The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Phép đảo ngữ (Inversion) là một chủ điểm ngữ pháp khá phổ biến trong Tiếng Anh mà thí sinh thường hiếm khi dùng nhằm tránh những sai sót trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, một khi nắm vững và sử dụng thành thạo cấu trúc câu đảo ngữ, bạn sẽ dễ dàng ghi điểm cao trong bài kiểm tra hoặc cải thiện kỹ năng giao tiếp thường ngày của mình. 

Trong bài viết dưới đây, IDP sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về khái niệm Inversion là gì cùng các công thức đảo ngữ trong Tiếng Anh. Bạn có thể kiểm tra kiến thức đã học thông qua những bài tập Inversion đi kèm ở cuối bài.

>>>Xem thêm: Lệ phí thi IELTS & hướng dẫn thanh toán

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

1. Đảo ngữ là gì?

Cấu trúc đảo ngữ trong Tiếng Anh (Inversion) là hình thức đảo ngược vị trí của trạng từ và trợ động từ lên đầu câu, đứng trước chủ ngữ. Câu đảo ngữ thường được sử dụng với mục đích nhấn mạnh vào hành động, tính chất của chủ ngữ, đồng thời làm tăng tính biểu cảm của câu. 

Phép đảo ngữ có thể được sử dụng nhiều trong văn nói và văn viết, đặc biệt là những dạng văn bản có văn phong trang trọng như tác phẩm văn học, bài luận hoặc bài báo. 

Công thức chung của câu đảo ngữ trong Tiếng Anh: 

Trạng từ + Trợ động từ + S + V (chính)

Ví dụ 1: I haven’t ever felt so lonely =  Never had I felt so lonely. 

 • Trạng từ trong câu: Never

 • Trợ động từ quá khứ của câu: had

Ví dụ 2: I met him only once = Only once did I meet him.

 • Trạng từ trong câu: Only once

 • Trợ động từ quá khứ của câu: did

2. Các cấu trúc đảo ngữ tiếng Anh phổ biến

Có rất nhiều cấu trúc đảo ngữ tùy vào các dạng câu, thì được áp dụng hoặc từng loại từ vựng. Dưới đây là các dạng đảo ngữ cơ bản bạn cần nắm rõ:

inversion

2.1. Phép đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất 

Các trạng từ chỉ tần suất như barely, hardly, never, rarely, scarcely, seldom, little… thường là những trạng từ mang ý nghĩa phủ định. 

Never/ Rarely/ Seldom/ Little + trợ động từ + S + V

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì)

 Ví dụ:

 • She had scarcely finished reading when she fell asleep = Scarcely had she finished reading when she fell asleep. 

 • Casper little knew that this was the end of his career. = Little did Casper know that this was the end of his career.

2.2. Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than = Hardly…When

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V 

= Hardly + trợ động từ + S + V + when + S + V

(Ngay sau khi/Không bao lâu sau khi … thì…)

Ví dụ:

 • No sooner did I arrive home than my family started eating lunch = Hardly did I arrive home when my family started eating lunch.

 • No sooner had I arrived home than the phone rang. = Hardly had I arrived home when/before the phone rang.

2.3. Đảo ngữ với cấu trúc Not only … but also

Not only + trợ động từ + S + V  but S also V

(không chỉ… mà còn)

Ví dụ:

 • Not only is he nice but he also plays football well.

 • Not only are mothers not paid but also most of their boring or difficult work is unnoticed.

2.4. Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có No

Để áp dụng công thức câu đảo ngữ trong trường hợp này, bạn cần ghi nhớ những cụm từ vựng tiếng Anh có “No” mang nghĩa phủ định như: 

 • At no time: Chưa từng bao giờ.

 • In no way: Không còn cách nào.

 • On no condition: Tuyệt đối không.

 • On no account = For no reasons: Không có bất cứ lý do gì.

 • Under/In no circumstances: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

 • No longer: Không còn nữa.

 • No where: Không một nơi nào.

Công thức đảo ngữ (inversion) với các cụm từ phủ định có “No”

Cụm phủ định có No + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • She didn’t have to do like that = On no account did you do like that.

 • He never goes out with strangers = At no time does he go out with strangers.

 • Leaving home is always a bad idea = In no circumstances should you leave home.

2.5. Đảo ngữ trong tiếng Anh với cấu trúc  “Until/ Till”

Not until/ till + (S+V)/ time + trợ động từ + S + V

(Cho đến khi… thì mới…) 

Ví dụ:

 • Not until I helped could she carry the heavy bags.

 • Not till I told him did he realize that he left his phone at home.

2.6. Công thức đảo ngữ với So that và Such that

Such + tính từ + N + that + S + V

So + tính/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

Ví dụ:

 • Such an interesting movie that I have seen it 3 times = So interesting is this movie that I have seen it 3 times.

3. Các công thức câu đảo ngữ đặc biệt

cấu trúc đảo ngữ

3.1. Cấu trúc đảo ngữ với câu điều kiện If

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1:

Áp dụng đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 sẽ giúp câu mang sắc thái lịch sự hơn, thường được sử dụng trong những trường hợp nhờ vả. 

Should + S + V, S + will/should/may/shall + V… 

Ví dụ:

 • If an ice cube is melted, we’ll have water. =  Should an ice cube be melted, we’ll have water.

 • If he has a lot of money, he will help the poor = Should he have a lot of money, he will help the poor. 

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2:

Trong câu điều kiện loại 2, sử dụng Inversion đảo ngữ sẽ làm giảm nhẹ mức độ của sự việc được đề cập trong mệnh đề If. Bạn cũng có thể áp dụng phép đảo ngữ nhằm đưa ra lời khuyên mang tính lịch sự. 

Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V

Ví dụ:

 • If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone.

 • If I earned more money, I would buy that dress = Were I to earn more money, I would buy that dress.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3:

Công thức đảo ngữ của câu điều kiện loại 3 được xem là dễ nhất khi bạn không cần phải mượn hay thêm vào bất kỳ trợ động từ nào khác. Dạng câu này cũng được sử dụng để đưa ra lời khuyên mang tính lịch sự. 

Had + S + P2, S + would/should/might have P2

Ví dụ:

 • If he had chosen to work in this company, he would have had a lot of money. = Had he chosen to work in this company, he would have had a lot of money. 

 • If John had had a map yesterday, he would have found the way home. = Had John had a map yesterday, he would have found the way home.

3.2. Cấu trúc đảo ngữ với “Only”

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Only after /

Only one

Only after + N/V-ing (S+V) + trợ động từ + S + V


(Chỉ sau khi…)

Only after lunch can we watch TV together. = Only after eating dinner does he go shopping with his friends.

Only if

Only if +(S+V) + trợ động từ + S + V


(Chỉ khi/ Nếu)

She would go with me if he agrees. = Only if he agrees would she go with me

Only in this way / Only in that way

Only in this/that way + trợ động từ + S + V


(Chỉ bằng cách này/cách kia)

Only in this way did he come back home.


Only in that way will he study harder. 

Only then

Only then + trợ động từ + S + V


(Chỉ đến lúc đó)

Only then did she receive my money.

Only when

Only when + (S+V) + trợ động từ + S + V


(Chỉ đến khi)

Only when I met him did he recognize me.


Only when you study foreign languages will many opportunities happen.

Only with + N/Clause

Only with + N/Clause

Only with a great deal of effort was he able to escape.

Only in

Only in + giới từ chỉ thời gian/ địa điểm

Only in recent years have we started “breaking the walls” between the genders.

4. Bài tập Inversion - câu đảo ngữ trong Tiếng Anh

Bài tập 1: Hãy sử dụng cấu trúc đảo ngữ (inversion) để viết lại các câu sau:

1. You come to realize the significance of the murder only in the last few pages of the book.

Only in the last …………………………………………………………………………

2. The demands of her job are such that she is rarely able to take a holiday.

Such ………………………………………………………………………………..……

3. The matter could be explained in no other way.

In ………………………………………………………………………………..………..

4. I have seldom heard such beautiful singing.

Seldom ………………………………………………………………………………..…

5. Peter didn’t realize that he had lost his keys until he got home.

Not ………………………………………………………………………………..………

6. If Mr Chan had been kinder to his employees, his business would not have collapsed.

………………………………………………………………………………..……………

7. There are no circumstances where audience members may consume alcohol.

Under no circumstances ………………………………………………….……………..

8. They started to argue soon after they had got married.

No sooner …………………………………………………………………….…………..

Bài tập 2: Viết lại các câu sau sử dụng các cấu trúc đảo ngữ:

1. (Rarely/I) see anybody drinking beer in the morning

2. (Never/she) go to school by bus

3. (Not only/pollution) create health issues for human but it also threatens the ecosystem of animals

4. Teenagers seem to be more sensitive than (adults)

5. My mother cooks better than (my father)

6. Vietnam attracts a great number of visitors every year, (China)

7. Deers eat only grass and vegetables, (horses) 

8. Last year, the marketing department had to work 8 hours per day, (the sale department)

9. (Hot) the weather that I can’t go out 

10. (Bad-tempered) he that I have to avoid him for 2 days

Đáp án: 

Bài tập 1: Hãy sử dụng cấu trúc đảo ngữ (inversion) để viết lại các câu sau:

1. Only in the last few pages of the book do you come to realize the significance of the murder.

2. Such are the demands of her job that she is rarely able to take a holiday

3. In no other way could the matter be explained.

4. Seldom have I heard such beautiful singing.

5. Not until he got home did Peter realize that he had lost his keys.

6. Had Mr Chan been kinder to his employees, his business would not have collapsed.

7. Under no circumstances may audience members consume alcohol

8. No sooner had they got married than they started to argue.

Bài tập 2: Viết lại các câu sau sử dụng các cấu trúc đảo ngữ:

1. Rarely do I

2. Never does she

3. Not only does pollution

4. do adults 

5. does my father

6. as does China

7. as do horses

8. as did the sale department 

9. So hot is 

10. So bad-tempered is

Xem thêm:

Nắm rõ cấu trúc Đảo ngữ trong Tiếng Anh khi ôn tập cùng IDP!

Phép đảo ngữ trong Tiếng Anh (Inversion) là một chủ điểm ngữ pháp tuy không quá khó nhưng lại khá đa dạng với từng trường hợp. Vì thế, đừng quên luyện tập hàng ngày để ghi nhớ và sử dụng hiệu quả những cấu trúc này. 

Đối với bài thi IELTS tại IDP, bạn có thể lựa chọn bài thi IELTS Academic hoặc IELTS General Training , tùy thuộc vào mục đích của bản thân. Khi đã lựa chọn được bài thi phù hợp, tham khảo ngay các địa điểm thi IELTS của IDP và lịch thi IELTS 2024 với rất nhiều buổi thi linh hoạt được tổ chức hàng tuần. 

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay

Về bài viết

Published on December 14, 2023

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục