The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Đọc IELTS Học thuật đánh giá một loạt các kỹ năng đọc của bạn bao gồm khả năng theo dõi một lập luận, ghi nhận ý kiến, thái độ hoặc mục đích của người viết. Bài thi xem xét mức độ bạn có thể đọc hiểu các ý tưởng, chi tiết, quan điểm chính và những ẩn ý. Bạn sẽ được đánh giá các kỹ năng đọc hiểu khác nhau, bao gồm đọc lướt, đọc tìm thông tin và đọc để biết chi tiết.

Bài thi Đọc hiểu IELTS học thuật bao gồm 3 bài đọc dài được lấy từ sách, tập san, tạp chí và các báo hiện hành. Các bài đọc liên quan đến các chủ đề mà bạn có thể gặp phải ở trình độ đại học hoặc sau đại học hoặc nộp hồ sơ đăng ký thẩm định tay nghề trong môi trường nói tiếng Anh.

Bạn sẽ phải trả lời 40 câu hỏi trong bài thi Đọc hiểu IELTS Học thuật. Những câu hỏi này rất đa dạng, từ câu hỏi trắc nghiệm đến xác định thông tin hoặc quan điểm của người viết, nối các tiêu đề, đặc tính và kết thúc câu phù hợp, tính năng và kết thúc câu, cũng như hoàn thành câu, tóm tắt, ghi chú, bảng biểu và biểu đồ, và câu hỏi trả lời ngắn.

undefined
play button

Ask IELTS