The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Lexical Resource là một tiêu chí quan trọng trong bài thi IELTS Speaking và Writing vì nó chiếm đến 25% tổng số điểm của bạn. Hãy cùng xem qua một số khía cạnh quan trọng của Lexical Resource và cách giúp bạn đạt điểm cao ở tiêu chí này.

Flexibility (Độ linh hoạt từ vựng)

Khi bạn thi viết hoặc thi nói, sử dụng từ vựng linh hoạt là điều quan trọng, và một cách để thực hiện là sử dụng các từ loại của chúng. Ví dụ, trong câu hỏi Speaking, nếu bạn nghe thấy động từ, bạn có thể trả lời bằng danh từ hoặc tính từ của nó, ví dụ:

“Do you prefer fast food or traditional food?”

Thay vì trả lời “I prefer fast food because…”, bạn có thể thử:

Actually, I have a preference for fast food for the reason that …”

Well, I’d say I have more of a preference for traditional cuisine because …”

Personally speaking, I find traditional food more preferable given that …”

Từ các ví dụ trên, bạn có thể thấy thí sinh sử dụng dạng danh từ (preference) và tính từ (preferable) thay vì chỉ dùng lại chính xác từ “prefer”.

Collocations (Cụm từ)

Biết cách sử dụng hiệu quả Collocations (cụm từ) là điều quan trọng trong bài thi IELTS Writing và Speaking. Collocations là sự kết hợp giữa các từ hay cụm từ riêng lẻ với nhau. Như từ “preference” ở ví dụ trước, khi chúng ta sử dụng thì cần nghĩ ngay đến các từ khác kết hợp với nó. Trong trường hợp này, động từ “have” kết hợp với “preference” (kèm với mạo từ “a“), thêm sau là giới từ “for”.

Như vậy, cụm danh từ được hình thành như sau: have a preference for.

Đối với cụm tính từ, bạn có thể sử dụng find (something) more preferable.

Less common words (Từ vựng ít phổ biến hơn)

Một cách để thể hiện với giám khảo IELTS là bạn có trường từ vựng đa dạng là sử dụng từ vựng ít được dùng phổ biến. Tuy nhiên, bạn không nên dùng lại các từ này nhiều lần.

Hãy xem xét câu hỏi mẫu ở trên (Do you prefer fast food or traditional food?) và so sánh với 2 cách trả lời dưới đây:

1. I prefer traditional food because it is much tastier than …

2. I am quite partial to traditional food because it is much tastier than …

Cả 2 cách dùng “prefer” và “partial to” đều có cùng ý nghĩa, nhưng đối với câu trả lời của bạn thì cụm từ trong ví dụ 2 hữu ích hơn vì nó không được sử dụng thường xuyên. Nhưng cũng chú ý rằng bất cứ khi nào sử dụng từ ít phổ biến, bạn nên luôn luôn đảm bảo sẽ sử dụng chúng trong ngữ cảnh phù hợp.

Một trong những thách thức của bài thi IELTS General Writing task 1 là viết lá thư thân mật. Thường thấy, các từ vựng ít phổ biến có xu hướng trang trọng, nên rất khó để nghĩ đến ngôn từ này thay vì các từ thân mật, gần gũi. Thử thách thứ hai là đảm bảo các ngôn từ thân mật, gần gũi cũng phải phù hợp.

Sau đây là hai câu khác nhau có cùng ý nghĩa, nhưng câu thứ hai sử dụng ngôn từ ít thân mật, gần gũi hơn.

So, if you are still really interested in visiting my hometown anytime soon, give me a call.

So, if you are still itching to visit my neck of the woods anytime soon, give me a buzz.

Xem thêm tiêu chí chấm thi khác: Grammatical Range and Accuracy.