The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close
ตารางสอบ IELTS 2022

รูปแบบการสอบ

การสอบ IELTS จะแบ่งประเภทการสอบออกเป็น Academic และ General Training ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง (30 นาที) การอ่าน (60 นาที) การเขียน (60 นาที) และการพูด (11-14 นาที) โดยทั่วไปทักษะการสอบพูดจะดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับทักษะอื่น ทั้งนี้ในบางรอบสอบอาจจะดำเนินการสอบพูดในวันก่อนหน้าหรือวันถัดไปสำหรับการสอบแบบกระดาษ ณ ศูนย์สอบต่างจังหวัด

ค่าสมัครสอบ IELTS

IELTS Regular (Paper / Computer): 7,100 บาท
IELTS UKVI (Paper / Computer): 7,710 บาท
IELTS Life Skillsexternal icon: 5,800 บาท


ช่องทางการชำระเงิน

  1. ชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
  2. ชำระด้วยตนเองที่สำนักงาน IDP
  3. ชำระผ่านพร้อมเพย์ (ธนาคารใดก็ได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งของที่จำเป็นในวันสอบ

  1. บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ใช้ในการสมัครสอบ
  2. ขวดน้ำดื่มแบบใส
  3. เสื้อกันหนาว
  4. แบบฟอร์มยินยอม (สำหรับผู้สอบที่อายุต่ำกว่า 20 ปี) ดาวน์โหลดexternal icon

คำร้องขอพิเศษ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรืออุปกรณ์พิเศษในวันสอบ กรุณาติดต่อศูนย์สอบ IDP IELTS ก่อนทำการสมัครสอบ เพื่อแจ้งรายละเอียดคำร้อง และคำแนะนำเกี่ยวกับรอบสอบที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ค้นหาวัน เดือน ปี สถานที่สอบแต่ละจังหวัด