The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bạn có thể chọn thi IELTS trên máy tính cho cả bài thi IELTS học thuật và IELTS Tổng quát. Định dạng bài thi, loại câu hỏi, thời gian phân bổ cho mỗi phần thi và nội dung giống nhau cho cả bài thi trên máy tính và trên giấy. Sự khác biệt duy nhất là trải nghiệm về ngày thi của bạn. Nếu bạn chọn hoàn thành bài thi IELTS của mình trên máy tính, bạn sẽ thực hiện các phần Nghe, Đọc và Viết của bài thi bằng máy tính. Tất cả các câu trả lời sẽ được nhập trên màn hình. Bạn cũng sẽ có thể viết nháp trên tờ thông tin đăng nhập trong bài thi Nghe.

Phần thi Nói IELTS vẫn giữ nguyên, với một bài phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Bài thi Nói sẽ được hoàn thành ngay trước, hoặc ngay sau các phần Đọc, Nghe và Viết.

Thi IELTS trên máy tính có nhiều lợi ích. Chẳng hạn như kết quả của bạn sẽ có nhanh hơn nhiều. Với IELTS trên máy tính, kết quả của bạn sẽ có trong vòng 3 đến 5 ngày.

Tìm hiểu thêm:

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS Trên Máy Tính Online

undefined
play button

Tìm hiểu ngày thi IELTS trên máy tính của bạn, từ quá trình làm thủ tục cho đến từng phần của bài thi.