The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Viết IELTS Tổng quátexternal icon bao gồm hai phần, Bài thi Viết Phần 1 và Bài thi Viết Phần 2. Các chủ đề trong mỗi phần là những vấn đề được quan tâm chung.

Trong Bài thi Viết Phần 1, bạn sẽ nhận được một tình huống trong đó bạn sẽ cần viết thư yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Bạn có thể được yêu cầu viết một bức thư để gợi ý cách cải thiện cơ sở vật chất tại thư viện. Giám khảo sẽ xem xét khả năng cung cấp thông tin chung và thực tế liên quan đến đề bài, khả năng thể hiện nhu cầu, mong muốn, điều bạn thích và không thích, cũng như ý kiến, quan điểm và phàn nàn.

Bài thi Viết Phần 2 có khác biệt đôi chút. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trình bày về một quan điểm, lý luận hoặc vấn đề nào đó. Bạn sẽ được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp thông tin chính xác nói chung, nêu được vấn đề, trình bày giải pháp, biện luận cho một ý kiến hoặc đánh giá và phản biện lại ý kiến, bằng chứng hoặc một lý lẽ nào đó.

Hỏi đáp IELTS

Ask IELTS

Thứ tự mà tôi sẽ hoàn thành bài thi IELTS như thế nào?

Nếu bạn thi IELTS trên máy tính, bạn sẽ thực hiện các phần thi theo thứ tự sau đây trong cùng ngày: Nghe, Đọc và Viết, với bài thi Nói thì có thể trước hoặc sau buổi thi này.


Nếu bạn làm bài thi IELTS trên giấy, bạn sẽ làm các phần thi theo thứ tự sau: Nghe, Đọc và Viết. Tùy thuộc vào trung tâm khảo thí, bài thi Nói có thể được thực hiện trong cùng ngày, hoặc tối đa 7 ngày trước hoặc sau ngày thi.

Tìm hiểu thêm