The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong phần thi Task 1 của bài thi Viết - IELTS Writing, bạn sẽ được yêu cầu miêu tả một biểu đồ. Đó có thể là một biểu đồ cột, bản đồ, hay một quy trình dạng Process/Diagram. Về cơ bản, dạng bài này sẽ dễ hơn nhiều so với các câu hỏi Task 1 khác, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bạn còn chủ quan và không ôn tập dạng bài này.

Cùng tìm hiểu chi tiết dạng bài Writing Task 1 Process, các chiến thuật làm bài cùng kho từ vựng giúp “ghi điểm” thật cao trong phần thi này.

1. Tổng quan 2 dạng bài Writing Task 1 Process

Quy trình sản xuất – Man-made process

Dạng bài này miêu tả quá trình sản xuất của một nguyên liệu hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó có sự tác động của con người. Các giai đoạn của một biểu đồ Manufacturing Process sẽ được miêu tả theo ngôn ngữ bị động. 

Man-made Process chart

Quy trình tự nhiên – Natural process

Với dạng bài này, thí sinh sẽ phải miêu tả một hiện tượng tự nhiên (quá trình hình thành một cơn mưa, vòng tuần hoàn của nước), hoặc vòng đời tự nhiên của động vật (vòng đời của bướm hoặc ếch, cách bò sản xuất ra sữa). 

Ngược lại với quá trình nhân tạo có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài, trong quy trình tự nhiên, các cá thể đều tự phát triển và vận động một cách chủ động, chúng ta dùng ngôn ngữ theo dạng chủ động để miêu tả.

Natural process chart

2. Chiến thuật làm bài Writing Task 1 Process/Diagram

Để nhanh chóng nắm rõ yêu cầu đề bài và hệ thống các luận điểm một cách chặt chẽ, bạn có thể làm theo 5 bước dưới đây: 

Bước 1: Tìm hiểu về quy trình: Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của quy trình để biết mình nên bắt đầu từ đâu. Bạn có thể phân tích các thông tin bằng cách trả lời những câu hỏi sau, bước này sẽ giúp bạn hiểu hoàn toàn những điều đang xảy ra trước khi chuẩn bị cho phần trả lời.  

 • Quá trình có bao nhiêu giai đoạn? Trình tự như thế nào? 

 • Đó là quá trình nhân tạo hay tự nhiên?

 • Mỗi giai đoạn của quá trình nói về cái gì? 

 • Sự liên kết của từng giai đoạn?

Bước 2: Paraphrase lại đề bài

Bước 3: Mô tả quy trình đang diễn ra trong 2 câu tổng quan. Tổng quan là yếu tố vô cùng quan trọng của bài thi IELTS Writing Task. Nếu bạn học được cách viết một phần tổng quan tốt, bạn sẽ dễ dàng ghi điểm cao hơn cho phần bài này. 

Bước 4: Xác định cách chia phần body: 

 • Đối với quá trình chu kỳ khép kín: Miêu tả theo số được đánh trong quy trình

 • Đối với quá trình có điểm đầu và điểm cuối riêng biệt: Nếu có đánh số thì miêu tả theo thứ tự số, nếu không dựa trên quy trình trong bài để xác định các bước và chia đoạn cho phù hợp

Bước 5: Phân tích chi tiết từ phần: xác định chủ thể hành động, hành động, đối tượng bị tác động, mục đích/ nguyên nhân của bước, kết quả, so sánh kết quả

Bước 6: Kiểm tra lại bài viết (cấu trúc câu, chính tả)

Xem thêm: Cách diễn giải để tăng điểm số IELTS writing

3. Cách viết Writing Task 1 Process

Introduction

Như các dạng bài Task 1 khác, đoạn mở đầu của bài luôn bắt đầu bằng câu paraphrase đề bài được cho. Hãy viết lại đề bằng 1 câu sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc của mình, tránh những từ ngữ đã xuất hiện trong đề. 

Các cấu trúc sử dụng ở phần này:

 • The chart/ diagram (shows/ describes/ illustrates) how +clause

 • The production of…

 • The process of producing/ making…

 • How…is produced/ made.

 • Show how to produce/ make…

 • At the first stage of …

Overview

Một trong những bước quan trọng của bài là tìm kiếm được chi tiết nổi bật để đưa vào phần Overview. Có rất nhiều phương pháp viết Overview hay, tuy nhiên, cách đơn giản nhất là giới thiệu ngắn gọn trình tự của process, bắt đầu và kết thúc bằng bước nào.

Các cấu trúc có thể sử dụng ở phần này:

 • There are .... main stages (steps) in the process/in the process of producing..., beginning with… and ending with...

 • The … involves …main steps/stages beginning with…and finishing with…

 • This flow chart provides an overview of…

Xem thêm: Tại sao câu miêu tả tổng quan (overview) rất quan trọng trong bài thi Viết IELTS Academic Task 1

Body

Ở đoạn Body này, chúng ta có thể viết hai đoạn để trình bày miêu tả cụ thể các bước của process. Bạn có thể phân chia từ đầu giữa quy trình gói gọn trong đoạn body 1, từ giai đoạn giữa đến cuối quy trình viết cho body 2.  Và cũng đừng quên sử dụng từ nối lần lượt miêu tả kỹ từng bước . 

Cách xác định giai đoạn để chia phần Body: 

 • Dạng bài Circular: Với giai đoạn vòng lặp thì điểm đầu của quy trình cũng như điểm cuối. Bạn có thể hiểu rằng một quy trình khép kín thì sẽ không có điểm bắt đầu cụ thể nào. Hãy dựa vào cách đánh số trong biểu đồ để xác định trình tự phân chia các đoạn.

 • Dạng Linear: Nếu biểu đồ được đánh số sẵn, bạn chỉ cần dựa vào các số để chia đoạn. Nếu không có đánh số, bạn có thể dựa vào ý nghĩa của quy trình trong bài để xác định các bước và chia đoạn cho phù hợp. 

Các từ nối có thể sử dụng cho phần này:

 • Firstly/Secondly/Finally….

 • Once/When….

 • Before/ After….

 • Followed by …

Ví dụ: Bài làm được dựa trên biểu đồ Natural Process - Life Cycle – vòng đời của cá hồi bên trên:

The diagram describes how salmon grow from eggs to mature individuals.

Overall, there are three main stages in the life cycle of salmon starting with salmon eggs in the upper river and the complete cycle lasts for about 10 years.

Firstly, salmon begins life as eggs in the slow-moving upper reaches of a river, surrounded by reeds and pebbles. This shelter usually keeps the eggs safe for about five to six months before they hatch. The newborn fish normally called “fry” are very small, which are only three to eight centimeters long. The fry then follows the fast flow to the lower river and stay there for 4 years until they reach the length of twelve to fifteen centimeters. These grown fish are known as “smolt”. 

At the next stage of the life cycle, the ‘smolt’ migrate to the open sea. After approximately 5 years living in the ocean, these ‘smolt’ will have grown to adult size, which is about 70-76 centimeters. Their reproductive stage then begins as the mature salmon swims back to their birthplace and lays eggs. The salmon’s life cycle starts again at the same place where it begins.               

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

4. Từ vựng “ăn điểm” Writing Task 1 Process

Bạn có thể sử dụng các từ ngữ sau giúp bài viết đạt được điểm cộng trong mắt giám khảo: 

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Create

/kriːˈeɪt/

Tạo ra

Distribute

/dɪˈstrɪb.juːt/

Phân phối

Demolished 

/muːv/

phá hủy

Produce

/prəˈdʒuːs/

Sản xuất

Erected 

/ɪˈrekt/

sự xây dựng

Redeveloped 

/ˌriː.dɪˈvel.əp/

quy hoạch

Đối với phần thi IELTS Writing dạng Process, bạn sẽ phải sử dụng khá nhiều Sequencing Languages (Ngôn ngữ miêu tả trình tự) để trình bày các bước diễn ra, một giai đoạn hoặc quy trình rõ ràng, mạch lạc. Việc sử dụng đa dạng và chính xác những từ này sẽ giúp bạn nhận được điểm cao đối với tiêu chí Lexical Resource và Coherence & Cohesion.

4.1. Từ vựng mô tả loại biểu đồ

Từ vựng 

Ý nghĩa

Ví dụ

Create

Tạo ra

What kind of games do you create?

Produce

Sản xuất

These plants produce a number of thin roots.

Make

Tạo ra

I made a few phone calls.

Distribute

Phân phối

Europe must distribute the burdens more fairly. 

Move

Di chuyển

I moved to Boston last spring.

Natural

Tự nhiên/thuộc về thiên nhiên

Naturally, I get upset when things go wrong.

Human-produced

Sản xuất bởi con người

The products’ materials are a hundred percent human-produced

Man-made

Sản xuất bởi con người

The man-made fiber was soft and comfortable to wear. 

Cyclical

Có tính chu kỳ

That's a cyclical process.

Linear

Tuyến tính

The diagram presents a linear process of how a factory produces and delivers the products to the customers.

4.2. Từ vựng mô tả các bước trong quy trình

Để mô tả các bước trong quy trình một cách chặt chẽ, bạn nên áp dụng những từ ngữ dưới đây để tránh lỗi lặp từ:

Từ vựng 

Ý nghĩa

Ví dụ

First/ firstly

Giới thiệu bước đầu tiên

First, the process starts with the designing phase, which includes prototyping and 3D printing.

Second/secondly

Giới thiệu bước thứ hai

Second, the production stage commences.

After/ afterwards/ once/ Following

Giới thiệu bước theo sau

Afterward, automation and computing begins to arrange the cargo delivery.

Next

Giới thiệu bước kế tiếp

Next, the delivery process starts, which includes tracking and distributing.

Later/ Subsequently

Sau đó

Later, the jolting of the plane awakened her with a start.

Finally/ lastly

Giới thiệu bước cuối cùng

Finally, the products are delivered to the buyers within 5 days.

Meanwhile

Trong lúc

Meanwhile, the next stage can start to operate..

Step

Bước

She walked on a few steps

During

While/at the same time

Thereby

Khi có hai bước xảy ra cùng lúc

While the blockchain of things process operates, the software engineers must ensure other machines’ good performance.

She swims every day during the summer.

4.3. Từ vựng mô tả một chu kỳ hoặc sự lặp lại

Từ vựng 

Ý nghĩa

Ví dụ

Continues indefinitely

Tiếp tục vô thời hạn

Might it be possible to prolong life indefinitely?

Cycle

Chu kỳ

Life, like the seasons, follows a natural cycle.

Repetition

Sự lặp lại

I didn't want a repetition of the scene in my office that morning

Loops

Vòng lặp

One last tip I'd like to offer is using loops from the command line.

Recurs

Lặp lại

Leap year recurs every five years.

4.4. Từ vựng thường dùng trong dạng bài Natural Process

Quy trình tự nhiên (Natural Process) là dạng bài mô tả vòng đời của 1 loài động hoặc thực vật như ong, cá hồi hoặc một hiện tượng thời tiết trong tự nhiên (quá trình hình thành một cơn bão, vòng tuần hoàn của nước,…) . 

Từ vựng 

Ý nghĩa

To lay eggs

Đẻ trứng

To hatch

Nở ra

To feed on 

Ăn cái gì

To grow in size 

Lớn lên, tăng kích thước

To shed their old skin 

Lột xác

To migrate

Di cư

To undergo changes 

Trải qua những thay đổi

To evaporate

Bốc hơi

To condense

Ngưng tụ

A certain period of time

Một khoảng thời gian nhất định

Between … and … days/months/years

Từ … đến … ngày / tháng / năm

In the space of only

Trong không gian của chỉ

A few days later

Một vài ngày sau

4.5. Từ vựng thường dùng trong dạng bài Man-made Process

Từ vựng 

Ý nghĩa

To be picked 

Được hái

To be harvested

Được thu hoạch

To be dried in the sun

Được phơi dưới nắng

To be cleaned

Được làm sạch / Được rửa

To be put in something 

Được bỏ vào

To be fermented 

Được lên men

To be molded 

Được đúc khuôn

To be frozen

Được cấp đông

To be separated 

Được tách ra

To be mixed with something 

Được trộn với

To be crushed 

Được nghiền nát

To be delivered/ transported/ sent/ taken to somewhere 

Được đem tới

To be packaged 

Được đóng gói

To be sold 

Được bán

Xem thêm: 

Dựa vào các khái niệm chi tiết và chiến lược làm bài IELTS Writing Task 1, hy vọng bạn có thể vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp, cụm từ để hoàn thành thật tốt dạng biểu đồ Process này.

Tự tin ghi điểm dạng bài Process/Diagram trong IELTS Writing!

Với các từ vựng và cấu trúc câu đa dạng liên quan đến dạng bài Process/Diagram trong phần thi IELTS Writing Task 1 ở trên, hy vọng bạn đã nắm được phần nào cấu trúc bài thi và ghi điểm thật cao trong bài làm của mình. Bạn có thể đọc thêm chiến thuật giải quyết các dạng bài ở kho tài nguyên IELTS sẵn có của IDP IELTS

Đừng quên dành thời gian xem qua kho tài nguyên IELTS sẵn có của IDP để chuẩn bị tốt hơn. Các tài liệu cung cấp được bao gồm Hội thảo sự kiện IELTS, Khóa học luyện thi và bí quyết làm bài từ các chuyên gia IELTS quốc tế!

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on December 23, 2022

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục