The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Viết IELTS Học thuật bao gồm hai phần, Bài thi Viết Phần 1 và Bài thi Viết Phần 2. Các câu hỏi trong bài thi Viết IELTS Học thuật khác với các câu hỏi trong bài thi Viết IELTS Tổng quát.

Trong Bài thi Viết Phần 1 của IELTS học thuật, bạn sẽ được cung cấp thông tin trực quan qua đồ thị, bảng biểu, biểu đồ và được yêu cầu tóm tắt, mô tả hoặc giải thích thông tin bạn thấy. Hãy sắp xếp câu trả lời thành ba phần chính gồm giới thiệu, tổng quan và các ý chính được hỗ trợ bằng các con số từ sơ đồ.

Trong Bài thi Viết Phần 2 của IELTS học thuật, bạn sẽ được cho một quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Có thể bao gồm các chủ đề về môi trường, nhập cư, văn hóa và thậm chí là công nghệ. Bạn có thể được yêu cầu thể hiện sự đồng ý hoặc bất đồng với một quan điểm hoặc tranh luận nào đó, thảo luận hai quan điểm đối lập, viết về các ưu điểm hoặc nhược điểm của một chủ đề hoặc giải thích một vấn đề, hoặc nguyên nhân của một vấn đề và đưa ra giải pháp. Câu trả lời của bạn cho Bài thi Viết Phần 2 của IELTS Học thuật cần ở dạng bài luận.

undefined
play button

Dấu câu là một tiêu chí đánh giá quan trọng trong phần thi Viết IELTS mà giám khảo sẽ đánh giá.