The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Đừng quá lo lắng, vì ngôn ngữ luôn phát triển và cũng thường biến phát âm thành không chính xác. Các từ sai chính tả thường tìm đường xâm nhập vào thế giới của chúng ta, khiến chúng ta ngày càng khó biết đâu là đúng, đâu là sai. Rõ ràng ngôn ngữ nói có thể có nhiều nhầm lẫn và có một số từ cực kì khó phát âm, đặc biệt nếu đó là ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn. Điều đó khiến chúng tôi suy nghĩ và quyết định bắt đầu chuỗi các bài về "cách phát âm" và liệt kê những từ phát âm sai phổ biến nhất. Danh sách này sẽ cung cấp một khởi đầu tốt để giúp bạn nói rõ và học cách phát âm các từ một cách chính xác; và có thể là một công cụ hữu ích cho bài thi Nói IELTS của bạn.

A-D

play button

Abalone (/æbəˈləʊni/)

 • Incorrect: 

  ah-boh-lohn

   

 • Correct: 

  ab-uh-loh-nee 

   

Acai (/æsaɪˈi/)

 • Incorrect: 

  ack-ai

   

 • Correct: 

  ah-sigh-ee 

   

Accessory (/əkˈsesəri/)

 • Incorrect: 

  ah-seh-suh-ree

   

 • Correct: 

  uhk-seh-suh-ree 

Albeit (/ɔːlˈbiːɪt/)

 • Incorrect: 

  al-bae-it

   

 • Correct: 

  awl-bee-it 

Almond (/ɑːmənd/)

 • Incorrect: 

  al-muh-nd 

 • Correct: 

  ah-muh-nd 

   

Asterick (/asterick/)

 • Incorrect: 

  a-stuh-reek 

 • Correct: 

  a-stuh-ruhsk 

   

Athlete (/æθliːt/)

 • Incorrect: 

  ath-a-leet 

 • Correct: 

  ath-leet 

   

Attaché (/əˈtæʃeɪ/)

 • Incorrect: 

  ah-tat-chee

   

 • Correct: 

  uh-tash-ey 

   

Boutique (/buːˈtiːk/)

 • Incorrect: 

  boh-teek

   

 • Correct: 

  boo-teek 

   

Business (/bɪznəs/)

 • Incorrect: 

  bis-ee-nuhs

   

 • Correct: 

  biz-nuhs 

   

Cache (/kæʃ/ )

 • Incorrect: 

  kash-ay

   

 • Correct: 

  kash 

   

Cavalry (/kævəlri/)

 • Incorrect: 

  kal-veuh-ree 

 • Correct: 

  ka-vuhl-ree 

   

Candidate (/kændɪdət/)

 • Incorrect:

   kan-dee-deit

   

 • Correct: 

  kan-duh-duht

   

Chaos (/keɪɒs/)

 • Incorrect: 

  Cha-os 

 • Correct: 

  Key-os 

Chimera (/kaɪˈmɪərə/)

 • Incorrect: 

  chim-er-a 

 • Correct: 

  kiy-meer-a 

   

Coup (/kuː/)

 • Incorrect: 

  koo-p

   

 • Correct: 

  koo 

   

Coupon (/kuːpɒn/)

 • Incorrect: 

  que-pun 

 • Correct: 

  koo-pon 

   

Cupboard (/kʌbəd/)

 • Incorrect: 

  cup-bawd 

 • Correct: 

  kuh-buhd 

 Debris (/deɪbriː/)

 • Incorrect: 

  day-brees 

 • Correct: 

  deb-ree 

Debut (/deɪbju/)

 • Incorrect: 

  di-boo 

 • Correct: 

  dey-byoo 

Definitely (/defɪnətli/)

 • Incorrect: 

  duh-fai-uhnt-lee 

 • Correct: 

  deh-fuh-nuht-lee 

Dilate (/daɪˈleɪt/)

 • Incorrect: 

  dai-ah-leit 

 • Correct: 

  dai-leit 

Divorce (/dɪˈvɔːs/)

 • Incorrect: 

  die-vawrs 

 • Correct: 

  dih-vawrs 

E-H

Epitome (/ɪˈpɪtəmi/)

 • Incorrect: 

  ih-pi-toe-m 

 • Correct: 

  ih-pit-uh-mee 

Espresso (/eˈspresəʊ/)

 • Incorrect: 

  e-xpres-oh

   

 • Correct: 

  e-spres-oh 

Et cetera (/et ˈsetərə/)

 • Incorrect: 

  ex-set-er-uh

   

 • Correct: 

  et-set-er-uh 

   

Faux pas (/fəʊ ˈpɑ:/)

 • Incorrect: 

  fohx-pas

   

 • Correct: 

  foh-pah 

   

Federal (/fedərəl/)

 • Incorrect: 

  feh-druhl

   

 • Correct: 

  feh-duh-ruhl 

Film (/fɪlm/)

 • Incorrect: 

  fill-um

   

 • Correct: 

  film 

Flour (/flaʊə/)

 • Incorrect: 

  fl-ahr

   

 • Correct: 

  flou-er 

Gauge (/ɡeɪdʒ/)

 • Incorrect: 

  gauj

   

 • Correct: 

  geyj

   

Genre (/ʒɑːnrə/)

 • Incorrect: 

  jen-re 

 • Correct: 

  zhahn-ruh  

Heinous (/heɪnəs/)

 • Incorrect: 

  heen-ni-us 

 • Correct: 

  hey-nuh-s 

Hierarchy (/haɪərɑːki/)

 • Incorrect: 

  hahy-archy 

 • Correct: 

  hahy-uh-rahr-kee 

Hyperbole (/haɪˈpɜːbəli/)

 • Incorrect: 

  hahy-pur-bowl 

 • Correct: 

  hahy-pur-buh-lee

I-L

Ingenuity (/ɪndʒɪˈnjuːɪti/)

 • Incorrect: 

  in-jen-wee-tee 

 • Correct: 

  in-juh-noo-i-tee

Itinerary (/aɪˈtɪnərəri/)

 • Incorrect: 

  ahy-tin-ary 

 • Correct: 

  ahy-tin-uh-rer-ee 

Jewellery (/dʒuːəlri/)

 • Incorrect: 

  joo-el-er-y 

 • Correct: 

  joo-uh l-ree 

Library (/laɪbrəri/)

 • Incorrect: 

  libe-ry 

 • Correct: 

  lahy-brer ee 

Lingerie (/lænʒəriː/)

 • Incorrect: 

  linger-ee 

 • Correct: 

  lahn-zhuh-rey 

Lip-sync (/lɪp-sɪŋk/)

 • Incorrect: 

  lip-sing

   

 • Correct: 

  lip-singk 

M-P

Maniac (/meɪnɪæk/)

 • Incorrect: 

  mahn-yuhk

   

 • Correct: 

  mey-nee-ak

   

Mauve (/məʊv/)

 • Incorrect: 

  mah-owv 

 • Correct: 

  mowv 

Mischievous (/mɪstʃɪvəs/)

 • Incorrect: 

  mis-chee-vious 

 • Correct: 

  mis-chuh-vuh-s 

Niche (/nɪtʃ/)

 • Incorrect: 

  nee-shay

   

 • Correct: 

  nee-sh 

Nuclear (/njuːklɪə/)

 • Incorrect: 

  noo-kyu-lur

   

 • Correct: 

  noo-klee-ur 

Often (/ɒfn̩/)

 • Incorrect: 

  off-ten 

 • Correct: 

  aw-fuh n 

Paradigm (/pærədaɪm/)

 • Incorrect: 

  par-uh-dig-m 

 • Correct: 

  par-uh-dahym 

Probably (/prɒbəbli/)

 • Incorrect: 

  pro-blee 

 • Correct: 

  pro-buh-blee 

Pronunciation (/prəˌnʌnsɪˈeɪʃn/) 

 • Incorrect: 

  pruh-noun-see-ey-shuh n 

 • Correct: 

  pruh-nuhn-see-ey-shuh n 

Pseudonym (/sjuːdənɪm/)

 • Incorrect: 

  syoo-duh-nim 

 • Correct: 

  sood-n-im 

Q-T

Quinoa (/quinoa/)

 • Incorrect: 

  kee-no-ah 

 • Correct: 

  keen-waa 

    

Quote (/kwəʊt/)

 • Incorrect: 

  coat

   

 • Correct: 

  kwoht 

Regime (/reɪˈʒiːm/)

 • Incorrect: 

  ruh-geem 

 • Correct: 

  ruh-zheem 

Rendezvous (/rɒndɪvuːz/)

 • Incorrect: 

  ren-dez-vuss

   

 • Correct: 

  rahn-duh-voo 

Reservoir (/rezəvwɑ/)

 • Incorrect: 

  rez-er-vore 

 • Correct: 

  rez-er-vwahr 

Salmon (/sæmən/)

 • Incorrect: 

  sal-muhn

   

 • Correct: 

  sam-uh n 

Salon (/sælɒn/)

 • Incorrect: 

  suh-loon

   

 • Correct: 

  suh-lon 

Silicon (/sɪlɪkən/)

 • Incorrect: 

  sil-i-kohn

   

 • Correct: 

  sil-i-kuh n 

Sour (/saʊə/)

 • Incorrect: 

  saa-r 

 • Correct: 

  souuh-r 

Stomach (/stʌmək/)

 • Incorrect: 

  stoh-match 

 • Correct: 

  stuh-muhk 

Subtle (/sʌtl/)

 • Incorrect: 

  subt-l 

 • Correct: 

  suht-l 

Supposedly (/səˈpəʊzədli/)

 • Incorrect: 

  su-pos-ab-lee 

 • Correct: 

  su-pos-ed-lee 

Suite (/swiːt/)

 • Incorrect: 

  soot

   

 • Correct: 

  sweet 

Tuition (/tjuːˈɪʃn̩/)

 • Incorrect: 

  too-shen 

 • Correct: 

  too-ish-uh n 

Turquoise (/tɜːkwɔɪz/)

 • Incorrect: 

  tur-quiz 

 • Correct: 

  tur-kwoiz 

U-Z

Wednesday (/wenzdeɪ/)

 • Incorrect: 

  wehd-nez-dei

   

 • Correct: 

  wenz-dei 

Yolk (/jəʊk/)

 • Incorrect: 

  yol-ke 

 • Correct: 

  yohk