เพื่อให้ได้ระดับคะแนน 8 ใน IELTS ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2คุณจะต้องเขียนเรียงความที่มีคุณลักษณะเชิงบวกทั้งหมดที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินการเขียนที่ระดับคะแนน 8 เรามาดูสิ่งเหล่านี้กันในตารางด้านล่าง  

การตอบคำถามตามโจทย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์
 • ตอบคำถามครบทุกประเด็นของโจทย์
 • คำตอบมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถาม มีความสัมพันธ์กัน พร้อมการขยายความ และเหตุผลรองรับ
มีความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
 • ข้อมูลและแนวคิดได้รับการจัดเรียงตามลำดับอย่างมีเหตุผล
 • จัดการความเชื่อมโยงทุกด้านได้ดี
 • ใช้ย่อหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
การใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
 • ใช้คําศัพท์ที่หลากหลายได้อย่างคล่องแคล่วและยืดหยุ่นเพื่อสื่อความหมายที่แม่นยํา
 • ใช้ศัพท์เฉพาะอย่างคล่องแคล่ว แม้อาจมีความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในการเลือกคําและการจัดวาง
 • สร้างข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดในการสะกดคําและ/หรือการสร้างคํา
ความถูกต้องของหลักไวยากรณ์
 • ใช้โครงสร้างที่หลากหลาย
 • ประโยคส่วนใหญ่ปราศจากข้อผิดพลาด
 • พยายามลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

ใช้รายละเอียดระดับคะแนนเป็นแนวทางพร้อม 8 ขั้นตอนเพื่อให้คุณไปถึงระดับคะแนน 8 ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2  

เราจะเริ่มกันที่การตอบตรงตามโจทย์ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจะพูดถึงเกณฑ์ทั้งหมดที่ผู้คุมสอบต้องการจะเห็นในคําตอบของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: คําตอบเกี่ยวข้องกับคําถาม

เขียนคำตอบให้ตรงกับคำถาม อย่าเขียนเรียงความที่ใกล้เคียงกับหัวข้อที่คุณได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอย่างและความคิดของคุณมีความเกี่ยวข้องกัน หากคุณสรุปแบบกว้าง ๆ มากเกินและไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอ จะมีผลต่อการนําเสนอความคิดของคุณต่อผู้คุมสอบ  

สิ่งที่ควรทำ 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดของคุณเกี่ยวข้องโดยตรงกับคําถาม  

 • ใช้ความคิดและตัวอย่างที่คุณคุ้นเคยและเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อ 

 • ขยายคําตอบของคุณเพื่อรวมแนวคิดต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนคําถาม  

สิ่งที่ไม่ควรทำ: 

 • นำเสนอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง  

 • ลงเสนอความเห็นอย่างกว้าง ๆ มากเกินไป  

 • สร้างเรียงความแบบท่องจำ  

 • นําเสนอการวิจัยหรือสถิติ ‘ล่าสุด’ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “At least 41% of all men…”

ขั้นตอนที่ 2: ตอบคําถามให้ครบทุกส่วน

คุณต้องอ่านคําถามอย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ กี่ส่วน คุณต้องตอบคําถามทุกส่วนเพื่อให้ทำได้ถึงระดับคะแนนที่ 6 หรือสูงกว่า  

เรามาดูตัวอย่างคําถาม IELTS และดูว่าในแต่ละคำถามมีองค์ประกอบมีกี่ส่วน ที่คุณต้องแสดงความคิดเห็นของคุณ โปรดจําไว้ว่า เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะนําเสนอจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อตอบคําถามเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจคําถามที่ถูกถามและเพื่อทําให้จุดยืนนั้นชัดเจนตลอดเรียงความ

ประเภทคําถาม มีกี่ส่วน ต้องการความคิดเห็นหรือไม่
To what extent do you agree or disagree with this statement? คําถาม 1 ส่วน ใช่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือตัดสินใจว่าเหตุใดคุณจึงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยอย่างเท่าเทียมกัน
อภิปรายทั้งสองมุมมองและแสดงความคิดเห็นของคุณเอง คําถาม 3 ส่วน - อภิปรายมุมมองทั้งสองอย่างตามที่ระบุ ใช่ นําเสนอความคิดเห็นของคุณ อาจเป็นมุมมองใดมุมมองหนึ่งหรือทั้งสองมุมมองรวมกัน
ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น มีการให้เหตุผลสําหรับเรื่องนี้และวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ คําถาม 3 ส่วน จุดยืนจะถูกนําเสนอถึงสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? คําถาม 2 ส่วน ใช่ คุณต้องพูดอย่างชัดเจนว่ามีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน
ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น และมีผลกระทบใดต่อบุคคลและสังคม คําถาม 3 ส่วน ใช่ คุณต้องให้เหตุผลสําหรับคํากล่าวดังกล่าว และนําเสนอผลกระทบที่มีต่อ 1) บุคคล และ 2) สังคม

สิ่งที่ควรทำ: 

 • อ่านคําถามอย่างละเอียดและตรวจสอบว่าคำถามประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ กี่ส่วน 

 • นําเสนอความคิดเห็นของคุณและสนับสนุนความคิดเห็นตลอดทั้งเรียงความ 

 • หากถูกขอให้นําเสนอทั้งสองมุมมอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแสดงความเห็นในแต่ละมุมมองอย่างเท่าเทียมกัน (ความยาวย่อหน้าเท่ากัน) 

 • ระวังเรื่องคำพหูพจน์ หากคุณถูกขอให้แสดง ‘ข้อได้เปรียบ’ คุณต้องนําเสนอข้อได้เปรียบอย่างน้อย 2 ข้อ  

 • ระวังเรื่องคำว่า ‘และ’ คุณอาจจําเป็นต้องแสดงความคิดเห็นมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ  

 • เขียนมากกว่า 250 คํา  

สิ่งที่ไม่ควรทำ: 

 • ละเว้นบางส่วนของคําถาม  

 • สันนิษฐานว่าความคิดเห็นของคุณชัดเจน โดยใช้สรรพนามบุคคลที่หนึ่งในการแสดงความคิดเห็น เช่น ‘I think’  

 • บอกผู้คุมสอบในสิ่งที่คุณจะพูดและสิ่งที่คุณพูดไปแล้ว  

 • เขียนเรียงความสั้นเกินไป 

ขั้นตอนที่ 3: จัดเรียงเรียงความของคุณอย่างมีเหตุผลด้วยลำดับความคิดเห็นที่ชัดเจนโดยใช้วลีเชื่อมโยง

ความคิดเห็นต้องมีการแสดงออกและเรียงลําดับอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มต้นจากบทนำไปยังบทสรุป 

หากคุณถูกขอให้นําเสนอทั้งสองมุมมองพร้อมความคิดเห็นของคุณ ให้แสดงความคิดเห็นของคุณที่จุดเริ่มของเรียงความ แล้วดําเนินการต่อเพื่อนําเสนอทั้งสองมุมมอง จากนั้นคุณสามารถย้อนกลับมาที่ความคิดเห็นของคุณเองและสรุปเรียงความ นี่เป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลในการนําเสนอแนวคิดเหล่านี้  

สิ่งที่ควรทำ: 

 • ใช้คําและวลีเชื่อมโยงหลากหลาย แต่อย่าใช้คําและวลีมากเกินไป 

 • ใช้กริยาวิเศษณ์วลี แทนคำเชื่อมโยงสั้น ๆ พยางค์เดียว 

 • ใช้การอ้างอิงและการแทนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ (สิ่งนี้/พวกเขา/ความยุ่งยาก/ปัญหา)  

 • ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อทําให้การเขียนของคุณสอดคล้องกัน  

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดของคุณเรียงลําดับได้อย่างถูกต้อง  

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดของคุณมีเหตุผลและง่ายต่อการอ่านตามลำดับ  

 • ใช้ย่อหน้าแยกต่างหากสําหรับบทนําและบทสรุป   

 • ใช้หนึ่งย่อหน้าสําหรับแต่ละแนวคิดหรือหัวข้อ 

สิ่งที่ไม่ควรทำ: 

 • ใช้คําเชื่อมโยงพื้นฐานอย่าง firstly มากเกินไป (แทนที่จะทำแบบนั้น ลองการใช้ ‘The first reason for/ The primary reason for this’)  

 • เริ่มทุกประโยคด้วยตัวเชื่อมโยง (พยายามใส่ไว้ในกลางประโยค เช่น “Some people believe, however, that individuals must also take responsibility for the environment” หรือ “I believe, on the other hand, that individuals do have a responsibility to…”)  

 • การใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือตัวย่อ (1, 2, etc, &, +)  

 • ใช้หัวเรื่องหรือหัวเรื่องย่อย  

 • ขีดเส้นใต้คําหรือวลี 

 • ใช้ย่อหน้าประโยคเดียว  

 • เริ่มทุกประโยคด้วยคำเชื่อม 

ขั้นตอนที่ 4: เรียบเรียงเรียงความเป็นย่อหน้า

ใช้ย่อหน้าต่าง ๆ เพื่อเรียบเรียงเรียงความของคุณให้กลายเป็นส่วนที่ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละย่อหน้ามีหัวข้อที่ชัดเจนและได้รับการพัฒนาโดยมีประโยคอย่างน้อยสองประโยค  

คุณสามารถใช้ตัวย่อ “PEEL” เมื่อเขียนเรียงความของคุณ:  

ประเด็น (Point) – แนะนําหัวข้อหรือประโยคหัวข้อของคุณ 

ตัวอย่าง (Example) – ตัวอย่างที่สนับสนุนประเด็นของคุณ 

อธิบาย (Explain) – ทําไมหลักฐานนี้ถึงสนับสนุนประเด็นของคุณ 

เชื่อมโยง (Link) – การเปลี่ยนหัวข้อหรือย่อหน้าถัดไป 

คุณต้องใช้ย่อหน้าเพียงพอที่จะแสดงการตอบสนองเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน นี่จะแสดงว่าคุณสามารถจัดระเบียบและนําเสนอความคิดและแนวคิดของคุณอย่างมีเหตุผล  

ต่อไปนี้คือแนวคิดเกี่ยวกับจํานวนย่อหน้าที่คุณสามารถใส่ไว้ในเรียงความ: 

ประเภทคําถาม มีกี่ย่อหน้า ย่อหน้า
To what extent do you agree or disagree with this statement? 4/5
 1. บทนํา
 2. Reason why I agree/disagree
 3. Another reason why I agree/disagree
 4. ย่อหน้าสำหรับอธิบายเหตุผลที่ฉันไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
 5.  บทสรุป
อภิปรายทั้งสองมุมมองและแสดงความคิดเห็นของคุณเอง 5
 1. บทนํา
 2. มุมมองเดียว
 3. มุมมองอื่น ๆ
 4. ความคิดเห็นของคุณ
 5. บทสรุป
ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น มีการให้เหตุผลสําหรับเรื่องนี้และวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ 5
 1. บทนํา
 2. เหตุผลว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้น
 3. เหตุผลสําหรับสิ่งนี้
 4. วิธีแก้ปัญหาสําหรับสิ่งนี้
 5. บทสรุป
Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? 4
 1. บทนํา (ข้อดีมีมากกว่า)
 2. ข้อดี (3)
 3. ข้อเสีย (2)
 4. บทสรุป
ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น What effect does it have on the individual and the society?5
 1. บทนํา
 2. ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น
 3. ผลกระทบ/ต่อบุคคล
 4. ผลกระทบ/ต่อสังคม
 5. บทสรุป

สิ่งที่ควรทํา: 

 • ใช้ย่อหน้า 

 • ใช้ตัวเชื่อมโยงระหว่าง และ ภายในย่อหน้าของคุณ 

 • เว้นช่องว่างไว้ระหว่างแต่ละย่อหน้า (บรรทัด)  

 • ใช้ย่อหน้าสําหรับแต่ละหัวข้อ  

 • ใช้บทนําและบทสรุป 

สิ่งที่ไม่ควรทำ: 

 • ใช้ย่อหน้าประโยคเดียว 

 • ใช้ย่อหน้ายาวมากที่ครอบคลุมทั้งหน้า (การสอบแบบกระดาษ)

ขั้นตอนที่ 5: ใช้คําศัพท์ที่ไม่ใช่คำศัพท์ทั่วไปและสะกดให้ถูกต้อง

คุณจะเห็นในรายละเอียดการให้คะแนนว่าคนที่เขียนได้ระดับคะแนน 8 ใช้ศัพท์ที่ไม่ค่อยเจอได้ทั่วไปได้อย่างมีทักษะ เมื่อเราเรียนรู้ภาษาหนึ่ง เราจะใช้คําศัพท์ทั่วไปและคําศัพท์ที่พบไม่บ่อย คําศัพท์ทั่วไป คือคําพูดและวลีที่เราใช้ทุกวันเพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวและพฤติกรรมประจําวัน คําศัพท์ที่พบไม่บ่อย จะใช้เมื่อเราพูดคุยถึงหัวข้อเฉพาะหรือเมื่อเราใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ (วลี)  

ไม่ควรใช้คําศัพท์ที่ล้าสมัยและไม่ใช้แล้วในการพูดประจําวัน หากคุณเลือกคําพ้องความหมาย ความหมายจะต้องเหมือนกันและต้องไม่เปลี่ยนความคิดที่นําเสนออยู่ ตัวอย่างเช่น วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวมีความหมายใกล้เคียงและสามารถใช้สลับกันได้ อย่างไรก็ตาม เด็กวัยหัดเดิน/ทารก มีความหมายค่อนข้างแตกต่างกัน 

การจัดเรียงยังกล่าวถึงในระดับคะแนน 8 และสมมุติว่าคุณรู้ว่าคําใดรวมกันได้ และคําใดที่เหมาะสมที่จะใช้สําหรับหัวข้อที่แตกต่างกัน  

หากคุณกําลังพูดถึงอาชญากรรมเด็ก คุณสามารถใช้คําว่า ‘เยาวชน’ เป็นคําที่ใช้ตามกฎหมายเพื่ออธิบายเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  

หากคุณใช้วลีกริยา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บุพบทที่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้นั้นสามารถเปลี่ยนความหมายได้:  

throw out/away= ทิ้ง  

throw up = อาเจียน/ป่วย  

ควรใช้ภาษาถิ่น (ภาษาวัฒนธรรม) ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้และตรงกับหัวข้อที่คุณกําลังพูดถึง  

สิ่งที่ควรทํา

 • ใช้ตัวเลือกคําที่ถูกต้อง  

 • ใช้ภาษาที่เราใช้ในการพูดในชีวิตประจําวัน  

 • ใช้คําที่คุณเข้าใจ  

 • ใช้คําและวลีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ  

 • ใช้การจัดวางและวลีคําพูด (คําที่ใช้ด้วยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น environmental pollution | major issue | promising future) 

สิ่งที่ไม่ควรทำ 

 • สะกดผิด  

 • พิมพ์ผิด  

 • สะกดคำแบบอเมริกันและอังกฤษ (คุณควรใช้การสะกดแบบใดแบบหนึ่ง)  

 • ใช้คําหากคุณไม่เข้าใจหรือสะกดไม่ได้  

 • ใช้คําที่ไม่เจาะจง เช่น ‘stuff/thing’  

 • ใช้คําสแลง เช่น ‘gonna’  

 • ใช้ภาษาที่ล้าสมัย [the masses| denizens | myopic view | Hitherto]  

 • ใช้คําพ้องความหมายมากเกินไป คําหนึ่งก็เพียงพอแล้ว 

 • ใช้ภาษาถิ่น/สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ  

 • ใช้คำย่อ (can’t, doesn’t)

ขั้นตอนที่ 6: อย่าใช้ภาษา วลี หรือตัวอย่างที่ท่องจำมา

อย่าใช้ภาษา วลี หรือตัวอย่างใด ๆ ที่ท่องจำตลอดเรียงความของคุณ ซึ่งง่ายต่อผู้คุมสอบในการสังเกตเห็น นั่นแสดงถึงความไม่คล่องแคล่วในการเขียนของคุณ  

ควรหลีกเลี่ยงการใช้วลี สำนวน สุภาษิตและสำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ มากเกินไป ซึ่งคำเหล่านี้มีการใช้บ่อยครั้งในการพูด ซึ่งรวมถึงวลีเช่น:  

 • The grass is always greener on the other side  

 • Love is blind  

 • Off the top of my head  

 • Old is gold  

 • A friend in need is a friend indeed  

นอกจากนี้ ไม่ควรใช้คําศัพท์เหล่านี้เมื่อเขียน เนื่องจากมีความคลุมเครือและไม่จัดการโจทย์อย่างเหมาะสม คุณควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและเลือกคําที่เหมาะสมซึ่งจะแสดงความคิดของคุณอย่างชัดเจนเสมอ 

ไม่ดี ดี ไม่ดี ดี
Nowadays In recent times Crux of the discussion The main/key issue is…
Can’t cannot Stuff/thing ใช้คําที่ถูกต้อง!
Controversial issue Major issue e.g. For example, …
The pros and cons Benefits and drawbacks Every coin has two sides/faces There are both disadvantages and advantages…
Firstly The primary reason why A double-edged sword The solution can also cause issues as…
SecondlyLack of education is another reason why… In a nutshell In conclusion…

ขั้นตอนที่ 7: ใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนหลากหลาย

ที่ระดับคะแนน 8 มีการคาดหมายว่าคุณสามารถใช้โครงสร้างที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องในการนําเสนอความคิดและความคิดเห็นของคุณ แสดงให้ผู้คุมสอบเห็นว่าคุณสามารถใช้โครงสร้างได้หลากหลายและทําให้แน่ใจว่าประโยคของคุณปราศจากข้อผิดพลาด 

สิ่งสําคัญคือการใช้ประโยคที่ซับซ้อนและเรียบง่ายผสมกัน แต่จําไว้ว่าประโยคที่ซับซ้อนของคุณไม่ควรยาวและสับสน  

เครื่องหมายวรรคตอนของคุณต้องถูกต้อง โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ เครื่องหมายจุลภาค และมหัพภาคอย่างถูกต้อง  

สามารถดูข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดได้ที่ด้านล่าง:

ไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
อนุประโยค การใช้คําสรรพนามไม่ถูกต้อง - who/that/which
ประโยคเงื่อนไข เลือกรูปแบบกริยาของประโยคไม่ถูกต้องสําหรับประเภทประโยคนั้น – ศูนย์, ประเภท 1,2,3
Present perfect/past เลือกรูปแบบกริยาของประโยคไม่ถูกต้อง - had/have had
ประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เลือกชนิดของ past participle ไม่ถูกต้อง
Gerunds มีข้อผิดพลาดในการใช้ -ing
คํานามนับได้ มีข้อผิดพลาดในการใช้คํานามเอกพจน์และพหูพจน์
คำนำหน้านาม การใช้ a/ผิด หรือไม่ได้ใช้เลย
ความสอดคล้องกันของประธาน/กริยา The girls ‘are’ – เอกพจน์หรือพหูพจน์
บุพบท การเลือกบุพบทที่ไม่ถูกต้อง การใช้บุพบทบอกตําแหน่งไม่ถูกต้อง และอื่น ๆ
เครื่องหมายวรรคตอน ใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้เลย

ขั้นตอนที่ 8: รายการตรวจสอบ

ใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีคุณลักษณะเชิงบวกทั้งหมดเพื่อได้ระดับคะแนน 8

การตอบคำถามครบถ้วนสมบูรณ์
 •  คุณได้ตอบคําถามครบทุกประเด็นหรือไม่
 • แนวคิดและเหตุผลสนับสนุนทั้งหมดของคุณเกี่ยวข้องกับคําถามโดยตรงหรือไม่
 • คุณหลีกเลี่ยงการให้คำตอบแบบกว้างเกินไปในหัวข้อนั้นหรือไม่
 • ผู้คุมสอบทราบหรือไม่ว่าคุณคิดอย่างไร และคุณนําเสนอจุดยืนนี้อย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งบทความหรือไม่
 • คุณได้สนับสนุนความคิดของคุณด้วยการให้ตัวอย่างที่ชัดเจน [ไม่ใช่การวิจัยและผลสํารวจที่คลุมเครือ] หรือไม่
 • คุณเขียนมากกว่า 250 คําหรือไม่
 
มีความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
 • ผู้คุมสอบสามารถตามความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ตอนต้นของเรียงความจนถึงตอนจบหรือไม่
 • การเรียงลำดับมีความชัดเจนหรือไม่ [บทนํา ความคิดหลักที่มีตัวอย่างสนับสนุน บทสรุป]
 • คุณใช้คําและวลีเชื่อมโยงหลากหลายหรือไม่
 • คุณหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำและเริ่มทุกประโยคด้วยตัวเชื่อมโยง [Firstly...Secondly…Thirdly] หรือไม่
 • คุณใช้การอ้างอิง [These issues…] และคำพ้อง [problems/issues] อย่างถูกต้องหรือไม่
 • คุณใช้ย่อหน้าเพียงพอหรือไม่
 • คุณใช้หนึ่งย่อหน้าในการพูดถึงแต่ละความคิดหรือไม่ 
 • มีย่อหน้าบทนําและสรุปที่ชัดเจนหรือไม่ 
การใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
 • คุณใช้คําศัพท์หลากหลาย ที่ตรงกับหัวข้อหรือไม่
 • คุณใช้คําศัพท์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
 • คุณหลีกเลี่ยงการท่องจำ การใช้คำซ้ำ [double-edged sword] และสุภาษิตหรือไม่
 • คุณจัดวางอย่างถูกต้อง [environmental problem | global issue] หรือไม่
 • คุณได้ใช้คําที่ไม่ได้พบบ่อยอย่างเหมาะสม [detrimental to | cultural diversity | measures] หรือไม่
 • คุณได้แก้ไขการสะกดผิดของคุณหรือไม่
 • คุณได้ตรวจสอบหาคําสะกดผิดหรือไม่
 • คุณได้ใช้รูปแบบคําที่คุณต้องการอย่างถูกต้อง [คําขยายกริยา คํานาม คําคุณศัพท์ และคํากริยา] หรือไม่
ความถูกต้องของหลักไวยากรณ์
 • คุณใช้โครงสร้างที่เรียบง่ายและซับซ้อนอย่างถูกต้องหรือไม่
 • คุณได้ใช้โครงสร้างที่หลากหลาย [conditional, present perfect, relative clauses, modal verbs] หรือไม่
 • คุณหลีกเลี่ยงประโยคที่ยาวและซับซ้อนหรือไม่
 • ประโยคของคุณปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่
 • คุณจบประโยคได้อย่างถูกต้องหรือไม่
 • คุณใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อเริ่มประโยคและคํานามเฉพาะหรือไม่
 • คุณใช้เครื่องหมายจุลภาคในประโยคที่ซับซ้อนของคุณเมื่อจําเป็นหรือไม่ [If the government invests funds in implementing environmentally-friendly solutions, pollution in the atmosphere will be reduced.]
 • คุณใช้มหัพภาค (.) เพื่อจบประโยคหรือไม่

หากคุณปฏิบัติตาม 8 ขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะไปถึงระดับคะแนน 8 ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 ได้อย่างไม่ยาก 

8 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงระดับ 8: ข้อสอบการเขียน 2 ของ IELTS

ให้ผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของเราแนะนําคุณผ่าน 8 ขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อไปถึงระดับ 8 ในข้อสอบการเขียน 2 ของ IELTS

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/drhxDA0N7pUiAKxV53EjS/4e20ff1c44286c68748ace72ecb38760/8_Steps_to_help_you_reach_a_Band_8_IELTS_Writing_Task_2_-_thumbnail__high_res_.jpg
2021-07-05T14:17:03.334Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/377ojdWIJiLLtJFVfWftbC/efb7020696b6f922d2815bc0a4fee53a/8_Steps_to_help_you_reach_a_Band_8__IELTS_Writing_Task.mp4