The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Life Skills sẽ như thế nào?

Trong bài thi IELTS Life Skills, bạn sẽ chỉ cần thể hiện kỹ năng nói và nghe. Bạn sẽ tham gia bài thi với giám khảo IELTS và một thí sinh thứ hai. Giám khảo sẽ đánh giá kỹ năng nói và nghe của bạn trong buổi thi. Buổi thi này có thể kéo dài từ 16 đến 22 phút.

  • Bài thi IELTS Life Skills A1 sẽ mất 16 đến 18 phút

  • IELTS Life Skills A2 khoảng 20 phút

  • Bài thi IELTS Life Skills B1 mất khoảng 22 phút

Một giám khảo IELTS sẽ đánh giá kỹ năng Nói và Nghe Tiếng Anh của bạn theo một bộ tiêu chí. Các tiêu chí bao gồm:

  • Thu thập thông tin

  • Truyền đạt thông tin

  • Nói để giao tiếp

  • Tham gia thảo luận.

Kết quả phần thi của thí sinh thứ hai sẽ không ảnh hưởng đến điểm thi của bạn. Bạn không thể nghỉ giữa các phần Nói và Nghe.

Bài ôn luyện Nghe bài ôn luyện Nói miễn phí của chúng tôi có thể giúp bạn đạt được thành công trong các bài thi Life Skills.