điểm tối đa là 9. Mỗi cơ quan hoặc tổ chức giáo dục đặt ra mức điểm IELTS riêng để đáp ứng các yêu cầu riêng của mình.

Tìm hiểu thêm