The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Viết IELTS Tổng quát bao gồm hai phần, Bài thi Viết Phần 1 và Bài thi Viết Phần 2. Các chủ đề trong mỗi phần là những vấn đề được quan tâm chung.

Trong Bài thi Viết Phần 1, bạn sẽ nhận được một tình huống trong đó bạn sẽ cần viết thư yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Bạn có thể được yêu cầu viết một bức thư để gợi ý cách cải thiện cơ sở vật chất tại thư viện. Giám khảo sẽ xem xét khả năng cung cấp thông tin chung và thực tế liên quan đến đề bài, khả năng thể hiện nhu cầu, mong muốn, điều bạn thích và không thích, cũng như ý kiến, quan điểm và phàn nàn.

Bài thi Viết Phần 2 có khác biệt đôi chút. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trình bày về một quan điểm, lý luận hoặc vấn đề nào đó. Bạn sẽ được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp thông tin chính xác nói chung, nêu được vấn đề, trình bày giải pháp, biện luận cho một ý kiến hoặc đánh giá và phản biện lại ý kiến, bằng chứng hoặc một lý lẽ nào đó.

undefined
play button

Chuyên gia IELTS của chúng tôi, sẽ giúp bạn tìm hiểu xem bạn có thể viết câu trả lời hoàn toàn bằng chữ in hoa hay không

Band scores

Ask IELTS