The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่นั้นถูกค้นพบและนำไปใช้ได้อย่างไร?

คำศัพท์ใหม่ ๆ นั้น จะถูกบัญญัติลงในพจนานุกรมเมื่อมีผู้นำคำเหล่านี้มาใช้อย่างแพร่หลาย และคนเหล่านี้เห็นพ้องและนำไปใช้ในความหมายที่เหมือนกัน คำศัพท์ใหม่ ๆ เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการสนทนาก่อน เมื่อมีใครคนหนึ่งเริ่มนำมาใช้ และคนอื่น ๆ นำไปใช้ต่อ จึงส่งผลให้มีการใช้งานอย่างแพร่กระจาย ยิ่งมีคนใช้มากเท่าไร บรรณาธิการพจนานุกรมหรือผู้เขียนพจนานุกรมก็จะยิ่งมีแนวโน้มจะเห็นมากขึ้นเท่านั้น เช่นคนที่ทำงานในสายการผลิตพจนานุกรม เช่น Merriam-Websterexternal icon หรือ Oxford English Dictionaryexternal icon

แต่ไม่ได้หมายความว่าคำศัพท์ใหม่ ๆ ทั้งหมดนั้นจะถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคำศัพท์ใหม่บางคำนั้น เป็นศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกใช้กันภายในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มทันตแพทย์อาจนิยมใช้คำว่า 'amelogenesisexternal icon' ซึ่งหมายถึง "การก่อตัวของเคลือบฟันโดยอะมีโลบลาสต์" คำใหม่นี้จึงมีความเฉพาะเจาะจงมากสำหรับอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ

ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่คุณคุ้นเคย ตัวอย่างเช่น การอัปเดตล่าสุดของ Oxford English Dictionary ได้เพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ เช่น banana bread, LOL และ plant-based

บางครั้งแม้แต่คำแสลง เช่น LOL ก็ได้รับการเพิ่มในพจนานุกรมเป็นคำภาษาอังกฤษใหม่ คำสแลงเหล่านี้เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นคำเฉพาะที่ใช้โดยกลุ่มคนในสังคม โดยปกติคุณจะได้ยินคำสแลงในภาษาพูด หรือสามารถพบเจอใน SMS หรือโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตามคำสแลงเหล่านี้จะไม่ถูกใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการ แต่หากมีการเพิ่มคำดังกล่าวในพจนานุกรมexternal iconในฐานะคำภาษาอังกฤษที่เป็นทางการแล้ว คุณสามารถใช้คำนั้นในการเขียนได้ เช่น ในการทดสอบการเขียน IELTS ของคุณ

100 คำศัพท์ใหม่พร้อมความหมาย

New English Word Meaning
A-game One’s highest level of performance
ambigue An ambiguous statement or expression.
Anglosphere English-speaking countries considered collectively (the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, and New Zealand, and Ireland).
anti-suffragism Opposition to the extension of the right to vote in political elections to women; the political movement dedicated to this.
Aperol A proprietary name for an orange-coloured Italian aperitif flavoured with gentian, rhubarb, and a variety of herbs and roots.
April Fool’s April Fool’s Day (1 April), a day on which tricks or hoaxes are traditionally perpetrated
ar Used to express a range of emotions or responses, esp. affirmation, assent, or agreement.
arr In humorous representations of the speech of pirates expressing approval, triumph, warning, etc.
assault weapon A weapon designed for use in a large-scale military assault, esp. one used to attack a fortified or well-defended location.
athleisure Casual, comfortable clothing or footwear designed to be suitable for both exercise and everyday wear
Aucklander A native or inhabitant of city or region of Auckland, New Zealand.
awedde Overcome with anger, madness, or distress; insane, mentally disturbed.
awe-inspiringly So impressively, spectacularly, or formidably as to arouse or inspire awe.
awesomesauce Extremely good; excellent.
awfulize To class as awful or terrible
awfy Terrible, dreadful; remarkable or notable.
awfy As simple intensive; very, exceedingly, extremely.
bidie-in A person who lives with his or her partner in a non-marital relationship; a cohabiting partner.
bigsie Having an exaggerated sense of one’s own importance; arrogant, pretentious, conceited.
bok A South African
broigus Angry; irritated
bukateria A roadside restaurant or street stall with a seating area, selling cooked food at low prices.
by-catch A catch of unwanted fish
cab sav Red wine made from the Cabernet Sauvignon grape
cancel culture Call for the withdrawal of support from a public figure, usually in response to an accusation of a socially unacceptable action or comment.
chicken finger A narrow strip of chicken meat, esp. from the breast, coated in breadcrumbs or batter and deep-fried.
chicken noodle soup A soup made with chicken and noodles, sometimes popularly regarded as a remedy for all ailments or valued for its restorative properties
chickie Used as a term of endearment, especially for a child or woman
chipmunky Resembling or characteristic of a chipmunk, typically with reference to a person having prominent cheeks or a perky, mischievous character.
chuddies Short trousers, shorts. Now it usually means underwear; underpants.
contact tracing The practice of identifying and monitoring individuals who may have had contact with an infectious person
contactless Not involving contact (physical and technological meanings of contactless are being used much more frequently).
coulrophobia Extreme or irrational fear of clowns
Covid-19 An acute respiratory illness in humans caused by a coronavirus, which is capable of producing severe symptoms and death, esp. in the elderly
deepfake An image or recording that has been convincingly altered to misrepresent someone as doing or saying something that was not actually done or said
de-extinction The (proposed or imagined) revival of an extinct species, typically by cloning or selective breeding.
deleter A person who or thing which deletes something.
delicense To deprive (a person, business, vehicle, etc.) of a license providing official permission to operate
denialism The policy or stance of denying the existence or reality of something, esp. something which is supported by the majority of scientific evidence.
denialist A person who denies the existence or reality of something, esp. something which is supported by the majority of scientific or historical evidence
destigmatizing The action or process of removing the negative connotation or social stigma associated with something
dof Stupid, dim-witted; uninformed, clueless.
droning The action of using a military drone or a similar commercially available device
e-bike An electric bike
eco-anxiety A state of stress caused by concern for the earth’s environment
enoughness The quality or fact of being enough; sufficiency, adequacy.
Epidemic curve A visual representation in the form of a graph or chart depicting the onset and progression of an outbreak of disease in a particular population
e-waste Worthless or inferior electronic text or content
fantoosh Fancy, showy, flashy; stylish, sophisticated; fashionable, exotic. Often used disparagingly, implying ostentation or pretentiousness.
forehead thermometer A thermometer that is placed on, passed over, or pointed at the forehead to measure a person’s body temperature.
franger A condom.
hair doughnut A doughnut-shaped sponge or similar material used as the support for a doughnut bun or similar updo
hench Of a person having a powerful, muscular physique; fit, strong.
hir Used as a gender-neutral possessive adjective (his/her/hir watch). In later use often corresponding to the subjective pronoun ze (he/she/ze wears a watch).
hygge A Danish word for a quality of cosiness that comes from doing simple things such as lighting candles, baking, or spending time at home with your family
influencer Someone who affects or changes the way that other people behave:
jerkweed An obnoxious, detestable, or stupid person (esp. a male). Often as a contemptuous form of address.
kvell Meaning to talk admiringly, enthusiastically, or proudly about something
kvetchy Given to or characterized by complaining or criticizing; ill-tempered, irritable.
LOL To laugh out loud; to be amused.
macaron A confection consisting of two small, round (usually colourful) biscuits with a meringue-like consistency
MacGyver To construct, fix, or modify (something) in an improvised or inventive way, typically by making use of whatever items are at hand
mama put A street vendor, typically a woman, selling cooked food at low prices from a handcart or stall. Also a street stall or roadside restaurant.
mentionitis A tendency towards repeatedly or habitually mentioning something (esp. the name of a person one is infatuated with), regardless of its relevance to the topic of conversation
microtarget To direct tailored advertisements, political messages, etc., at (people) based on detailed information about them
misgendering The action or fact of mistaking or misstating a person’s gender, esp. of addressing or referring to a transgender person in terms that do not reflect…
next tomorrow The day after tomorrow.
oat milk A milky liquid prepared from oats, used as a drink and in cooking
onboarding The action or process of integrating a new employee into an organisation, team, etc
patient zero Is defined as a person identified as the first to become infected with an illness or disease in an outbreak
pronoid A person who is convinced of the goodwill of others towards himself or herself
puggle A young or baby echidna or platypus.
puggle A dog cross-bred from a pug and a beagle; such dogs considered collectively as a breed.
quilling The action or practice of bribing electors in order to gain their votes, especially by providing free alcohol
rat tamer Colloquial meaning for a psychologist or psychiatrist
report An employee accountable to a particular manager
sadfishing Colloquial the practice adopted by some people, especially on social media, of exaggerating claims about their emotional problems to generate sympathy
sandboxing The restriction of a piece of software or code to a specific environment in a computer system in which it can be run securely
schnitty Colloquial a schnitzel, especially a chicken schnitzel
Segway A proprietary name for a two-wheeled motorised personal vehicle
self-isolate To isolate oneself from others deliberately; to undertake self-imposed isolation for a period of time
shero A female hero; a heroine.
single-use Designed to be used once and then disposed of or destroyed
skunked Drunk, intoxicated. In later use also under the influence of marijuana
slow-walk To delay or prevent the progress of (something) by acting in a deliberately slow manner
social distancing The action of practice of maintaining a specified physical distance from other people, or of limiting access to and contact between people
stepmonster Colloquial (humorous) (sometimes derogatory) a stepmother
tag rugby A non-contact, simplified form of rugby in which the removal of a tag attached to the ball carrier constitutes a tackle
theonomous Ruled, governed by, or subject to the authority of God
thirstry Showing a strong desire for attention, approval, or publicity.
title bar A horizontal bar at the top of a program window, used to display information such as the name of the program in use, the file or web page that is active.
topophilia Love of, or emotional connection to, a particular place or physical environment
truthiness A seemingly truthful quality not supported by facts or evidence
UFO UnFinished Object: In knitting, sewing, quilting, etc.: an unfinished piece of work
unfathom To come to understand (something mysterious, puzzling, or complicated); to solve (a mystery, etc.)
weak sauce That lacks power, substance, or credibility; pathetic, worthless; stupid.
WFH An abbreviation for “working from home.”
WIP Work in progress
zoodle A spiralised strand of zucchini, sometimes used as a substitute for pasta

การนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในรูปประโยค

เมื่อคุณอ่านรายชื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ คุณอาจพบว่าคุณคุ้นเคยกับศัพท์บางคำอยู่แล้ว หลายครั้งเราได้ยินคำเหล่านี้บ่อยในสื่อก่อนที่จะมีการเพิ่มในพจนานุกรม เช่น "contact tracing" แต่ยังมีคำอื่น ๆ อีกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ดังนั้นมาดูตัวอย่างว่าควรนำคำเหล่านี้ไปใช้อย่างไร

  • MacGyver

เริ่มจากคำศัพท์ที่ดูแปลก ๆ กัน: MacGyver เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอกับคำว่า MacGyver เพราะมาจากชื่อของตัวละครหลักในรายการโทรทัศน์ของอเมริกา นามว่า Angus MacGyver การแสดงนี้เริ่มตั้งแต่ปี 1985 ถึง 1992 MacGyver พยายามเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากหรืออันตรายอยู่เสมอด้วยการสร้างสิ่งของหรือซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ด้วยของเพียงไม่กี่ชิ้นที่เขามี ซึ่งคำนี้สามารถนำไปแต่งประโยคได้ว่า When you MacGyver something it has been thrown together in an ingenious and improvised fashion (คุณสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งของขึ้นมาด้วยวัสดุที่มีอยู่กับตัวในแบบชาญฉลาดและคิดขึ้นเดี๋ยวนั้น) ดูวิดีโอ YouTube ด้านล่างและพยายามนึกดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณ MacGyvered บางอย่างดูสิ

  • Cancel culture

ภายในห้าปีที่ผ่านมา "Cancel culture" คือแนวคิดในการ "แบน" หรือคว่ำบาตร หรือการเลิกสนับสนุนใครสักคนกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันในสังคม แต่จริง ๆ แล้วมันหมายความว่าอย่างไร? จำได้ไหมว่าเมื่อคนดังหรือบุคคลสาธารณะทำตัวหรือพูดจาไม่เหมาะสม ผลที่ตามมาคือ เค้าจะได้รับกระแสตอบกลับจากสังคมในทางลบ โดยเฉพาะจากผู้คนในสังคมออนไลน์ที่มีความคิดก้าวหน้าทางการเมือง และผลลัพท์คือ ผู้คนเรียกร้องให้ "แบน" หรือคว่ำบาตรบุคคลนั้น ๆ เพื่อยุติอาชีพการงานของพวกเขา ซึ่งการคว่ำบาตสามารถทำได้โดยการไม่สนับสนุนผลงาน หรือการลงโทษทางวินัยจากนายจ้าง ในปี 2019 เพียงปีเดียว รายชื่อผู้ที่ต้องเผชิญกับการถูกแบนexternal icon ซึ่งในที่นี้รวมถึงผู้ล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกกล่าวหาเช่น อาร์ เคลลี และนักแสดงตลกอย่างเควิน ฮาร์ตและเชน กิลลิส ต่างต้องเผชิญกับปฏิกิริยาเชิงลบ หลังจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียค้นพบเรื่องตลกเหยียดเพศและเหยียดเชื้อชาติที่พวกเขาเคยทำในอดีต

ดังนั้น วัฒนธรรมแห่งการแบนหมายถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นที่นิยมในการหยุดให้การสนับสนุนบุคคลสาธารณะหรือบริษัทที่ปฏิบัติหรือพูดบางสิ่งที่ถือว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นที่น่ารังเกียจ

  • Thirsty

เราทุกคนรู้ความหมายดั้งเดิมของคำ ๆ นี้ ซึ่งแปลว่ากระหาย ความรู้สึกที่คุณมีเมื่อคุณต้องการดื่มน้ำ ง่ายใช่มั้ย? แต่ไม่นานมานี้ ผู้คนเริ่มใช้คำว่า thirsty ในความหมายที่ต่างออกไป นั่นคืออธิบายความรู้สึกของการ "มีหรือแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าในบางสิ่งบางอย่าง" นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เมื่อคุณเห็นคนที่ต้องการชื่อเสียงและคำชมเชยผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น การโพสต์ภาพ "เซลฟี่" ใน Instagram เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง พวกเขากระหายความสนใจ หรืออาจรวมถึงรูปเซลฟี่ตัวเองแบบวาบหวิว ซึ่งผู้คนโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นการตอบสนองบางอย่าง เราจะเรียกภาพประเภทนี้ว่าเป็น "thirsty trap"

แต่เดี๋ยวก่อน คุณอาจจะเคยพบเจอการใช้คำว่า “thirsty” ในความหมายนี้ก่อนปี 2020 ใช่หรือไม่? ถูกต้องแล้ว เนื่องจาก The New York Times showsexternal icon เคยนำคำนี้มาใช้ในความหมายนี้ แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดทำพจนานุกรมนั้นเพิ่งได้บัญญัติความหมายใหม่ของคำนี้ลงในพจนานุกรมเมื่อเร็ว ๆ นี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดเป็นของใหม่จริงหรือ

ผู้เชี่ยวชาญจากพจนานุกรม Merrian-Webster อธิบายว่าexternal iconคำศัพท์ใหม่ ๆ เช่น "hashtag" และ "selfie" ได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะคำศัพท์ใหม่ แต่คำศัพท์ใหม่หลาย ๆ คำนั้นเป็นการใช้คำในภาษาอังกฤษที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว เพียงแต่ได้รับการใช้ในความหมายใหม่ ตัวอย่างเช่น "mouse" และ "cookie" ความหมายใหม่ของทั้งสองคำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนูหรือขนมอบ ซึ่งต่างจากความหมายเดิมของมันเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น คำว่า "access" ที่ถูกบัญญัติลงในพจนานุกรมครั้งแรกในปี 1973 ได้รับการเพิ่มความหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในปี 1993 คำเหล่านี้อาจไม่โดดเด่น แต่ก็มีความสำคัญพอ ๆ กับคำที่มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่

คำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย

เราได้แสดงให้คุณเห็น 100 คำภาษาอังกฤษใหม่ แต่คำส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลกตั้งแต่แรก คำสากลใหม่ ๆ เหล่านี้บางคำเริ่มใช้ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร (และแม้แต่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ)

คำหรือวลีสแลงมีการพัฒนาตลอดเวลาexternal icon ศัพท์บางคำนั้นสูญหายไปเพราะไม่ได้มีการถูกใช้อีกต่อไป คนรุ่นใหม่ไม่คุ้นเคยเพราะผู้คนเปลี่ยนไปใช้คำสแลงใหม่ ๆ ดังนั้นคำสแลงที่เป็นที่นิยมมากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในภาษาที่ถูกใช้ทั่วไป นั่นเป็นวิธีที่ภาษาเติบโตและพัฒนาตลอดเวลา ในขณะที่มีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ลงในพจนานุกรม คำศัพท์เก่า ๆ หลายคำก็เลือนหายไป

ฉันสามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ในการสอบการเขียนและการพูดของ IELTS ได้หรือไม่

การสอบพูดของ IELTS นั้นควรจะเป็นการสนทนาปกติระหว่างคนสองคน ดังนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงภาษาที่เป็นทางการมากเกินไป ตัวอย่างเช่น "furthermore" หรือ "moreover" ที่มักจะไม่ถูกใช้ในการสนทนาประจำวัน อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นกันเองมากเกินไปเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้คำสแลงบางคำอาจดูเป็นกันเองมากเกินไป เช่น หากคุณบอกผู้คุมสอบของคุณว่า "my friend threw me some shade" เขาหรือเธออาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึง

คุณจะได้คะแนน IELTS สูง หากคุณแสดงความสามารถในการใช้สำนวนอย่างเหมาะสม แต่ควรเป็นสำนวนทั่วไปที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งเราได้รวบรวม Idioms A-Z พร้อมความหมายที่มีประโยชน์ไว้ให้คุณฝึกใช้แล้ว

undefined

Watch this short MacGyver video

MacGyver always managed to get himself out of tricky situations. Have a look at this YouTube video and try to remember the last time you MacGyvered something.