The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Dạng bài hoàn thành đoạn văn tóm tắt thường xuất hiện trong bài thi Đọc IELTS học thuật. Dạng bài được dùng để đánh giá khả năng hiểu chi tiết trong phạm vi đoạn văn và xác định ý chính, và thường sẽ tập trung vào một phần của bài đọc hơn là cả bài. Trong dạng câu hỏi này, bạn sẽ thấy đoạn tóm tắt chưa hoàn chỉnh với một số chỗ trống. Có hai loại câu hỏi khác nhau của dạng bài này: chọn từ ngữ thích hợp từ bài đọc hoặc từ một nhóm từ cho sẵn.

Nếu bạn chọn từ ngữ trực tiếp từ bài đọc, yêu cầu của bài sẽ nêu rõ bao nhiêu từ hoặc số bạn cần điền vào câu trả lời

Nếu bạn chọn từ thích hợp từ danh sách cho sẵn, những từ này có thể đồng nghĩa (có nghĩa tương tự nhau) hoặc trái nghĩa (những từ có nghĩa đối lập nhau) với những từ xuất hiện trong bài đọc, hoặc chúng có thể được lấy trực tiếp từ bài đọc. Vì vậy, việc luyện đọc IELTS bằng cách tăng vốn từ vựng và học cách xác định nhóm từ là rất cần thiết.

Chúng ta sẽ tập trung vào dạng đề thứ hai - yêu cầu bạn chọn từ ngữ thích hợp từ nhóm được cho sẵn để điền vào chỗ trống. Hãy nhìn vào một đoạn văn và học cách nào tốt nhất để chuẩn bị cho loại câu hỏi này.

Câu hỏi và đoạn văn tóm tắt cần hoàn thành

Dưới đây là Phần 3 được trích từ một bài đọc IELTS học thuật mẫu với chủ đề ngôn ngữ. Với loại câu hỏi này, một đoạn tóm tắt chưa hoàn chỉnh sẽ xuất hiện dưới bài đọc với một khung chứa nhiều từ hoặc cụm từ bạn cần để điền vào các chỗ trống trong đoạn tóm tắt.

Với một bài tập dạng này, bạn sẽ cần sử dụng các kỹ năng đọc hiểu như đọc lướt và quét để chắc chắn bạn xác định được chỗ nào trong đoạn văn cần đọc để hiểu ý chính và chọn lựa được từ đúng.

Bạn cũng cần dựa vào kiến thức từ vựng và khả năng xác định loại từ cần điền. Bạn nên xác định loại từ bạn cần là một danh từ, một động từ, một tính từ hay trạng từ.


Sample Academic Reading Summary Completion © Guy Deutscher, Random House Adult Trade Publishing Group. 2006

'This Marvellous Invention'

Of all mankind’s manifold creations, language must take pride of place. Other inventions – the wheel, agriculture, sliced bread – may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals, and even over nature itself.

But language is foremost not just because it came first. In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity: ‘this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions which, whilst having in themselves no likeness to what is in our mind, allow us to disclose to others its whole secret, and to make known to those who cannot penetrate it all that we imagine, and all the various stirrings of our soul’. This was how, in 1660, the renowned French grammarians of the Port-Royal abbey near Versailles distilled the essence of language, and no one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. Even so, there is just one flaw in all these hymns of praise, for the homage to language’s unique accomplishment conceals a simple yet critical incongruity. Language is mankind’s greatest invention – except, of course, that it was never invented. This apparent paradox is at the core of our fascination with language, and it holds many of its secrets.


Questions 1 – 4

Complete the summary using the list of words, A-G, below. Write the correct letter, A-G, in boxes 1-4 on your answer sheet.

The wheel is one invention that has had a major impact on 1 ………… aspects of life, but no impact has been as 2 ………… as that of language. Language is very 3 ………… , yet composed of just a small number of sounds. Language appears to be 4 ………… to use. However, its sophistication is often overlooked.

A

difficult

B

complex

C

original

D

admired

E

material

F

easy

G

fundamental

Đọc câu hỏi trước tiên

Điều đầu tiên bạn nên làm là đọc câu hỏi trước. Nhớ rằng đoạn tóm tắt thường khá ngắn gọn nên bạn sẽ có thê đọc xong nhanh chóng.

Lãy nhìn vào một số điểm quan trọng cần tập trung vào khi bạn đọc các câu hỏi.

  1. Khi bạn đọc nó lần đầu tiên, bạn có thể sẽ hình thành một đoạn tóm tắt chưa hoàn chỉnh trong đầu trước khi nhìn vào đoạn văn.

  2. Chú ý vào tiêu đề - The importance of language - để hiểu rằng đoạn tóm tắt sẽ nói về tầm quan trọng của ngôn ngữ như thế nào.

  3. Khi bạn đọc đoạn tóm tắt, gạch chân hoặc khoanh tròn những từ thông tin chính - wheel, invention, major impact, composed, small number of sounds, sophistication, overlooked.

  4. Sau đó chú ý vào các từ còn thiếu và nghĩ đến chúng có thể thuộc những nhóm từ nào . Ví dụ: chỗ trống đầu tiên ngụ ý đó sẽ là một tính từ mô tả những khía cạnh của cuộc sống. Điều này cũng có thể giống đối với chỗ trống thứ ba - Language is very... có thể dùng một từ mô tả ngôn ngữ như thế nào và liên quan đến ý chính của đoạn văn.

  5. Tập trung vào những từ nối, trạng từ hoặc liên từ có thể giới thiệu một lý do, một sự đối lập hoặc so sánh - but, yet, however.

  6. Sau đó hãy nhìn vào danh sách những từ để điền vào chỗ trống - có 7 từ và chỉ có 4 chỗ trống để điền. Bạn sẽ nhìn thấy các từ trong khung chủ yếu là tính từ. Vì vậy nhìn vào đoạn tóm tắt một lần nữa và nghĩ tới những loại từ nào nên điền vào chỗ trống. Cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ giúp bạn vấn đề này, ví dụ, but no impact has been as 2 ………… as that of language - cấu trúc so sánh sử dụng một tính từ.

  • Chỗ trống 1: Tính từ mô tả tác động đến các khía cạnh của cuộc sống.

  • Chỗ trống 2: tính từ mô tả sự tác động của ngôn ngữ

  • Chỗ trống 3: tính từ mô tả một đặc điểm của ngôn ngữ.

  • Chỗ trống 4: tính từ mô tả cách mà ngôn ngữ xuất hiện tới chúng ta.

Đọc đoạn văn để tìm ý chính.

Bạn đã tìm hiểu về câu hỏi và có một bản tóm tắt chưa đầu đủ về ý chính trong đoạn văn.

Bây giờ hãy đọc lướt qua đoạn văn, tập trung vào một số từ thông tin chính mà bạn đã gạch chân trong đoạn tóm tắt:  wheel, invention, major impact, composed, small number of sounds, sophistication, overlooked

Cách trả lời câu hỏi 1

The wheel is one invention that has had a major impact on 1 ………… aspects of life

Bánh xe đã tác động chủ yếu đến khía cạnh nào ... của cuộc sống?

Chúng ta tìm một số từ khóa ngay ở phần mở đầu của đoạn văn và thấy rằng bánh xe đóng vai trò rất quan trọng theo quan điểm vật chất, trong khi ngôn ngữ lại khiến chúng ta trở thành con người.

Other inventions – the wheel, agriculture, sliced bread – may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human

Chúng ta thấy trong đoạn văn rằng nó đã biến đổi/thay đổi sự tồn tại của vật chất (material). Từ này xuất hiện trong danh sách, vậy từ này là đáp án cho câu hỏi 1.

Cách để trả lời câu hỏi 2

but no impact has been as 2 ………… as that of language.

Chúng ta sau đó sẽ đọc câu hỏi thứ hai và cần chọn ra một tính từ cho thấy không có phát minh nào khác có tác động to lớn đối với con người.

Khi chúng ta đọc đoạn văn sẽ thấy mọi thứ phụ thuộc vào ngôn ngữ và nó rất quan trọng:

Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it.

Trong danh sách phù, từ phù hợp nhất cho chỗ trống này là fundamental.

Cách trả lời câu hỏi 3

Language is very 3 ………… , yet composed of just a small number of sounds.

Khi chúng ta nhìn vào câu hỏi này sẽ thấy trang từ “yet” được sử dụng để làm nổi bật một sự đối lập. Khi đọc đoạn văn chúng ta sẽ nghĩ tới điều đó.

Mặc dù ngôn ngữ chỉ gồm một số ít âm thanh nhưng nó là một phát minh kỳ diệu với sự phức tạp

In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity: ‘this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions Vì vậy chúng ta cần chọn một tính từ từ danh sách để mô tả về tính phức tạp, tinh vi, một từ mang nghĩa đối lập với đơn giản - complex là đáp án thích hợp nhất.

Cách trả lời câu 4

Language appears to be 4 ………… to use. However, its sophistication is often overlooked. Trong câu hỏi cuối cùng, chúng ta thấy một câu đơn giản nói về một sự thật. Câu này được theo sau bởi từ “ However”, một trạng từ/từ nối được sử dụng để giới thiệu cho một tuyên bố đối lập với ý nêu trước đó. Trong câu hỏi trước, chúng ta đã đọc ngôn ngữ rất tinh vi phức tạp, vì vậy chúng ta cần tìm ra một tính từ có ý nghĩa đối lập.

But language is foremost not just because it came first. In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity:

Trong đoạn văn chúng ta thấy từ 'simplicity' được sử dụng. Ý tưởng về ngôn ngữ dựa trên một số lượng nhỏ âm thanh có vẻ đơn giản/dễ dàng, tuy nhiên nó dẫn đến một hình thức giao tiếp phức tạp, tinh vi. Vì vậy, từ easy trong danh sách là lựa chọn thích hợp nhất.

Bây giờ bạn hãy thử

Một khi bạn luyện tập loại câu hỏi này, bạn sẽ học được cách làm thành công. Nhớ tìm kiếm tất cả manh mối trong đoạn tóm tắt và sau đó đọc lướt qua đoạn văn để tìm kiếm các manh mối này và kết hợp với các từ phù hợp nhất với đoạn tóm tắt.

Đảm bảo bạn thực hành các bài tập về dạng bài hoàn thành các đoạn tóm tắt. Bạn cũng có thể nghe tin tức, đọc văn bản hoặc viết bản tóm tắt của riêng bạn. Có công mài sắt, có ngày nên kim!

Xem thêm: