The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong những tình huống giao tiếp hàng ngày và cả khi ôn luyện cho kỳ thi IELTS, chắc chắn bạn sẽ đôi lần bắt gặp thì hiện tại tiếp diễn xuất hiện trong câu. Liệu bạn đã nắm rõ khái niệm cũng như cách chia thì hiện tại tiếp diễn chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn ôn tập mọi kiến thức cơ bản của thì Hiện tại tiếp diễn. Bạn cũng đừng quên kiểm tra lại kiến thức đã học thông qua những bài tập đi kèm đáp án bên dưới nhé!

1. Thì Hiện tại tiếp diễn là gì?

Thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous tense) diễn tả những hành động hoặc sự việc diễn ra tại lúc đó hoặc xung quanh thời điểm nói. Những sự việc, hành động này vẫn chưa chấm dứt và vẫn tiếp tục diễn ra đến thời điểm hiện tại. 

Một vài ví dụ về thì Hiện tại tiếp diễn: 

 • The band is playing live in Birmingham tonight.

 • The nurse is coming to give you an injection.

 • Would someone please tell me what is going on?

Xem thêm: Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

2. Công thức của thì Hiện tại tiếp diễn

công thức thì hiện tại tiếp diễn

Khi muốn đặt câu với thì Hiện tại tiếp diễn, bạn cần nắm rõ cấu trúc ở nhiều dạng khác nhau. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn được chia làm ba dạng bao gồm: thể khẳng định, phủ định, nghi vấn như trình bày trong bảng dưới đây. 

Loại câu

Công thức thì Hiện tại tiếp diễn 

Ví dụ

Thể khẳng định

S + am/is/are + V-ing

The city is planning to build a municipal library.

Thể phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

Those employees aren’t talking about the new project. 

Câu nghi vấn

(Yes/No Question)

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Câu trả lời:

Yes, S + am/is/are.

No, S + am/is/are + not.

Are you ready to order, Madam? 

→ Yes, I am./ No, I’m not.

Câu nghi vấn 

(WH- question)

Wh-question + will + S + be + V-ing?

What is he studying right now?

3. Dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại tiếp diễn

Để nhận biết thì Hiện tại tiếp diễn, bạn cần lưu ý khi trong câu xuất hiện những trạng từ chỉ thời gian và động từ sau: 

Trạng từ chỉ thời gian

 • now
 • right now
 • at the moment 
 • at present 
 • It’s + giờ cụ thể + now
 • Ví dụ: 

 • “I'm going now” she said, fastening her coat.
 • Can you give us a summary of what you are doing now?
 • Các trạng từ hoặc cụm từ diễn tả tần suất cao

 • always
 • usually
 • constantly
 • all the time
 • Các cụm từ chỉ thời gian xung quanh thời điểm nói

 • these days
 • this month
 • this week
 • Các động từ, mệnh lệnh ngắn thu hút sự chú ý

 • Look!/ Watch! 
 • Listen! 
 • Keep silent! 
 • Watch out! 
 • Ví dụ: Watch out! The train is coming! 

  4. Cách sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn

  cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

  Để biết khi nào dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) trong câu, bạn có thể chia thì dựa theo những trường hợp sau: 

  Cách dùng

  Ví dụ

  Diễn tả sự việc/ hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

  The house is being built at the moment.

  Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải xảy ra ngay lúc nói.

  He is reading “Gone with the wind”


  Tom is looking for a job.

  Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường là đề cập về kế hoạch đã được lên lịch sẵn.

  Mr Samuels is flying to Detroit to finalize the details and sign the contract.

  Dùng để diễn tả một sự phàn nàn về hành động nào đó do người khác gây ra khiến người nói bực mình. Trong trường hợp này, câu văn sẽ có các trạng từ chỉ tần suất như continually, always

  She is always going to work late.

  Xem thêm:

  5. Cách chia động từ V-ing trong thì Hiện tại tiếp diễn

  Những yếu tố cần lưu ý khi thêm -ing vào sau động từ: 

  Khi động từ có tận cùng là chữ “e”:

  Với động từ tận cùng là chữ “e“, quy tắc chia thì hiện tại tiếp diễn là bỏ “e” rồi thêm “-ing”. Ví dụ:

  • leave – leaving

  • ride – riding

  • come – coming

  Lưu ý: Nếu tận cùng là “ee”, quy tắc thêm ING ở đây là ta không bỏ “e” mà vẫn thêm “-ing” bình thường nhé!

  Khi động từ có tận cùng là chữ “ie”:

  Với động từ tận cùng là chữ “ie”, quy tắc thêm đuôi “e” ở đây là “ie” đổi thành “y” rồi thêm “-ing”.

  Ví dụ:

  • lie – lying

  • die – dying

  Khi động từ có một âm tiết, tận cùng là phụ âm, trước là nguyên âm:

  Khi trong câu có những động từ có một âm tiết, tận cùng là phụ âm, trước là nguyên âm, quy tắc thêm đuôi “e” ở đây là nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.

  Ví dụ:

  • stop – stopping

  • get – getting

  • put – putting

  Một vài trường hợp ngoại lệ bạn cần lưu ý: 

  • begging – beginning

  • travel – travelling

  • prefer – preferring

  • permit – permitting

  6. Các bài tập về thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

  Bài tập 1: Chia động từ cho câu sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn

  1. My aunt …..…..…..…..…..….. (buy) some fruits at the flea market.

  2. Nhung …..…..…...….. (not study) French in her room. She’s at coffee with her classmates.

  3. …..…..…..…..…..….. (she, run) in the stadium?

  4. My cat …..…..…..…..…..….. (eat) now.

  5. What …..…..…..…..…..….. (you, wait) for?

  6. Their competitors …..…..…..…..…..….. (not try) hard enough in the competition.

  7. All of Linda’s friends …..…..…..…..…..….. (have) fun at the concert right now.

  8. My friend …..…..…..…..…..….. (travel) around Korea now.

  9. My little sister …..…..…..…..…..….. (drink) juice.

  10. Listen! Our teacher …..…..…..…..…..….. (speak).

  Bài tập 2: Sắp xếp các từ bên dưới để tạo thành các câu đúng

  1. are / my parents / reading / at the moment / newspapers / .

  2. singing karaoke / at night / our neighbor / constantly / is /  .

  3. the students / doing / what / are / at the moment / ?

  4. visiting / us / is / this Friday / my sister / .

  5. our apple tree / climbing up / that girl / is / .

  6. a lot / these days / is speaking / that quiet guy / .

  7. is watching / this month / our dad / an interesting series / . 

  Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng từ cho trước (chia động từ nếu cần thiết).

  start

  get

  increase

  change

  rise

  1. The population of the world …………………………… very fast.

  2. The world …………………………. Things never stay the same.

  3. The situation is already bad and it …………………………… worse.

  4. The cost of living …………………………… Every year things are more expensive.

  Đáp án:

  Bài tập 1: Chia động từ cho câu sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn

  1. is buying


  2. is not studying


  3. Is she running


  4. is eating


  5. are you waiting

  6. are not trying


  7. are having


  8. is traveling


  9. is drinking


  10. is speaking

  Bài tập 2: Sắp xếp các từ bên dưới để tạo thành các câu đúng

  1. My parents are reading newspapers at the moment. 

  2. Our neighbor is constantly singing karaoke at night. 

  3. What are the students doing at the moment? 

  4. My sister is visiting us this Friday. 

  5. That girl is climbing up our apple tree. 

  6. That quiet guy is speaking a lot these days. 

  7. Our dad is watching an interesting series this month. 

  Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng từ cho trước (chia động từ nếu cần thiết).

  1. is increasing

  2. is changing

  3. is getting

  4. is rising

  5. is starting

  Xem thêm:

  Ghi nhớ những kiến thức ngữ pháp khi ôn luyện cùng IDP!

  Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ mọi lý thuyết thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) trong tiếng Anh. Một khi nắm vững những chủ điểm ngữ pháp cơ bản, bạn không những giao tiếp tự tin hơn mà còn dễ dàng ghi điểm cao trong bài thi IELTS sắp tới.