The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

การสอบ IELTS Academic สำหรับ UKVI จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณในการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในระดับมืออาชีพ คุณสามารถทําการสอบแบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ลองทำ ความคุ้นเคย กับการสอบแบบคอมพิวเตอร์เสียก่อน

การสอบฟัง

การสอบฟัง Academic ประกอบด้วย 4 ส่วนและใช้เวลา 30 นาที ข้อสอบนี้จะประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจใจความหลัก, ข้อมูลโดยละเอียด, ความคิดเห็น, วัตถุประสงค์ และทัศนคติของผู้พูด รวมถึงความสามารถของคุณในการติดตามการพัฒนาด้านความคิด

การอ่าน

การสอบอ่าน Academic ประกอบด้วยข้อความยาว 3 บทความที่นํามาจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน ข้อความจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณอาจได้เผชิญ หากคุณศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัญฑิตศึกษา หรือสมัครลงทะเบียนทางอาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ คุณจะต้องตอบคําถาม 40 ข้อในการสอบอ่าน Academic คําถามเหล่านี้มีตั้งแต่แบบปรนัยไปจนถึงการระบุข้อมูลหรือมุมมองของผู้เขียน, การจับคู่หัวข้อ, คุณลักษณะ และประโยคลงท้าย ตลอดจนประโยค, บทสรุป, บันทึก, ตารางและการทำผังงานให้สมบูรณ์ และการตอบคำถามอย่างสั้น

การเขียน

การสอบเขียน IELTS Academic ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1 และข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 คําถามในการสอบเขียน Academic จะแตกต่างจากคําถามในการสอบเขียน General Training

การพูด

การสอบพูด Academic ประกอบด้วย 3 ส่วนและใช้เวลาประมาณ 11 - 15 นาที ในส่วนที่ 1 ผู้คุมสอบจะถามคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองและคําถามทั่วไปในหัวข้อทั่วไป เช่น งาน ครอบครัว การศึกษา ความสนใจ และงานอดิเรก ในส่วนที่ 2 ของการสอบพูด Academic คุณจะได้รับบัตรที่มีหัวข้อและขอให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลา 2 นาที คุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการเตรียมตัวสําหรับหัวข้อและมีดินสอและกระดาษเพื่อร่างคําตอบของคุณ ส่วนที่ 3 เป็นการสนทนาแบบสองทาง และผู้คุมสอบจะถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2 เนื้อหาแบบฝึกหัดฟรีของเราสามารถช่วยคุณเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม