The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi IELTS Tổng quát cho UKVI sẽ đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn về nghe, đọc, viết và nói trong môi trường thông thường. Bạn có thể làm bài thi theo hình thức trên giấy hoặc trên máy tính. Trước khi làm bài thi IELTS trên máy tính, hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian để làm quen với hình thức thi này.

Bài thi Nghe

Bạn sẽ nghe 4 bản ghi trong bài thi nghe IELTS Tổng quát và cần trả lời 40 câu hỏi dựa trên các bản ghi âm này. Hai bản ghi âm đầu tiên là về các tình huống bạn có thể gặp phải trong bối cảnh hàng ngày. Hai bản ghi âm cuối cùng tập trung vào các tình huống có thể xảy ra trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo.

Bài thi Đọc hiểu

Bài thi Đọc hiểu IELTS Tổng quát bao gồm ba phần và 40 câu hỏi. Nó tập trung vào các tình huống bạn có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, các vấn đề liên quan đến công việc như xin việc làm và các chủ đề quan tâm chung. Các đoạn trích trong mỗi phần được lấy từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay và hướng dẫn của công ty.

Bài thi Viết

Bài thi Viết IELTS Tổng quát bao gồm hai phần, Bài thi Viết Phần 1 và Bài thi Viết Phần 2. Các chủ đề trong mỗi phần là các vấn đề được quan tâm chung. Trong Bài thi Viết Phần 1, bạn sẽ nhận được một tình huống mà bạn sẽ cần viết thư yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Bạn có thể được yêu cầu viết một lá thư để gợi ý cách cải thiện cơ sở vật chất tại thư viện. Giám khảo sẽ xem xét khả năng cung cấp thông tin chung và thực tế liên quan đến đề bài, khả năng thể hiện nhu cầu, mong muốn, thích và không thích, cũng như ý kiến, quan điểm và phàn nàn. Bài thi Viết Phần 2 hơi khác một chút. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để thể hiện một quan điểm, thảo luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ được đánh giá về khả năng cung cấp thông tin thực tế chung, nêu vấn đề, đưa ra giải pháp, đưa ra ý kiến biện luận hoặc đánh giá và phản đối các ý tưởng, bằng chứng hoặc tranh luận hay không.

Bài thi Nói

Bài thi Nói IELTS Tổng quát sẽ đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh nói. Tất cả các bài thi nói được tiến hành trực tiếp với giám khảo IELTS được chứng nhận và được ghi âm lại trong trường hợp cần được phúc khảo. Bài thi Nói IELTS Tổng quát mất từ 11 đến 14 phút và bao gồm 3 phần.

Tài liệu ôn luyện miễn phí của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn đạt điểm tốt nhất.