The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Nói IELTS (IELTS speaking) được dùng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, bài thi giống nhau cho cả hai hình thức IELTS Academic IELTS Tổng quát . Tất cả các bài thi nói được tiến hành trực tiếp với giám khảo IELTS được chứng nhận và được ghi âm lại trong trường hợp cần được kiểm tra.

Bài thi Nói diễn ra từ 11 đến 14 phút và bao gồm 3 phần. Phần 1 là phần đầu tiên của bài thi, trong đó giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về các chủ đề quen thuộc như công việc, gia đình, nghiên cứu và sở thích.

Trong Phần 2, bạn sẽ nhận được một tấm thẻ ghi chú kèm theo chủ đề. Bạn sẽ có một phút để ghi chú về chủ đề này, và được cung cấp bút chì và giấy để chuẩn bị câu trả lời của bạn. Sau đó bạn sẽ nói về chủ đề này trong hai phút. Trong Phần 3 của bài phỏng vấn, bạn sẽ có một cuộc thảo luận hai chiều với giám khảo, trong đó họ sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề được thảo luận trong Phần 2.

Bài thi Nói có thể được thực hiện cùng ngày với các bài thi khác hoặc một tuần trước hoặc sau các bài thi khác.

undefined
play button

Tìm hiểu xem các bài thi Nói IELTS giữa các thang điểm từ 5 đến 8 khác nhau như thế nào

Ask IELTS