The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Các dạng câu hỏi của thì hiện tại đơn là cấu trúc tiếng Anh phổ biến nhất trong giao tiếp hàng ngày. Kiến thức này không quá khó và đóng vai trò nền tảng giúp bạn chinh phục các kỳ thi tiếng Anh trong đó có IELTS. Có 2 dạng câu hỏi là Wh-question và Yes/No question, cùng IDP IELTS tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây!

1. Câu hỏi dạng Wh-question thì hiện tại đơn

Dạng Wh-question thì hiện tại đơn là dạng câu hỏi rất hay gặp trong phần Speaking IELTS. Những dạng câu hỏi thì hiện tại đơn với Wh-question thường để hỏi về các thông tin mang tính chất ở thời điểm hiện tại.

1.1. Định nghĩa

Wh-question là dạng câu hỏi bắt đầu bằng what, when, where, who, whom, which, whose, why và how. Dưới đây là bảng thông tin về các Wh-question giúp bạn hiểu hơn về ý nghĩa chúng biểu thị.

Wh-question

Ý nghĩa

Ví dụ

When

Hỏi thông tin về thời gian

When does the train usually leave?

Where

Hỏi thông tin về địa điểm, vị trí

Where do you live?

Why

Hỏi về lý do, nguyên nhân

Why do you often play volleyball?

Which

Hỏi về sự lựa chọn

Which is the best camera for my work?

What

Hỏi về điều gì đó

What time do you go to school

Whose

Hỏi về sự sở hữu

Whose black cat is this?

Who

Hỏi thông tin về con người, đối tượng

Who is that man?

Whom

Hỏi về người (đối tượng của động từ)

Whom do you believe in this problem?

How

Hỏi về cách thức, quy trình

How does this machine work?

Article - Questions in Present Simple Tense - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Ý nghĩa của các câu hỏi trong tiếng Anh

1.2. Công thức dạng câu hỏi Wh-question thì hiện tại đơn

Câu hỏi thì hiện tại đơn với Wh-question có 3 dạng cấu trúc đặc trưng: có trợ động từ (tobe hoặc do/does), không có trợ động từ và có động từ khuyết thiếu. Bạn có thể hình dung rõ hơn thông qua bảng cấu trúc và 1 vài ví dụ cụ thể như sau:

(1) Wh- question với động từ tobe ở thì hiện tại đơn

 • Thể khẳng định

  • Công thức: Wh + am/ are/ is + S + …?

  • Ví dụ: Where is it?

 • Thể phủ định

  • Công thức: Wh + am/ are/ is + not + S + …?

  • Ví dụ: Where isn’t your favourite food?

(2) Wh- question với trợ động từ do/does ở thì hiện tại đơn

 • Thể khẳng định

  • Công thức: Wh + do/ does + S + V…?

  • Ví dụ: Where do you live?

 • Thể phủ định

  • Công thức: Wh + do/ does + not + S + V…?

  • Ví dụ: Why doesn't your boss give you a raise?

(3) Wh - question có động từ khuyết thiếu

 • Công thức: Wh + DT khuyết thiếu + S + V…?

 • Ví dụ: Where can I find you?

(4) Các trường hợp ngoại lệ của Wh-question ở thì hiện tại đơn

 • Who + V (s/es) + O → Who cares? (Ai quan tâm đâu?)

 • Which/whose + N + S (ngôi thứ ba số ít/ nhiều) + O? → Whose hat is this? (Cái mũ này là của ai vậy)

 • How + Adj + N? → How tall is Everest Peak? (Đỉnh Everest cao bao nhiêu)

1.3. Cách đặt câu hỏi thì hiện tại đơn dạng Wh-question

Đối với dạng câu hỏi của thì hiện tại đơn bắt đầu bằng Wh-question, các bạn nên chú ý tuân thủ việc ghi nhớ các bước sau để tránh bị sai sót không đáng có.

 • Bước 1: Xác định từ gạch chân dùng WH nào

 • Bước 2: Đặt WH- đó lên đầu câu

 • Bước 3: Đặt do/ does + S + V + O vào sau Wh (V luôn ở dạng nguyên thể)

Article - Questions in Present Simple Tense - Paragraph 1 - IMG 2 - Vietnam

Bạn thường gặp câu hỏi dạng Wh-question trong phần thi IELTS Speaking

2. Câu hỏi thì hiện tại đơn dạng Yes/No question

Một dạng câu hỏi phổ biến khác của thì hiện tại đơn là dạng Yes/No question. Bạn có thể sử dụng chúng một cách đơn giản để hỏi những thông tin ngắn gọn, đúng - sai, thường sử dụng trong một vài câu hỏi để mở đầu bài nói hoặc khẳng định/ gợi mở thêm những thông tin sau đó.

2.1. Định nghĩa

Trong câu hỏi Yes/No luôn bắt đầu với hoặc một trợ động từ và có thể trả lời bằng một cách đơn giản là Yes hoặc No, hay lặp lại câu hỏi như một sự khẳng định.

2.2. Công thức

Các bạn cần ghi nhớ công thức để tránh bị sai ở dạng câu hỏi đơn giản này ở 2 trường hợp:

(1) Câu hỏi với trợ động từ: Do/ Does + S + V?

Câu trả lời:

 • Yes, S + do/ does

 • No, S + don’t/ doesn’t

Ví dụ: Do you like me? → No, I don't / Yes, I do

Lưu ý:

 • Trợ động từ do/ don’t đi kèm với chủ ngữ (S) thuộc ngôi thứ 1, 2 hoặc 3 số nhiều (I, we, you, they) và danh từ số nhiều,...

 • Trợ động từ does/ doesn't đi kèm với chủ ngữ (S) thuộc ngôi thứ 3 số ít (he, she, it) và danh từ số ít, danh từ không đếm được

(2) Câu hỏi với động từ To be : Is/ Are/Am + S + Adj/ noun phrases/ prep phrases?

Câu trả lời:

 • Yes, S + V is/ are

 • No, S + V + isn’t/ aren’t

Ví dụ: Are you really ok? → Yes, I are / No, I aren’t

Trong đó:

 • To be is/ isn’t đi với chủ ngữ (S) ngôi thứ 3 số ít (he, she, it) và danh từ số ít, danh từ không đếm được

 • To be are/ aren’t đi với chủ ngữ (S) ngôi thứ 1, 2, 3 số nhiều (you, we, they) và danh từ số nhiều:

 • To be am đi với chủ ngữ (S) là I.

Article - Questions in Present Simple Tense - Paragraph 2 - IMG 3 - Vietnam

Cấu trúc dạng câu hỏi yes/no trong thì hiện tại đơn giúp bạn tránh được các sai sót đơn giản

3. Bài tập thực hành câu hỏi thì hiện tại đơn

Hãy cùng làm các bài tập vận dụng sau để giúp bạn nắm chắc các dạng câu hỏi của thì hiện tại đơn, tránh nhầm lẫn khi sử dụng:

Exercise 1: Dạng hoàn thành câu hỏi Wh - question

1 - where/ Anna / come from/ ?

2 - what / sports/ Mike / like/ ?

3 - how often/ he/ go to the cinema/ ?

4 - when/ you/ get up/ ?

5 - what time/ the film/ start/ ?

Exercise 2: Chuyển các câu cho trước sang các dạng khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn

1 - He lives in Japan.

2 - Does Helena walk to school?

3 - This is not the grocery store.

4 - Are they students?

Exercise 3: Phân biệt

1 - —– girls can do this exercise?

2 - —– color is your sister's hat?

3 - —– do you often do before every lesson?

4 - —– is the best choice for me?

Exercise 4: Điền từ vào chỗ trống

1 - ____ Maria and Anna ride their bikes to the library ? – Yes, ____

2 - ____ your sister likes Capuchino? – No, ____

3 - ____ her house next to a post office? – Yes, ____

4 - ____ those dresses beautiful? – No, ____

5 - ____ Lisa living with her aunt? – Yes, she ____

Exercise 5: Hoàn thành câu

1 - He / not / sleep late at the weekends =>________

2 - They / not / believe the secretary =>________

3 - you / understand the question? =>________

4 - Am I the only girl at the party? Yes, you___

6 - Is your ex-girlfriend beautiful? Hmm. Yes, she___ But she's not as pretty as you

Exercise 6: Bài tập nâng cao về các dạng câu hỏi thì hiện tại đơn: Chia động từ để hoàn thành bài luận:

The graphs below show the types of music albums purchased by people in Britain according to sex and age. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

The three bar charts (1) …………………(illustrate) a survey of the consuming habit in music albums in Britain by sex and age group.

It (2)……………(be) obvious that, according to the graphs, male buyers (3)…………… (be) more than female ones in all types of music. Then, the demand for classic music (4)…………………(show) dramatically less than the two others. Regarding the pop music CD, first, people aged 16-34 (5)…………………(take) the highest percentage which (6)……………(be) 30% and above, followed by the male buyers with slightly under 30%. A similar trend has been stated for the Rock music products. However, for classical music, the most active consumers, at 20%, (7)……………(be) people older than 45, and even more dramatically, 25-34 age group (8)…………………(take) the next place at 16% approximately.

Next, the percentage of female consumers (9)……………(be) always slightly lower than the male, which (10)…………………(be) 8%-10% for pop and rock, 2%-3% for the classics, respectively.

Đáp án:

Exercise 1:

1 - Where does Anna come from?

2 - What sports does Mike like?

3 - How often does he go to the cinema?

4 - When do you get up?

5 - What time does the film start?

Exercise 2:

1 - Negative: He doesn’t live in Japan

Interrogative: Does he live in Japan?

2 - Affirmative: Helena walks to school.

Negative: Helena doesn’t walk to school.

3 - Affirmative: This is the grocery store.

Interrogative: Is this the grocery store?

4 - Affirmative: They are students.

Negative: They are not students.

Exercise 3:

1 - Which girls can do this exercise?

2 - What color is your sister’s hat?

3 - What do you often do before every lesson?

4 - Which is the best choice for me?

Exercise 4:

1 - Do Maria and Anna ride their bikes to the library? - Yes, they do

2 - Does your sister like Capuchino? - No, she doesn't

3 - Is her house next to the post office? - Yes, it is

4 - Are those dresses beautiful? - No, they aren’t

5 - Is Lisa living with her aunt? - Yes, she isn't

Exercise 5:

1 - He doesn’t sleep late on the weekends.

2 - They don’t believe the secretary

3 - Do you understand the question?

4 - Yes, you are

5 - Hmm. Yes, she is. But she's not as pretty as you

Exercise 6:

1 - illustrate

2 - is

3 - are

4 - shows

5 - take

6 - is

7 - are

8 - takes

9 - is

10 - is

Xem thêm:

Như vậy, việc nắm được các dạng câu hỏi thì hiện tại đơn là rất cần thiết để bạn có thể nắm vững ngữ pháp nền tảng với các bạn bắt đầu từ con số 0. Hy vọng những cấu trúc trong bài đã giúp bạn cải thiện được đáng kể vào phần Speaking trong IELTS của mình.