The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Adaylar IELTS Academic Writing Task 1’de neyi ve nasıl sunacaklarına karar vermede genellikle zorlanırlar. 

Bugün IELTS Academic Writing Task 1, 7 veya üzeri bant skoruna ulaşmak için yanıtınıza dahil etmeniz gereken özelliklere daha yakından bakacağız. 

IELTS Academic Writing Task 1’de size, bilgi sunmanın görsel bir yolu olan bir diyagram gösterilecektir. Bir veya daha fazla diyagram gösterilebilir. Bu görsel bilgi aşağıdaki şekillerde gösterilebilir: 

 • Tablo 

 • Şema 

 • Diyagram

 • Süreç 

 • Grafik 

 • Harita 

Ayrıca size aşağıdaki talimatlar verilecektir:  

Ana özellikleri seçip raporlayarak bilgileri özetleyin ve ilgili yerlerde karşılaştırmalar yapın. 

Bir bilgi aktarma task’ı gerçekleştirmeniz gerekecektir; size verilen görsel bilgilerin metin şeklinde sunulması gerekir.  

Task’ın bir parçası olarak şunları yapmanız gerekir: 

 1. Bir giriş yazın 

 2. Bir genel bakış yazın (gördüklerinizin özeti) 

 3. Temel özellikleri rakamlarla (veri) sunun ve öne çıkarın 

Son üç noktaya daha yakından bakalım – sunulması gereken giriş, genel bakış ve temel özellikler.

Bir giriş yazın

Giriş bölümü, examiner’a ne yazacağınızı söyler. Özünde sorunun farklı ifade edilmesidir. Örneğin, görsel diyagramın ne olduğu, veri kaynağı ve verilerin ne zaman toplandığı.  

Giriş: 

 • Bir cümle olabilir 

 • Sorunun kendi kelimelerinizle yeniden yazılmasıdır (farklı şekilde ifade edilmesi) 

Unutmayın, task’ınızda iki diyagram varsa her ikisini de tanıtmanız gerekir. Bu, bir veya iki cümle ile yapılabilir.

YAPIN

YAPMAYIN

Gördüklerinizi açıklayan net bir giriş yazmak.

İlgisiz bilgiler sunmak (Ör. the x-axis, the y-axis, the grey line represents female unemployment, the black triangle is males)

Soru yönlendirmesini farklı kelimelerle ifade etmek. Anahtar nitelikte olmayan bilgiler için eşanlamlılar ve ifadeler kullanmak. (ör. unemployed = people who are unemployed / 1970-2000 = over three decades from 1970 to 2000.)

Soru yönlendirmesini kelimesi kelimesine kopyalamak (ör. sorudan ifadeler)

Giriş paragrafında anahtar sözcükleri kullanmak (ör. tarihler, saatler, ülkeler, cinsiyetler).

Sorudaki anahtar sözcükleri yanlış eşanlamlılara çevirmek (ör. unemployed females in Australia yerine unemployed girls in Oz.)

Tüm şema, diyagram veya tabloları sunmak.

Bazı örneklere bakalım ve yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak bunları nasıl yazabileceğimizi görelim. 

Tablo

The table illustrates employment numbers in Australia over a thirty-year period from 1970 to 2000.

Şema

The chart compares the number of cars that were made in France, Germany and Norway over a decade from 2000 to 2010.

Diyagram

The diagram shows how car parts are assembled.

Süreç

The cycle shows how man-made fibres are produced.

Harita

The maps illustrate changes in an English village over a century from 1915 to 2015.

Grafik

The graph presents data from Ireland showing cinema attendance in major cities in 2016.

İki grafik

The pie charts show the main energy resources used to generate power in a town in Australia, while the table shows how much energy was consumed by the community in 1989.

Genel bakış

Cevabınızdaki genel bakış, görsel diyagramda gördüklerinizi özetlemelidir. Genel bakış şu ana özellikleri özetlemelidir:  

 • Trendler  

 • Değişiklikler 

 • Gelişmeler 

 • Aşamalar 

 • Öne çıkan özellikler 

7 ve üzeri bant skoruna ulaşmak için net bir genel bakış sunmanız gerekir. IELTS Academic Writing Task 1’de net bir genel bakışın ne kadar önemli olduğunu anlamak için task achievement bant tanımlayıcılarına daha yakından bakalım.

Bant tanımlayıcılar - Task achievement

Bant 7

Ana eğilimler, farklılıklar veya aşamalar hakkında net bir genel bakış sunar

Bant 6

Uygun şekilde seçilmiş bilgileri içeren bir genel bakış sunar

Bant 5

Net bir genel bakış olmadan otomatik olarak ayrıntıları dikkate alır

YAPIN

YAPMAYIN

Gördüklerinizi özetlemek için bağlaç kelimeler kullanmak. (Ör. Overall, To summarise, In summary)

Genel bakışınıza veri veya rakamlar eklemek. Yalnızca ana eğilim veya özelliklerin bir özetini eklemek.

Diyagram(lar)daki eğilimleri araştırmak. Görsel diyagramda genel bir artış, azalma veya dalgalanma var mı? Yüksek veya düşük noktalar var mı? İstikrarlı mı?

Genel bakışta her şeyi tanımlamak. Sadece diyagramdaki en fark edilebilir özelliklerin bir özeti olmalıdır.

Görsel diyagram gelecek tahminlerini gösteriyorsa, genel bakışınızda gelecek eğilimlerini özetleyin.

Tüm temel özellikleri verilerle (rakamlar) vurgulamak.

Görsel diyagramın genel eğilimindeki herhangi bir değişikliği vurgulayın. (Örneğin, a dip)

Yukarıdaki ipuçlarını uyguladığımızda genel bakışın nasıl görünebileceğine dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir. 

Giriş | Genel Bakış

Tablo

The table illustrates employment numbers in Australia over a thirty-year period from 1970 to 2000.
 Overall, it can be clearly seen that the numbers of people employed have increased over the period, whereas the unemployed figures have remained stable.

Şema

The chart compares the number of cars that were made in France, Germany and Norway over a decade from 2000 to 2010.
In brief, Germany was the major producer of vehicles over this period followed by France and Norway.
 

Diyagram

The diagram shows how car parts are assembled.
It can be seen that there are four main stages to car manufacturing. To be specific, these are moulding, machining, joining and shearing.
 

Süreç

The process shows how man-made fibres are produced.
It can clearly be seen that there are six steps involved in the production of cloth starting with the raw materials and ending with the final product.
 

Harita

The maps illustrate changes in an English village over a century from 1915 to 2015.
In summary, in one hundred years, the village has experienced major changes transforming it from a small farming village to an industrial town.
 

Grafik

The graph presents data from Ireland showing cinema attendance in major cities in 2016.
To summarise, it can be seen that the younger age groups visit the cinema most, whereas older people rarely attend.
 

İki grafik

The pie charts show the main energy resources used to generate power in a town in Australia, while the chart shows how much energy was consumed by the community in 1989.
Overall, by looking at the charts it can be seen that oil is used the most as an energy source in this town and that most power is required for domestic cooling.
 

 

Temel özellikler

IELTS Academic Writing Task 1 yanıtınızda, temel özellikleri sunmalı ve açıklamanızı desteklemek için verileri kullanmalısınız.  

Temel özellikler, diyagramda en çok öne çıkan özelliklerdir. Örneğin, bir diyagram 5 ülke gösteriyorsa bu 5 ülke temel özelliklerdir. Bir ülkeyi atlarsanız açıklamanız eksik olur ve 4 bant skoru alabilirsiniz. 

Aşağıdaki bant tanımlayıcılara bakarsak 7 veya üzeri bant skoru elde etmek için tüm temel özellikleri açıkça sunmanız gerektiğini fark edeceksiniz.

Bant 7

Temel özellikleri açık bir şekilde sunar ve vurgular

Bant 6

Temel özellikleri sunar ve yeterince vurgular

Bant 5

Temel özellikleri sunar ancak yeterince kapsayamaz

Bant 4

Task’ı ele almaya çalışır ancak tüm temel özellikleri kapsayamaz

Aşağıdaki tablo, görsel diyagram örneklerini ve her biri için temel özelliklerin neler olabileceğini özetlemektedir.

Görsel

Temel özellikler

Graph showing 5 age groups over two years

 • 5 age groups

 • Ana eğilimler

 • Öne çıkan rakamlar (Ör. yüksek, alçak)

 • Two years

Pie chart showing 5 types of fuel

 • 5 different types of fuel

 • Major fuel type

Map showing a town 50 years ago and a town now

 • 2 harita

 • Aynı kalan şeyler

 • Değişen şeyler (ör. konum, yenileme, kaldırma)

 • Yeni şeyler (ör. binalar, yollar, tesisler)

7 aşamayı gösteren süreç

 • 7 aşamanın her biri

 • Sürecin parçası olan fazladan herhangi bir adım

Chart showing three products over 3 years

 • Three products

 • Three years

 • Dikkat çeken sayılar (ör. en yüksek, en düşük, olağan dışı eğilimler)

Task 1’i başarıyla tamamlamak için şunları yapmanız gerekir:  

 • Görsel diyagramdaki temel özellikleri açıklayın 

 • Her bir temel özelliği desteklemek için görsel diyagramdaki verileri kullanın (ör. rakamlar, sayılar, yüzdeler, binalar, yapılar, odalar)  

Temel özellikleri desteklemek için görsel diyagramdaki verileri kullanmazsanız yanıtınız 5 bant skoru tanımıyla eşleşir.

Bant 5

(Academic) net bir genel bakış olmadan mekanik olarak ayrıntıları dikkate alır; tanımı destekleyecek veri olmayabilir

7 veya üzeri bant skoruna ulaşmak için hangi verileri sunmalısınız? 

 • Her unsur için destekleyici veriler (ör. yaş grupları, ürünler, yıllar) 

 • Öne çıkan rakamlar (ör. yüksek veya düşük olanlar, dalgalanma veya stabilite dönemleri) 

 • Yükselen veya düşen rakamlar 

 • Hiç değişmemiş, aynı kalmış rakamlar 

 • Haritadaki binaların adları (ör. mağaza, postane, kütüphane) 

 • Haritada gösterilen yollar, patikalar veya köprüler 

 • Görsel diyagramda değişen şeyler (ör. konum, yenileme, kaldırma) 

 • Yeni şeyler (ör. binalar, yollar, tesisler) 

 • Bir süreçteki her aşama 

 • Sürecin parçası olabilecek fazladan herhangi bir adım 

 • Süreçte kullanılan malzeme veya ekipman

YAPIN

YAPMAYIN

Görsel diyagramda verilen rakamları sunmak

Verileri mekanik olarak sunmak (ör. In 1992, it was 2%. In 1993, it was 3%. And in 1994, it was 6%...)

Görsel diyagramda verilen doğru sayı skalasını sunmak (ör. hundreds, thousands, ten-thousand, hundred-thousand, millions, tonnes)

Verileri hatalı şekilde sunmak. Hangi verilerin gösterildiğini görmek için Y eksenini dikkatle okumak.

Görsel diyagramdaki rakamları sunarken doğru sayı formatını yazmak (ör. 100; 1,000; 10,000; 100,000; 1,000,000)

Task’ı yanıtlamak için hesaplamaları kullanmak (ör. ortalama hesaplamak, toplama-çıkarma yapmak). Verileri olduğu gibi sunmayı unutmamak.

Görsel diyagramda temsil edilen doğru veri setini kullanmak (Ör. percentage, number, barrels per day, grams, kilograms, people)

Verileri yanlış okumak ve yanlış sunmak. (Örneğin, erkekler yerine kadınlar demek - 72% of females play football)

Bugün burada öğrendiklerimizin özeti olarak bu üç şeyi unutmadığınızda,IELTS Academic Writing Task 1’de 7 veya üzeri bant skoruna ulaşma yolunuz açık olacak. 

 1. Net bir giriş yazın. Ancak soruyu kopyalamayın. 

 2. Genel bakışta gördüklerinizin net özetini yazın 

 3. Tüm temel özellikleri rakamlarla sunun ve vurgulayın ve öne çıkarın 

Ve unutmayın, Academic Task 1’de sonuç paragrafına gerek YOKTUR.