The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Dạng bài Agree or Disagree thường xuất hiện trong bài thi IELTS Writing Task 2 . Dạng bài này yêu cầu thí sinh thể hiện sự đồng ý/không đồng ý của mình đối với ý kiến được nêu lên trong đề bài và giải thích cho sự lựa chọn của bạn. Hãy cùng tham khảo cách viết Writing Task 2: Agree or Disagree với đề bài sau:

Smoking is a major cause of serious illness and death throughout the world today. In the interest of public health, governments should ban cigarettes and other tobacco products. Do you agree or disagree ?

>>>Xem thêm: Chi phí thi IELTS tại IDP

Bước 1: Đọc kỹ đề bài và xác định dạng bài

Điều đầu tiên thí sinh cần làm là đọc kĩ đề bài để xác định đây có đúng là dạng bài Agree or Disagree hay không. 

Dấu hiệu nhận biết dạng bài này là:

 • Key: Agree or Disagree 

 • Dạng câu hỏi khác: To what extent do you agree or disagree with this opinion? 

Ex: Increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people’s health and well-being. To what extent do you agree or disagree with this statement?” 

Ở dạng đề này sẽ có có hai câu hỏi thông dụng: 

Câu hỏi 1 vế: Đưa ra 1 câu trần thuật và thí sinh lựa chọn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến đó.

Ex: “In the interest of the public health, governments should ban cigarettes and other tobacco products” chính là câu trần thuật để thí sinh đưa ra ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý. 

Câu hỏi 2 vế: Đưa ra 1 câu nêu ý kiến có 2 vế, lúc này, thí sinh có thể lựa chọn đồng ý/ không đồng ý với cả hai về hoặc chỉ đồng ý với 1 vế trong câu.  

Ex: “We cannot help everyone in the world that needs help, so we should be concerned with our own communities and countries. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Being a celebrity, there are benefits as well as problems to be faced in society. To what extent do you agree with this view? 

For a long time art has been considered an essential part of all cultures in the world. However, nowadays people’s values have changed, and we tend to consider science, technology and business more important than arts. Do you agree or disagree? 

Computers are being used more and more in education and so there will soon be no role for teachers in education? To what extent do you agree or disagree?”

Xem thêm: Làm sao để hiểu đề bài luận trong Writing Task 2

Bước 2: Xây dựng outline

Sau khi đọc đề, bạn phải xác định quan điểm của bản thân là đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên. 

Lên Outline khái quát Bài viết gồm 3 phần chính : 

 • Introduction: Giới thiệu vấn đề, khẳng định mình đồng ý hay không đồng ý.  

 • Body 1,2,3: Đưa ra các luận điểm cho ý kiến của bản thân, bổ sung các luận cứ chứng minh luận điểm đó, nêu ví dụ và kết luận. Mỗi đoạn của phần thân bài sẽ bao gồm:

  • Topic sentence (1 câu)

  • Explain topic sentence (2-3 câu)

  • Example (1 câu)

Conclusion: Khẳng định lại vấn đề và quan điểm của bản thân.

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

Bước 3: Triển khai chi tiết từng phần

Introduction

Để có thể triển khai chi tiết cho đoạn mở bài, thí sinh cần làm theo ba bước sau đây:

B1: Xác định câu chủ đề và câu hỏi 

Phân tích trên đề bài chính:

 • Câu chủ đề: In the interest of the public health, governments should ban cigarettes and other tobacco products. 

 • Câu hỏi: Agree or disagree? 

B2: Paraphrase lại câu chủ đề

Ở bước này, thí sinh không nên chép lại hoàn toàn cầu chủ đề, thay vào đó hãy paraphrase lại bằng cách sử dụng chủ ngữ giả định và từ đồng nghĩa. 

Ex: It is believed that governments should pass a law to prohibit types of tobacco products, including cigarettes for a healthy community. 

B3: Trả lời câu hỏi 

Ở bước này, bạn sẽ nêu lên quan điểm của mình đối với vấn đề. Quan điểm của bạn sẽ được thể hiện ở ba mức độ:

 • Hoàn toàn đồng ý: I totally/completely/strongly agree with this idea. 

 • Hoàn toàn không đồng ý: In my opinion, I disagree with this view. 

 • Đồng ý/ không đồng ý một phần: From my point of view, I partly agree/disagree with this view. 

Lưu ý: 

Với câu hỏi 1 vế, bạn chỉ cần đồng ý/ không. Có thể sử dụng các cấu trúc để nêu ra quan điểm bằng cách câu sau: 

 • In my opinion, I completely agree/disagree. 

 • According to…/ Following to… (Theo như), so I completely agree/disagree

 • In fact/ Factually/In reality/It is true that  (Thực tế là) … , so I completely agree/disagree

Với câu hỏi 2 vế, nếu bạn đồng ý/ không với cả 2 vế thì có thể dùng như trên. Nếu bạn chỉ đồng ý 1 vế

 • Although I agree that [quan điểm về vế thứ 1], I still believe [quan điểm về vế thứ hai] “

Ex: Although I agree that technology, business play a vital role nowadays, I still believe that science, technology and arts are equally influential in a community's life. 

Một số từ trình bày ý kiến bạn cần biết để làm tốt phần mở bài:

In my opinion 

I strongly agree/disagree with the idea that…

My opinion is that…

In my view,...

From my point of view, 

From my perspective,...

As far as I am concerned,...

It seems to me that…

I am of the opinion that…

Xem thêm: Cách viết phần mở bài hay trong IELTS Writing Task 2

Supporting Paragraphs

Ở phần này, bạn sẽ phát triển 2 câu luận điểm thành đoạn văn bằng cách đưa ra dẫn chứng, ví dụ và kết luận. 

Luận điểm thứ nhất, gồm 4-5 câu 

 • Câu 1: Đưa ra luận điểm.

 • Câu 2-3: Giải thích lý do. 

 • Câu 4: Ví dụ => Cấu trúc As an example,…/For example,…/ For instance,… (Ví dụ như), Specifically,…(Cụ thể là), To illustrate… (Để minh họa).

 • Câu 5:  Tóm tắt lại ý tưởng của cả đoạn.

Một số cấu trúc câu triển khai luận điểm:

Firstly,… → Secondly,… → Thirdly,… →… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba,…)

In the first place,… → In the second place,… → In the third place,… →… (Ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba,…)

To begin with… → Next… → Finally,… (Bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là

Ex: Firstly, cigarettes and tobacco goods always provide more adverse effects to people who are smoking; Types of tobacco products have a high nicotine level. When people smoke, these enormous toxic nicotine amounts can enter upon people’s bodies and attack viscera, especially the lung. For an illustration, a recent report from WHO said that more than 70% of lung cancer comes from smoking around the world and more than 80% of the population smoke around the globe. That is why these tobacco products should be banned by the authorities. 

Luận điểm thứ hai, gồm 4-5 câu và tương tự như trên

Nếu là dạng câu hỏi 2 vế thì Body 1-2 chính là luận điểm đồng ý/ không đồng ý của mỗi vế. Khi đó bạn nên sử dụng cấu trúc đối lập như:

On the one hand,… → On the other hand,… (Một mặt thì, mặt khác thì)

In contrast,…/ On the contrary,… (Đối lập với)

However,…/ Nevertheless,… (tuy nhiên)

Meanwhile,… (Trong khi đó)

Ex: However, the prohibition of tobacco goods can lead to a crime explosion. Nicotine is an addictive substance, so it makes people feel out of control. If they can not get it, they can manage to smuggle tobacco goods. That is the way to increase social crime percentages. According to WHO, 22.3% of the global population used tobacco in 2020. Make your own imaginations, what will happen if all of them create illegal things. 

Conclusion: Gồm 1 câu tóm lại ý kiến của bản thân

Một số cụm từ phổ biến dùng cho phần kết luận: 

 • In conclusion (kết luận lại thì)

 • To summarize/ In sum /In closing (tóm lại là)

 • To conclude (để kết luận)

 • At last/ Finally (cuối cùng)

 • In brief /On the whole/Overall  (nói chung)

 • After all (sau tất cả)

Ex: In conclusion, the proportion of diseases and death can reduce dramatically as long as people stop smoking. Hence, the government should make a law to bring this into effect. 

Xem thêm: Cách viết đoạn kết luận tốt trong Bài thi IELTS Writing Task 2

Bước 4: Ghép lại được bài viết hoàn chỉnh và kiểm tra lại toàn bài

Ở bước này, bạn sẽ ghép tất cả các phần đã viết và đọc lại toàn bài để đảm bảo tính logic, mạch lạc cũng như kiểm tra các lỗi chính tả.

Lưu ý các lỗi sai thường gặp

Xác định quan điểm không rõ ràng: Luận điểm của bạn phải rõ ràng, bám sát câu khẳng định của bạn ở phần mở bài:

Phát triển luận điểm chưa đủ tính thuyết phục: Bạn không nên chỉ diễn giải các câu lý thuyết suông, thay vào đó, để bài viết có tính thuyết phục hơn, hãy đưa ra các dẫn chứng, ví dụ từ các nguồn uy tín. 

Lỗi sai ngữ pháp, chính tả: Bạn cần củng cố kiến thức ngữ pháp, đặc biệt là cách sử dụng các cấu trúc câu. Bên cạnh đó, từ vựng của bạn cũng cần liên quan mật thiết đến chủ đề và tránh tuyệt đối các lỗi chính tả.  

Xem thêm: 

Cách cải thiện vốn từ và chính tả của bạn

Cách chỉnh sửa bài viết IELTS để tránh lỗi sai

Bài mẫu IELTS Writing task 2 agree or disagree

Để thành thạo hơn cách viết Writing Task 2 dạng bài Agree or Disagree, bạn có thể thực hành bằng các phân tích các bài mẫu để rút ra cách thức thực hiện và rút kinh nghiệm cho bản thân. 

Ex: Scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. Do you agree or disagree?

Scientific research plays an important role in the development of humanity. Some people think that the responsibility for conducting and managing it should be taken by governments, and not by private companies. Personally, I believe that both governments and private businesses should have the right and duty to carry out research.

Ở phần mở bài, tác giả bài viết đã dành một câu để khẳng định vai trò của Scientific, chủ thể chính trong đề bài. 

Câu chủ đề: “Some people think that the responsibility for conducting and managing it should be taken by governments, and not by private companies.”

Câu này được paraphrase lại từ câu chủ đề của đề bài. 

Câu trả lời:“Personally, I believe that both governments and private businesses should have the right and duty to carry out research.”

Tác giả khẳng định rằng cả “government” và “private businesses” đều có quyền và nghĩa vụ tiến hành các nghiên cứu khoa học. 

I believe that governments should play the leading role in performing research due to a number of reasons.

Firstly, scientific research is the key to finding solutions to the pressing concerns of society. Thorough medical research, for example, needs to be conducted by governments to develop vaccines against potential epidemics. Research into renewable energies is also crucial to deal with global warming. These kinds of research require a great deal of spending, which can only be afforded by the government. In addition, scientific studies controlled by governments will ensure that reliable and ethical methods are used, and minimize the risk of these studies

being used for criminal activity. For instance, studies related to nuclear power or weapons must be carried out or supervised by governmental organizations to protect a country from terrorism or other warfare.

Topic sentence:Firstly, scientific research is the key to finding solutions to the pressing concerns of society.

Explain topic sentence: 

 • Thorough medical research, for example, needs to be conducted by governments to develop vaccines against potential epidemics.

 • In addition, scientific studies controlled by governments will ensure that reliable and ethical methods are used, and minimize the risk of these studies being used for criminal activity.

Example: 

For instance, studies related to nuclear power or weapons must be carried out or supervised by governmental organizations to protect a country from terrorism or other warfare.

However, private companies can do research which is not carried out by governments. In fact, many useful scientific discoveries have been made by private institutions. To illustrate, the invention of the iPhone by Apple, a corporation in the US, began the era of smartphones and facilitated modern forms of interaction between people all over the world. Furthermore, encouraging profit-driven companies to conduct scientific investigations will help them develop their own products and create competition in the marketplace. Society will therefore benefit from new inventions and better products.

Topic sentence:However, private companies can do research which is not carried out by governments.

Explain topic sentence:

 • In fact, many useful scientific discoveries have been made by private institutions. 

 • Furthermore, encouraging profit-driven companies to conduct scientific investigations will help them develop their own products and create competition in the marketplace.

Example: 

To illustrate, the invention of the iPhone by Apple, a corporation in the US, began the era of smartphones and facilitated modern forms of interaction between people all over the world.

In conclusion, although governments should control and carry out major scientific studies, private companies should not be deprived of the right to do research.

Ở phần này, bạn đã tái khẳng định quan điểm cá nhân rằng cả chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân đều có quyền triển khai các nghiên cứu. Một bên không nên ngăn cản và một bên cần được cấp quyền. 

Xem thêm: 

Tựu trung, IELTS Writing Task 2 là một phần thi khá khó với hầu hết các thí sinh. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể chinh phục. Bạn hoàn toàn có thể làm tốt phần này nếu có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng về mặt kiến thức và kỹ năng, trong đó, phân tích các bài mẫu, tự mình lên outline và thực hành viết bài với tần suất dày đặc là phương pháp quan trọng nhất.

Về bài viết

Published on February 03, 2023

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục