ส่วนที่ 1: บทนําและคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย

4 ถึง 5 นาที 

ส่วนที่ 1 ของการสอบจะเริ่มต้นจากการที่ผู้คุมสอบขอให้คุณระบุชื่อและแสดงเอกสารระบุตัวตนของคุณ 

ถัดไป คุณจะต้องตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ถิ่นที่อยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ (ทํางานหรือเรียน) 

จากนั้นคุณจะถูกถามคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เกี่ยวกับเพลงที่คุณชอบ การทําอาหาร สภาพอากาศ หรือภาพยนตร์ที่คุณชอบ โดยทั่วไปคุณจะถูกถามหนึ่งหรือสองหัวข้อ  

ผู้คุมสอบจะถามคําถามตามสคริปต์และจะฟังคําตอบของคุณ กระตุ้นให้คุณขยายคําตอบของคุณด้วยการถามว่า “ทําไม” หรือ “ทําไมไม่ล่ะ” หากคําตอบของคุณสั้นเกินไป  

บททดสอบนี้ใช้รูปแบบคำถามคำตอบโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการสื่อสารความคิดเห็นและข้อมูลในหัวข้อประจําวันโดยการตอบคําถามต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 

ส่วนที่ 2: การตอบแบบยาว

3 ถึง 4 นาที 

หลังจากส่วนที่ 1 ผู้คุมสอบจะให้หัวข้อกับคุณและจะขอให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งถึงสองนาที 

หัวข้อดังกล่าวจะอยู่บนบัตรที่ให้กับคุณและคุณจะได้รับกระดาษและดินสอสําหรับจดบันทึกด้วย บนบัตร คุณจะเห็นข้อความแจ้งกำหนดการพูดและบางประเด็นที่คุณสามารถพูดถึงได้ในการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

คุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการเตรียมตัวและจดบันทึกก่อนที่คุณจะพูด ผู้คุมสอบจะใช้นาฬิกาจับเวลาและจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเวลาของคุณหมดลง  

ผู้คุมสอบจะบอกคุณว่าเมื่อใดที่คุณจะเริ่มพูดคุยและจะเตือนคุณว่าจะหยุดคุณหลังจากผ่านไป 2 นาที  ประเด็นบนบัตรงานจะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งที่จะพูดและคุณควรพยายามให้ครบเวลา 2 นาทีเต็ม พวกเขาอาจถามคําถามคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พูดไปก่อนที่จะไปยังส่วนถัดไป 

บททดสอบส่วนนี้จะประเมินความสามารถในการพูดของคุณในบางหัวข้อ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและจัดระเบียบแนวคิดของคุณอย่างมีเหตุผล คุณสามารถใช้ประสบการณ์ของคุณเองในเรื่องนั้น ๆ เพื่อช่วยในการตอบแบบยาว

ส่วนที่ 3: การสนทนาแบบสองทาง

4 ถึง 5 นาที 

คําถามในส่วนที่สามจะเชื่อมโยงกับหัวข้อทั่วไปที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 2 คุณจะต้องอภิปรายหัวข้อในลักษณะทั่วไปและนามธรรมมากขึ้น เพื่อแสดงให้ผู้คุมสอบเห็นว่าคุณสามารถแสดงและอธิบายความคิดเห็นของคุณ วิเคราะห์ อภิปราย และคาดการณ์เกี่ยวกับหัวข้อในเชิงลึกมากขึ้น 

ถ้าการพูดแบบยาวของคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่สวยงามน่าไปเยือนในเมืองที่คุณอยู่ ส่วนนี้อาจเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสถานที่ั้สวย ๆ งาม ๆ และคําถามแรกอาจเป็น “คุณคิดว่าการรักษาสถานที่ที่สวยงามในเมืองเป็นสิ่งสําคัญหรือไม่” 

ผู้คุมสอบจะพูดคุยกับคุณมากขึ้นในหัวข้อนี้ และอาจขอให้คุณอธิบายความคิดเห็นของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดแบบนามธรรมได้ดีเพียงใด เมื่อเทียบกับหัวข้อส่วนบุคคลที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 1 และ 2 

ในส่วนที่ 3 คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการแสดงและให้เหตุผลรองรับความคิดเห็น และเพื่อวิเคราะห์ พูดคุย และคาดการณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทั่วไปที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 2