The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Academic Reading test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

ข้อสอบ IELTS ในส่วนของทักษะการอ่าน แบบ Academic นั้น จะประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการขนาดยาว 3 บทความ ตั้งแต่บทความเชิงพรรณนาข้อเท็จจริง ไปจนถึงบทความเชิงถกเถียงและวิเคราะห์ โดยบทความเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือ บทความในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งถูกเลือกให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจง

การทําฉลากแผนภาพให้เสร็จสมบูรณ์

ในคําถามประเภทนี้ คุณจะต้องทําฉลากบนแผนภาพให้สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคําอธิบายที่อยู่ในข้อความ ส่วนวิธีทำจะทําให้เห็นชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขจำนวนเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว คําตอบไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นตามลําดับของบทความ อย่างไรก็ตาม คำตอบมักจะมาจากส่วนหนึ่งแทนที่จะเป็นข้อความทั้งหมด 

แผนภาพอาจแสดงเครื่องจักรบางประเภทหรือชิ้นส่วนของอาคารหรือส่วนประกอบอื่นใดที่สามารถแสดงแทนภาพได้ ประเภทโจทย์นี้มักใช้กับข้อความที่อธิบายกระบวนการหรือกับข้อความอธิบาย 

การทำฉลากแผนภาพให้เสร็จสมบูรณ์จะประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจคําอธิบายโดยละเอียด และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่นําเสนอในรูปแบบของแผนภาพ 

การระบุมุมมองหรือการอ้างสิทธิ์ของผู้เขียน

ในคําถามประเภทนี้ ซึ่งคุณต้องระบุมุมมองหรือคำอ้างของผู้เขียน คุณจะได้รับข้อความจํานวนหนึ่งและถูกถามว่า: ‘Do the following statements agree with the views/claims of the writer?’. จากนั้นคุณจะต้องเลือก ‘Yes’, ‘No’ หรือ ‘Not given’ 

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ‘No’ และ ‘Not given’ 'No' หมายถึงมุมมองหรือคำอ้างของผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับข้อความอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้เขียนแสดงมุมมองหรือกล่าวอ้างแบบตรงกันข้ามกับมุมมองที่ได้ให้ไว้ในคําถามนั้น 'Not given' หมายความว่ามุมมองหรือข้อเรียกร้องนั้นไม่ได้รับการยืนยันหรือมีความขัดแย้ง 

ระมัดระวังก่อนตัดสินใจตอบ ว่าคุณไม่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ของคุณเองที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น 

คําถามประเภทนี้จะประเมินความสามารถของคุณในการรับรู้ความคิดเห็นหรือความคิด และมักจะใช้กับข้อความแบบอ้อมหรือเป็นข้อโต้แย้ง 

การระบุข้อมูล

เมื่อคุณต้องระบุข้อมูล คุณจะได้รับข้อความจํานวนหนึ่งและถามว่า: “Do the following statements agree with the information in the text?” เมื่อคุณตอบคําถาม คุณจะเขียนว่า “True”, “False” หรือ “Not given” ในช่องคําตอบ 

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “False” และ “Not given” “False” หมายถึง ข้อความที่ระบุตรงกันข้ามกับข้อความที่กล่าวถึง “Not given” หมายถึง คํากล่าวนั้นไม่ได้ยืนยันหรือขัดแย้งกับข้อมูลในข้อความ

การจับคู่คุณสมบัติ

คุณต้องจับคู่ชุดข้อความหรือส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลกับรายการตัวเลือก ตัวเลือกต่าง ๆ จะนําเสนอเป็นกลุ่มของคุณสมบัติจากข้อความโดยแต่ละข้อความระบุด้วยตัวอักษร ตัวอย่างเช่น คุณอาจจําเป็นต้องจับคู่ผลการวิจัยที่แตกต่างกันกับรายชื่อนักวิจัย หรือลักษณะเฉพาะกับกลุ่มอายุ เหตุการณ์กับช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น เป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ตัวเลือกบางอย่างและอาจใช้ตัวเลือกบางอย่างมากกว่าหนึ่งครั้ง ส่วนวิธีทำจะบอกคุณว่าคุณสามารถใช้ตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่  

การจับคู่คุณสมบัติจะประเมินความสามารถในการรับรู้ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงในข้อความและความสามารถของคุณในการรับรู้ความคิดเห็นและทฤษฎี อาจจะใช้ต้องใช้ทั้งกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับข้อความเชิงอ้อมที่อิงตามข้อคิดเห็น คุณจะต้องสามารถอ่านข้อความแบบคร่าวและแบบละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูลที่จําเป็น จากนั้นอ่านรายละเอียดให้ตรงกับคุณลักษณะที่ถูกต้อง 

การจับคู่หัวข้อ

หัวข้อหมายถึงใจความหลักของย่อหน้าหรือส่วนของข้อความ ในประเภทคำถามจับคู่หัวข้อ คุณจะได้รับรายการหัวข้อ จากนั้นขอให้จับคู่หัวข้อกับย่อหน้าหรือส่วนที่ถูกต้อง จะมีจำนวนหัวข้อมากกว่าย่อหน้าหรือส่วนต่าง ๆ ดังนั้นหัวข้อบางหัวข้อจะไม่ถูกนํามาใช้ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่บางย่อหน้าหรือบางส่วนอาจไม่รวมอยู่ในโจทย์ คําถามประเภทนี้จะใช้กับข้อความที่มีย่อหน้าหรือส่วนที่มีธีมที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน

การจับคู่หัวข้อจะทดสอบความสามารถของคุณในการรับรู้ใจความหลักหรือธีมในย่อหน้าหรือส่วนต่าง ๆ ของข้อความ และเพื่อแยกแยะใจความหลักออกจากใจความสนับสนุน

การจับคู่ข้อมูล

ในประเภทคําถามจับคู่ข้อมูล คุณจะต้องค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในย่อหน้าที่กำหนดเป็นตัวอักษรหรือส่วนของข้อความ จากนั้นคุณต้องเลือกตัวอักษรที่แสดงย่อหน้าหรือส่วนที่ถูกต้อง  

คุณอาจได้รับการขอให้หา:  

 • รายละเอียดเฉพาะ 

 • ตัวอย่าง 

 • เหตุผล 

 • คําบรรยาย  

 • การเปรียบเทียบ  

 • สรุป  

 • คําอธิบาย  

คุณไม่จําเป็นต้องค้นหาข้อมูลในทุกย่อหน้าหรือทุกส่วนของข้อความ แต่อาจมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งส่วนที่คุณต้องค้นหาในย่อหน้าหรือส่วนที่กําหนด เมื่อเป็นกรณีนี้ คุณจะได้รับแจ้งว่าสามารถใช้ตัวอักษรเดิมได้มากกว่าหนึ่งครั้ง  

คําถามประเภทจับคู่ข้อมูลนี้สามารถใช้กับข้อความใดก็ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบทักษะการอ่านที่หลากหลาย ตั้งแต่การค้นหารายละเอียดไปจนถึงการจดจําบทสรุปหรือคําจํากัดความ  

การจับคู่ข้อมูลจะประเมินความสามารถของคุณในการหาข้อมูลเฉพาะได้

การจับคู่ประโยคจบของเรื่อง

เมื่อคุณต้องจับคู่ประโยคจบของเรื่อง คุณจะได้รับข้อความครึ่งแรกของประโยคตามข้อความที่อ่านและจะมีการขอให้คุณเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการกรอกประโยคให้สมบูรณ์จากรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ จะมีตัวเลือกให้เลือกมากกว่าจำนวนคําถาม จากนั้นคุณจะต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ คําถามอยู่ในลําดับเดียวกันกับข้อมูลในบทความ: กล่าวคือ จะพบคําตอบของคําถามแรกในกลุ่มนี้ก่อนคําตอบของคําถามที่สอง และต่อ ๆ ไป   

การจับคู่ประโยคจบของเรื่องนั้น ประเมินความสามารถในการเข้าใจแนวคิดหลักภายในประโยค 

ปรนัย

คําถามแบบปรนัยมีสามประเภท: 

 • เลือกคําตอบที่ดีที่สุดจากตัวเลือกสี่ข้อ (A, B, C หรือ D) 

 • เลือกสองคําตอบที่ดีที่สุดจากห้าตัวเลือก (A, B, C, D หรือ E) 

 • เลือกสามคําตอบที่ดีที่สุดจากเจ็ดตัวเลือก (A, B, C, D, E, F หรือ G) 

คําถามแบบปรนัยแต่ละคําถามอาจเกี่ยวข้องกับการกรอกประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งคุณจะได้รับส่วนแรกของประโยค และจากนั้นคุณต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการกรอกประโยคให้สมบูรณ์จากรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ หรือคุณอาจจะต้องตอบคําถามให้ครบถ้วน เลือกตัวเลือกที่ตอบคําถามได้ดีที่สุด 

คําถามจะนําเสนอตามลําดับเดียวกับข้อมูลในที่ิ่อ่าน ดังนั้น คําตอบของคําถามแบบปรนัยข้อแรกจะอยู่ในข้อความ ก่อนคําถามแบบเลือกตอบข้อที่สอง และต่อ ๆ ไป

การทำประโยคให้สมบูรณ์

ในคําถามทำประโยคให้สมบูรณ์นี้ คุณจะต้องเติมประโยคที่อ่านได้จากข้อความ ส่วนวิธีทำจะอธิบายให้ชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว คําถามอยู่ในลําดับเดียวกันกับข้อมูลในบทความ: กล่าวคือ จะพบคําตอบของคําถามแรกในกลุ่มนี้ก่อนคําตอบของคําถามที่สอง และต่อ ๆ ไป  

การทำประโยคให้สมบูรณ์จะประเมินความสามารถของคุณในการค้นหารายละเอียดหรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 

ตอบคำถามอย่างสั้น

ในคําถามประเภทนี้ คุณจะต้องตอบคําถามที่ให้คําตอบสั้น ๆ คุณจะต้องตอบคําถามที่มักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของรายละเอียดในบทความ  

คุณต้องเขียนคําตอบของคุณโดยใช้คําหรือตัวเลขจากบทความ ส่วนวิธีทำจะทําให้เห็นชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขจำนวนเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป 

สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว คําถามอยู่ในลําดับเดียวกันกับข้อมูลในข้อความ 

การตอบคำถามอย่างสั้นจะประเมินความสามารถในการค้นหาและทําความเข้าใจข้อมูลที่เจาะจงในข้อความ 

สรุป, หมายเหตุ, ตาราง, การทำผังงานให้สมบูรณ์

ในประเภทคำถามสรุปให้สมบูรณ์นี้ คุณจะได้รับบทสรุปของส่วนของข้อความและจําเป็นต้องกรอกให้สมบูรณ์ด้วยข้อมูลจากข้อความ โดยทั่วไปการสรุปจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อความมากกว่าข้อความทั้งหมด  

ข้อมูลที่ให้อาจอยู่ในรูปแบบของ:  

 • ประโยคที่เชื่อมกันหลายประโยคในข้อความ (เรียกว่าข้อสรุป) 

 • บันทึกหลายชุด (เรียกว่าบันทึก) 

 • ตารางที่มีบางเซลล์ว่างเปล่าหรือว่างเปล่าบางส่วน (เรียกว่าตาราง) 

 • ชุดของกล่องหรือขั้นตอนที่เชื่อมกับลูกศรเพื่อแสดงลําดับของเหตุการณ์ โดยมีบางกล่องหรือบางขั้นตอนว่างเปล่าหรือว่างเปล่าบางส่วน (เรียกว่าผังงาน) 

คําตอบไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในลําดับเดียวกับในข้อความ อย่างไรก็ตาม คำตอบมักจะมาจากส่วนหนึ่งแทนที่จะเป็นข้อความทั้งหมด 

โจทย์ประเภทนี้มีอยู่สองรูปแบบ คุณอาจถูกขอให้: 

 1. เลือกคําจากข้อความ

 2. เลือกจากรายการคําตอบ 

คำต่าง ๆ ต้องเลือกมาจากข้อความ ส่วนวิธีทำจะทําให้เห็นชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขจำนวนเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป 

สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เมื่อมีการให้รายการคําตอบ คําตอบเหล่านั้นมักจะประกอบด้วยคําเดียว 

เนื่องจากโจทย์ประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลข้อเท็จจริงที่แม่นยํา จึงมักจะใช้กับข้อความอธิบาย 

การสรุปนั้นจะประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจรายละเอียดและ/หรือแนวคิดหลักของส่วนของข้อความ ในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบทสรุปหรือหมายเหตุ คุณจะต้องตระหนักถึงประเภทของคําที่จะตรงกับช่องว่างที่กําหนด (ตัวอย่างเช่น ต้องการคํานามหรือคํากริยาหรือไม่ ฯลฯ) 

Chat with us