The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Nghe IELTS Học thuật sẽ đánh giá trình độ nói tiếng Anh của bạn. Bài thi được tiến hành trực tiếp với giám khảo IELTS được chứng nhận đạt chuẩn và tất cả các bài thi Nói đều được ghi lại.

Bài thi Nghe Học thuật gồm 3 phần và mất từ 11 đến 15 phút. Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi bạn về bản thân và các câu hỏi chung từ các chủ đề chung như công việc, gia đình, nghiên cứu, sở thích và thói quen.

Trong phần 2 của bài thi Nói IELTS học thuật, bạn sẽ nhận được một thẻ có chủ đề và được yêu cầu nói về nó trong 2 phút. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị cho chủ đề của mình, bút chì và giấy để ghi nháp câu trả lời của bạn. Phần 3 là một cuộc trò chuyện hai chiều, và giám khảo sẽ đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề được thảo luận trong Phần 2.

Bài thi Nói IELTS Học thuật có thể được thực hiện cùng ngày với các bài thi khác hoặc một tuần trước hoặc sau các phần thi khác.

undefined
play button

Rocco Nigro, our IELTS Expert discusses what questions you might face in the IELTS Speaking Part 1.