The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือต้องการลงทะเบียนทางวิชาชีพในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ คุณอาจจําเป็นต้องทําการสอบ IELTS Academic

การสอบ IELTS Academic ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในระดับวิชาการ เพื่อพิจารณาว่าคุณพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา หรือทํางานในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู หรือทนายความหรือไม่

การสอบ Academic จะพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในทักษะทั้งสี่ข้อ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ส่วนการฟังและการพูด การทดสอบจะเหมือนกันทั้งการสอบ Academic และการสอบ General Training ในขณะที่ส่วนการอ่านและการเขียนจะแตกต่างกัน

สอบถามข้อมูล IELTS

ค่าใช้จ่ายของการสอบ Academic คือเท่าไร

ค่าสอบ Academic Regular อยู่ที่ 7,100 บาท ตรวจสอบระบบการสมัคร IELTS เพื่อดูราคาที่ถูกต้อง

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training และค้นหาว่าคุณควรทําการสอบแบบใด

IELTS Academic หรือ General Training: คุณต้องการสิ่งใด

ค้นหาความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ General Training เพื่อให้คุณเลือกว่าวิธีใดดีที่สุดสําหรับคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม