The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

แบบทดสอบทักษะการอ่าน ประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะการอ่านที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อหาแนวคิดหลัก การอ่านแบบรายละเอียด การอ่านแบบคร่าว ๆ การทำความเข้าใจการโต้แย้งเชิงตรรกะ และการรับรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

คุณจะได้รับประเภทคำถามเพื่อทดสอบทั้งทักษะในการอ่านเช่นเดียวกัน ทั้งในการสอบ IELTS General Training และ Academic อย่างไรก็ตาม หัวข้อในการอ่านจะต่างกัน

การบริหารเวลาในการทดสอบมีความสำคัญ เนื่องจากคุณมีเวลาเพียง 60 นาทีในการตอบคำถาม 40 ข้อ ขอแนะนำให้ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีในแต่ละส่วนของการสอบ อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าบทความแรกนั้นง่าย คุณอาจทำเสร็จในเวลาที่สั้นลง ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการตอบคำถามสำหรับอีกสองบทความถัดไป โดยบทความจะมีความยากขึ้นในแต่ละส่วน ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่ามีเวลามากพอในการทำบทความสุดท้าย

General Training Reading

บทความทดสอบทักษะการอ่านในข้อสอบ IELTS General Training เป็นบทความทั่วไปที่คุณสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คำถามในส่วนนี้จะทดสอบความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่พบเจอได้จากสื่อในชีวิตประจำวัน เช่น:

 • หนังสือพิมพ์

 • โฆษณา

 • คู่มือ

 • ประกาศ

การทำความคุ้นเคยกับบทความและคำถามประเภทต่าง ๆ ก่อนวันสอบ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นและมีความพร้อมมากขึ้น

Academic Reading

ข้อสอบสำหรับ IELTS Academic นั้นเป็นการสอบนำผลสอบไปใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับสายวิชาชีพเฉพาะทั่วโลก ดังนั้นคำถามสำหรับการสอบประเภทนี้จะทดสอบความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในเอกสารทางวิชาการ

ในการเตรียมตัวสำหรับวันสอบ อย่าลืมอ่านข้อความในหัวข้อต่าง ๆ มากมายจาก:

 • หนังสือ

 • วารสาร

 • นิตยสาร

 • หนังสือพิมพ์

เมื่อคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านบทความประเภทต่าง ๆ คุณจะสามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในบทความและคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทคำถามแบบต่างๆ (Academic and General Training)

คุณจะพบคำถามประเภทเหล่านี้ได้ในการสอบทั้งสองแบบ เช่น:

 • แบบปรนัย

 • การระบุข้อมูล

 • ระบุความคิดเห็น/ข้ออ้างของผู้เขียน

 • จับคู่ข้อมูลที่ตรงกัน

 • จับคู่หัวเรื่องที่ตรงกัน

 • จับคาคุณสมบัติที่ตรงกัน

 • จับคู่คำลงท้ายประโยคที่ตรงกัน

 • การเติมประโยคให้สมบูรณ์

 • สรุป, บันทึก, ตาราง, การเติมผังงานให้สมบูรณ์

 • การเติมคำในป้ายให้สมบูรณ์

 • คำถามที่ต้องตอบสั้น ๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถตอบคำถามประเภทต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำภายใน 60 นาที คุณจะต้องฝึกฝนการบริหารเวลาของคุณ และต่อไปนี้คือคำแนะนำในการจัดการเวลาระหว่างการทดสอบ IELTS Reading

เคล็ดลับการบริหารเวลา

อ่านบทความแบบผ่าน ๆ

แบบทดสอบการอ่านของคุณจะมีบทความที่แตกต่างกัน 3 แบบ คุณสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจส่วนสำคัญ อย่าใช้เวลาในการอ่านทุกประโยคอย่างละเอียด เพราะอาจทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น ควรเน้นที่หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย และมองหาประเด็นหลักที่อธิบายเนื้อเรื่อง ซึ่งจะช่วยคุณพบคำตอบ

ใส่ใจกับคำนำและบทสรุป

มุมมองของผู้เขียนมักจะแสดงในบทนำและบทสรุป คุณสามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณอ่านบทความในสองส่วนนี้ หลังจากอ่านบทนำและบทสรุปอย่างละเอียดแล้วจึงเริ่มอ่านเนื้อหาของบทความแบบคร่าว ๆ

ระบุคำสำคัญ

คำสำคัญจะช่วยคุณระบุแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้ การขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความเหล่านั้นไว้ จะช่วยให้คุณตอบคำถามส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ได้

อ่านคำถามทั้งหมดก่อนเริ่มตอบคำถาม

ก่อนที่คุณจะเริ่มตอบ ให้ดูคำถามทั้งหมดอย่างรวดเร็วก่อน จำไว้ว่าในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยคำถามตั้งแต่ 3 คำถามขึ้นไป ดังนั้นให้อ่านคำถามกลุ่มนั้นก่อนเริ่มอ่านบทความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เน้นข้อมูลสำคัญในคำถามของคุณ และเนื่องจากคุณได้อ่านเนื้อหาคร่าว ๆ และเน้นคำสำคัญแล้ว มันจะช่วยให้คุณค้นหาคำตอบได้ง่ายขึ้น

ตอบทุกคำถาม

อย่าลืมตอบทุกคำถามแม้ว่าคุณจะไม่พบคำตอบหรือตัวเลือกก็ตามหากคุณกำลังจะหมดเวลา จำไว้ว่าคุณจะไม่เสียคะแนนหากคำตอบผิด ดังนั้นให้คาดเดาความเป็นไปได้ของคำตอบซึ่งคุณอาจได้คำตอบที่ถูกต้อง

ตรวจสอบคำตอบของคุณ

การตรวจสอบคำตอบของคุณสามารถช่วยให้คุณพัฒนาคะแนนการอ่าน IELTS ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตอบคำถามทุกข้อและเผื่อเวลาสำหรับการตรวจทาน คุณสามารถใช้เอกสารฝึกหัดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราและจับเวลาเพื่อฝึกฝนได้

การสอบทักษะการอ่าน อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้สอบ อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวล่วงหน้าและการจัดการเวลาสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยกับคะแนนที่ยอดเยี่ยมได้

Chat with us