The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Điểm khác biệt chính giữa advice và advise là “advise” (với một chữ S) là một động từ với nghĩa là đề xuất, hoặc đưa thông tin cho người nào đó. Trong khi đó, “advice” (với một chữ C) là một danh từ: một ý kiến hoặc một đề xuất như là một sự hướng dẫn để hành động. Hãy tham khảo ví dụ trong các câu bên dưới.

Advice và Advise: sự khác nhau

Advice

Là một danh từ: đưa ra lời tư vấn; đưa ra một ý kiến hoặc đề nghị đáng để làm theo. Khi phát âm giống từ “ ice” [s].

Advise

Là một động từ: một ý kiến hoặc gợi ý đưa ra như là một sự hướng dẫn cho hành động, thực hiện, v.v. Khi phát âm giống như “realise’ [z].

Advice và Advise: định nghĩa

Advice 

Một ý kiến mà một người nào đó đưa cho bạn về những gì bạn nên và không nên hành động trong một tình huống cụ thể. Đây là một danh từ không đến được, vì vậy chúng ta thường dùng “piece” để nói “a piece of advice”

Advise 

Một hành động đưa ra lời khuyên (đề xuất, khuyên bảo, tư vấn) 

Advice và Advise: từ đồng nghĩa

Advice 

Information, consultation, guidance, instruction, encouragement, suggestion, tip.  Advise  Counsel, recommend, caution, direct, encourage, instruct, preach, urge.

Advice và Advise: cách dùng trong câu

Advice 

  • Mary advised me to stop taking the medicine, as it does more harm than good. 

  • Please advise her to stop smoking, as she refuses to listen to me. 

  • My teacher advised us to revise our subjects regularly. 

  • I advise my customers to sample the cookies before they buy them. 

Advise 

  • It is best to get legal advice from your lawyer before you take any legal action. 

  • The blog gives good advice for first home buyers. 

  • My guidance counsellor gave me great advice when I was trying to decide if I should further my education after high school. 

  • We bought the house on our real estate manager’s advice. 

Reference: Cambridge Dictionary

Cần thêm lời khuyên?

Sau đây là các bài viết có kèm lời khuyên khá thú vị.

Những từ sai chính tả thường xuất hiện trong thế giới của chúng ta theo một cách nào đó. Vì vậy, ngày càng khó để biết từ nào đúng từ nào sai. Chúng ta đã gặp khá nhiều các trường hợp dính “bẫy” trong văn nói, đặc biệt khi ngôn ngữ đang dùng không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn. Vì lẽ đó, chúng tôi đã mang đến cho bạn series học về “phát âm” và danh sách “50 từ phổ biến dễ phát âm sai nhất”. Danh sách này sẽ là một xuất phát điểm tốt, giúp bạn đọc và phát âm rõ ràng các từ và có thể là một công cụ hữu ích cho kỹ năng Nói trong kỳ thi IELTS của bạn.