The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong bài thi IELTS, các kỹ năng tiếng Anh của bạn được đánh giá theo điểm số. Các điểm số này được tính từ 0 đến 9, mỗi điểm số tương ứng với một trình độ tiếng Anh nhất định.

Ví dụ, thang điểm 6 tương ứng với người dùng có khả năng sử dụng ngôn ngữ hiệu quả mặc dù vẫn còn một số chỗ sai sót, chưa phù hợp hoặc nhầm lẫn. Họ còn có thể dùng và hiểu ngôn ngữ ở mức tương đối phức tạp, đặc biệt trong các tình huống quen thuộc.

Kết quả bài thi IELTS của bạn bao gồm điểm số của các bài thi thành phần: Nghe, Nói, Đọc, Viết và điểm trung bình của các phần thi này. Điểm số của bạn được làm tròn hoặc lẻ đến 0.5 và được làm tròn lên ở mức nửa điểm gần nhất.

Ví dụ, nếu bạn đạt 6.5 điểm Đọc, 5 điểm Viết, 7 điểm Nói, và 6.5 điểm Nghe, điểm trung bình của 4 thang điểm này sẽ là 6.25. Tổng điểm của bạn sẽ được làm tròn lên 6.5.

Hỏi đáp IELTS

Sự khác biệt giữa kết quả thô và kết quả theo thang điểm là gì?

Phần Nghe và Đọc của bài thi IELTS được chấm cho kết quả tối đa là 40 điểm và sau đó kết quả được chuyển đổi theo thang điểm từ 1 đến 9.


Bài thi Nghe và Đọc có 40 câu hỏi và mỗi câu đúng sẽ được chấm 1 điểm (do đó số điểm tối đa thí sinh có thể đạt cho các phần này là 40). Kết quả theo thang điểm từ 1 đến 9 dựa trên số câu đúng của bài thi.

IELTS được chấm điểm như thế nào? Tìm hiểu xem bốn phần của bài thi IELTS được chấm điểm như thế nào trong video ngắn này

IELTS được chấm điểm như thế nào?

Để giúp bạn đạt được điểm IELTS cần thiết, hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách IELTS được chấm điểm qua cả bốn phần của bài thi.

Tìm hiểu thêm