The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Tải thông tin dành cho thí sinh đăng ký thi IELTS, đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường đại học, đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS, đơn hủy hoặc đổi ngày thi và thư ủy quyền nhận kết quả kỳ thi IELTS tại IDP. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải.

Sau khi hoàn tất đơn, vui lòng gửi email đến IELTS HCM hoặc IELTS Hanoi để được hướng dẫn các bước tiếp theo.
IELTS HCM: ielts.hcmc@idp.com

IELTS Hanoi: ielts.hanoi@idp.com

IELTS Danang: ielts.danang@idp.com

Tải về file: Hướng dẫn đăng ký thi onlineexternal icon

IELTS 雅思英文考试相关问题

原始分和等级分之间有何不同?

雅思考试的听力和阅读部分满分为 40 分,然后会转换成 1-9 分的等级分。


听力和阅读考试包含 40 道题,每答对一题得 1 分(因此,考生最高可得 40 分)。 等级分从 1 分至 9 分不等,依据原始分数评分。

雅思如何评分? 通过这段短视频,了解雅思考试所有四个部分的评分标准

雅思如何评分?

为了帮助您获得理想的雅思分数,请观看此短视频,了解雅思考试所有四个部分的评分标准。

了解更多