The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Khi nào bạn sử dụng effect hoặc affect (hoặc dạng quá khứ, affected or effected) ? Affect và effect là những từ dễ bị nhầm lẫn, được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh, đặc biệt hay xuất hiện trong các kỳ thi IELTS. Affect thường là một động từ, và nó có nghĩa là tác động hoặc thay đổi. Còn effect thường là một danh từ mà bạn sẽ sử dụng để chỉ kết quả của một sự thay đổi. Vì affect” và “effect” là những từ đồng âm (những từ phát âm nghe giống nhau) nên chúng thường bị nhầm lẫn. Chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo đơn giản để phân biệt chúng.

Sự khác biệt giữa affect & effect

Affect 

Là một động từ: là từ hoặc cụm từ diễn tả một hành động, điều kiện hoặc kinh nghiệm.

Effect 

Là danh từ: là từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật, sự việc, vật chất, chất lượng.

Affect và effect: định nghĩa

Affect 

Tạo ra sự khác biệt; mang lại sự thay đổi; chạm vào cảm xúc của ai đó; làm cho ai đó xúc động.

Effect 

Chỉ một sự thay đổi là kết quả hoặc hệ quả của một hành động hoặc nguyên nhân khác.

Affect và effect: từ đồng nghĩa

Affect 

Các từ đồng nghĩa của từ affect bao gồm: Influence, have an effect on, sway, modify, alter, touch, stir. 

Effect 

Effect cũng có thể có những từ đồng nghĩa như: Result, consequence, outcome, reaction, ramifications.

Cách sử dụng Affect và Effect trong một câu

Affect 

  • How do cigarettes affect my brain? 

  • Age-related changes in organs, tissues and other parts of your body can affect how you respond or react to medicines. 

  • Throughout the performance, a number of audience members were visibly affected, brought to tears by the reality of the tale. 

Effect 

  • Global warming is projected to have a number of effects on the ocean. 

  • He resigned with immediate effect. 

  • A good diet had a positive effect on their health. 

  • What are the effects of smoking on the lungs? 

Tham khảo:  Cambridge Dictionary