The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong bài viết trước về làm thế nào đạt điểm 7 hoặc cao hơn trong bài viết Task 1, chúng tôi đã giải thích tầm quan trọng của câu overview. Chúng tôi cũng đã giải thích rằng bạn sẽ bị trừ điểm nếu bỏ qua hoặc viết câu overview không rõ ràng.

Một câu overview rõ ràng rất cần thiết để đạt điểm 7 hoặc cao hơn. Hãy xem lại Bảng Tiêu Chí Chấm Điểm để hiểu được tầm quan trọng của câu overview rõ ràng trong bài thi Viết IELTS Academic Task 1.

Task Achievement

Tiêu chí đánh giá phổ thông

5

Tả chi tiết một cách máy móc và miêu tả tổng quan không rõ ràng

6

6 Presents an overview with information appropriately selected Trình bày câu overview với thông tin phù hợp

7

Trình bày câu overview rõ ràng với các chiều hướng, so sánh sự khác biệt hoặc chỉ ra các giai đoạn chính

Câu overview là gì?

Nói đơn giản là, câu overview sẽ tóm lược những gì bạn thấy trên hình. Trong Task 1, bạn sẽ phải miêu tả những gì bạn hiểu trong hình. Có thể có một hình hay nhiều hơn (ở dạng biểu đồ đường hay cột).

Câu overview trong bài làm của bạn nên tóm lược những ý chính bạn thấy trong hình, tập trung vào:

 • Các chiều hướng

 • Sự thay đổi

 • Sự phát triển

 • Các giai đoạn chính

 • Các điểm nổi trội

Nếu bạn có nhiều hơn một hình, câu overview cần tóm lược cả hai. Bạn phải trình bày bức tranh khái quát, không phải chỉ một phần của bức tranh đó. 

Hãy nhớ rằng bạn đang viết câu miêu tả tổng quan (overview), vì vậy không cần phải thêm số liệu như các con số hoặc thống kê.  

Nên đặt câu miêu tả tổng quan (overview) ở đâu?

Câu overview mô tả bức tranh tổng quát, vì vậy nó thường được đặt sau phần mở bài. Trong phần mở bài, bạn trình bày cho giám khảo nội dung chính của bài, chủ yếu là viết lại đề bài theo cách của bạn. Ví dụ như, bạn sẽ trình bày nội dung chính của hình, nguồn dữ liệu và thời gian thâu nhập thông tin - WHAT, WHERE, WHEN.

Câu đầu tiên là câu mở bài. Nếu có hai hình trong đề, bạn cần phải đề cập cả hai bằng một hay hai câu.

Câu thứ 2 là câu overview. Nếu có 2 hình trong đề, câu overview nên tóm lược cả hai nếu bạn thấy mối liên hệ giữa chúng. Nếu không tìm thấy mối quan hệ, bạn chỉ cần viết câu overview trước khi mô tả chi tiết từng hình.

Câu overview cũng thể được đặt ở phần cuối bài như câu tóm lược nội dung. Các giáo viên IELTS thường khuyên bạn đặt câu overview cuối bài như câu kết luận. Tuy nhiên, bài viết IELTS Task 1 không cần phải có câu kết.

Theo lời khuyên của chuyên gia, câu overview nên là câu thứ hai trong bài, phòng khi bạn không kịp thời gian và đảm bảo bạn không thiếu câu overview trong bài làm.

Làm thế nào để viết câu overview?

Câu overview sẽ được viết dễ dàng hơn nếu bạn làm theo các bước sau đây:

1. Sử dụng từ hay cụm từ nối như ‘overall’, ‘to summarize’, ‘in summary’, ‘in brief’, ‘it can be clearly seen that’ để mở đầu câu tóm lược nội dung. 2. Viết ra khi một hay vài chiều hướng chính của biểu đồ hay sơ đồ. Tùy vào dạng đề IELTS writing task 1, hãy tự đặt ra những câu hỏi sau:

 • Bạn có nhận ra chiều hướng tăng, giảm hay dao động trong biểu đồ?

 • Bạn có thấy điểm cao nhất hay thấp nhất?

 • Bạn có thấy sự khác biệt giữa các con số? Ví dụ như nhiều hơn hay ít hơn nam, nữ hay tỉ lệ tuyển dụng.

 • Bản đồ hay sơ đồ có thay đổi theo thời gian không?

 • Có điểm nào được thêm vào hay bỏ bớt trên hình?

 • Mối tương quan giữa các hình là gì?

 • Có dự đoán nào cho sự thay đổi trong tương lai không?

Câu overview được viết ra sao?

Hãy xem những ví dụ dưới đây để làm quen với câu overview ở các dạng hình khác nhau. Những câu này sẽ được đặt sau câu mở bài.

Câu overview không được kèm con số hay chi tiết mà chỉ tóm lược tổng quan những điểm đặc trưng nổi bậc nhất.

Visual type

Overview example

Bảng biểu

Overall, it can be clearly seen that the total numbers of people employed have increased over the period, whereas the number of women employed has decreased.

Biểu đồ

In brief, Germany was the major producer of vehicles over this period followed by France and then Norway.

Quy trình

It can clearly be seen that there are six steps involved in the production of cloth starting with the raw materials and ending with the final product.

Bản đồ

In summary, in one hundred years, the village has experienced major changes transforming it from a small farming village into a tourist destination.

Sơ đồ hình

Overall, though the area size remains the same, there are significant changes planned for this company as it moves from single offices to an open-plan design.

Đồ thị

To summarise, it can be seen that the younger age groups visit the cinema the most, whereas older people rarely attend.

Two visuals

Overall, by looking at the charts it can be seen that oil is used the most as an energy source in this town and that most power is required for domestic cooling.

Three visuals

Of the three meals consumed, breakfast contains the lowest amount of sodium, saturated fats, and sugar, while dinner contains more saturated fats and sodium than lunch.

Tóm lại, hãy nhớ viết câu overview trong bài viết IELTS Academic Task 1. Thể hiện rõ cho giám khảo bạn đang viết câu mô tả các chiều hướng chung hay tổng quan của hình. Hãy dùng từ nối để chỉ rõ cho giám khảo bạn đang viết câu overview.

Bí kíp này sẽ giúp thí sinh hoàn thành bài thi IELTS Writing một cách tốt nhất.

Xem thêm: Gợi ý các cấu trúc ăn điểm trong IELTS Writing Task 1