The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Academic Writing test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

ข้อสอบ IELTS ในส่วนของทักษะการเขียนนั้นมี 2 ส่วน โดยหัวข้อในการสอบจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วๆ ไป และเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา และผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจง การตอบคำถามในทักษะการเขียนนั้นจะต้องตอบคำถามในรูปแบบทางการ

ส่วนที่ 1

ผู้สอบจะต้องบรรยายและสรุปข้อมูลจากกราฟ ตาราง หรือแผนผัง โดยอาจจะเป็นข้อมูลในอดีต หรือข้อมูลปัจจุบัน ไปจนถึงการอธิบายขั้นตอนของกระบวนการทำงานต่างๆ จากแผนผัง

ส่วนที่ 2

ผู้สอบจะถูกขอให้เขียนเรียงความ ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง หรือข้อดีข้อเสีย ผู้สอบจะต้องสนับสนุนความคิดเห็นด้วยการยกตัวอย่างจากความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง

การสรุปข้อเท็จจริงหรือตัวเลขจากข้อมูลกราฟิก

ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1 ของ IELTS Academic คุณจะเห็นแผนภาพ ซึ่งเป็นวิธีการแสดงข้อมูลให้เห็นภาพ คุณอาจเห็นแผนภาพตั้งแต่หนึ่งแผนภาพขึ้นไป ข้อมูลภาพนี้สามารถแสดงเป็น: 

  • ตาราง 

  • แผนภูมิ 

  • แผนภาพ 

  • กระบวนการ 

  • กราฟ 

  • แผนที่ 

นอกจากนี้ คุณจะได้รับคําแนะนําเพื่อสรุปข้อมูลที่คุณเห็นโดยการเลือกและการรายงานคุณลักษณะหลักที่คุณเห็น และทําการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  คุณจะต้องทําโจทย์เรื่องการถ่ายโอนข้อมูล เช่น ข้อมูลภาพที่คุณได้รับจําเป็นต้องนําเสนอในรูปแบบของข้อความ 

เพื่อให้ตอบโจทย์ได้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้อง: 

  1. เขียนบทนํา 

  2. เขียนภาพรวม (สรุปสิ่งที่คุณเห็น) 

  3. นําเสนอและเน้นคุณลักษณะที่สําคัญพร้อมตัวเลข (ข้อมูล) 

คุณจะต้องเขียนคําอย่างน้อย 150 คํา โดยเขียนให้ครบ ไม่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือบันทึกย่อ  

การเขียนเรียงความ

ในข้อสอบส่วน 2 ของการสอบการเขียน Academic คุณจะถูกขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา ควรเขียนเรียงความทางวิชาการหรือรูปแบบกึ่งทางการ หัวข้อต่าง ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องและมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่เฉพาะเจาะจงของหัวข้อนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากหัวข้อนั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จุดมุ่งเน้นจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าการเขียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป   

คําแนะนําเกี่ยวกับโจทย์จะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับคําถามที่บอกวิธีหารือเกี่ยวกับหัวข้อในเรียงความของคุณ คุณอาจถูกขอให้บอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สรุป และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา พิสูจน์ความคิดเห็น หรือประเมินหลักฐานและแนวคิด สิ่งสําคัญคือคุณต้องทําโจทย์ให้เสร็จอย่างระมัดระวังโดยใช้ความคิดและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณ ความคิดของคุณควรได้รับการจัดระเบียบอย่างชัดเจน โดยใช้ย่อหน้าสําหรับแต่ละแนวคิด คุณต้องเขียนอย่างน้อย 250 คํา  

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามแบบแผนการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อจัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่สัมพันธ์กันโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อแสดงความคิดและความคิดเห็นของคุณ

ตัวอย่างคําถาม

ฉันสามารถทำการสอบใหม่แค่ในส่วนของทักษะการเขียนได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถทำการสอบใหม่โดยเลือกเพียงแค่ทักษะใดทักษะหนึ่ง หากคะแนนสอบของคุณในส่วนของทักษะการเขียนนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ คูณจะต้องทำการสอบใหม่ทั้งหมด และเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมก่อนการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คุณสามารถใช้บริการ IELTS Prepare จาก IDP ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูล เทคนิคเตรียมสอบ และแบบฝึกหัดต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ตัวอย่างการตอบคำถาม

หากคุณกำลังมองหาตัวอย่างการตอบคำถามในส่วนของการสอบทักษะการเขียน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ IELTS Prepare ซึ่งจะมีตั้งแต่แบบฝึกหัด, ตัวอย่างคำตอบ, วีดีโอและบทความ รวมถึงการประเมฺิณคะแนนของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญ, คลาสเตรียมสอบออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

Chat with us