The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

การสอบเขียน General Training ประกอบด้วยข้อสอบสองส่วน ได้แก่ ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1 และข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 หัวข้อในแต่ละส่วนครอบคลุมความสนใจทั่วไป

ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1 คุณจะได้รับสถานการณ์ที่คุณจะต้องเขียนจดหมายเพื่อขอข้อมูลหรืออธิบายสถานการณ์ คุณอาจถูกขอให้เขียนจดหมายเพื่อแนะนําวิธีปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในห้องสมุด ผู้คุมสอบจะพิจารณาความสามารถของคุณในการให้ข้อมูลทั่วไปและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน, การแจ้งความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ รวมถึงความคิดเห็น มุมมอง และข้อร้องเรียน

ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 แตกต่างออกไปเล็กน้อย คุณจะได้รับการขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองต่อมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา คุณจะได้รับการประเมินว่าคุณสามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั่วไป, อธิบายปัญหา, นําเสนอแนวทางแก้ปัญหา, พิสูจน์ความถูกต้องของความคิดเห็น หรือประเมินและพิสูจน์ความคิด หลักฐาน หรือข้อโต้แย้งได้หรือไม่

สอบถามข้อมูล IELTS

Ask IELTS

การสอบ IELTS ของฉันมีลําดับการสอบแบบใด

หากคุณสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะทําการสอบตามลําดับต่อไปนี้ในวันเดียวกัน: การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการสอบพูดนั้นจะมีก่อนหรือหลังช่วงการสอบนี้


หากคุณสอบ IELTS แบบกระดาษ คุณจะทําการสอบตามลําดับต่อไปนี้: การเขียน การอ่าน และการฟัง การสอบพูดสามารถทําได้ในวันเดียวกัน หรือไม่เกิน 7 วันก่อนหรือหลังวันที่สอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม