The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseBài thi Nghe IELTS Tổng quát sẽ đánh giá khả năng bạn hiểu các ý tưởng chính, thông tin chi tiết, ý kiến, mục đích và thái độ của người nói, cũng như khả năng của bạn trong việc bám sát sự phát triển của các ý tưởng.

Bạn sẽ nghe 4 bản ghi âm trong Bài thi Nghe IELTS Tổng quát và cần trả lời 40 câu hỏi dựa trên những bản ghi âm này. Hai bản ghi âm đầu tiên là về các tình huống bạn có thể gặp phải trong bối cảnh hàng ngày. Hai bản ghi âm cuối cùng tập trung vào các tình huống có thể xảy ra trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo.

Trong bản ghi âm 1 và 3, bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người nói, tuy nhiên trong bản ghi âm 2 và 4 sẽ nghe một đoạn độc thoại. Bạn sẽ cần trả lời các câu hỏi liên quan đến các bản ghi âm, từ câu hỏi trắc nghiệm cho đến khớp thông tin phù hợp, tiêu đề, tính năng và kết thúc câu, cũng như hoàn thành câu, tóm tắt, ghi chú, bảng, sơ đồ hoặc biểu đồ.

Hỏi đáp IELTS

Ask IELTS

Sự khác biệt giữa điểm thô và điểm theo thang là gì?

Phần Nghe và Đọc của bài thi IELTS được chấm trên số điểm tối đa là 40 điểm và sau đó chuyển đổi thành điểm theo thang từ 1 đến 9.


Bài thi Nghe và Đọc có 40 câu hỏi và mỗi câu đúng sẽ được chấm 1 điểm (do đó số điểm tối đa thí sinh có thể đạt cho các phần này là 40).  Điểm theo thang, từ 1 đến 9, được tính dựa trên điểm thô.  


Xem thêm: Thang điểm bài thi nghe IELTS

Tìm hiểu thêm