The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

เราได้รวบรวมเคล็ดลับและคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณทำคะแนนการพูดในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ได้อย่างดีที่สุดอ่านบทความนี้เพื่อดูวิธีการเพิ่มคะแนนในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของการทดสอบการพูดกันเถอะ

ในส่วนที่ 3 คุณมีโอกาสที่จะสนทนาหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 ในเชิงลึกมากขึ้น การทดสอบส่วนนี้จะเน้นทักษะในการแสดงความเห็นและให้เหตุผลของคุณ รวมถึงการวิเคราะห์ อภิปราย และพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ โดยอาจารย์ผู้สอบจะเป็นผู้เริ่มโดยการถามคำถามที่เป็นการสำรวจหัวข้อต่าง ๆ ในเชิงลึกมากขึ้น จากบทความที่กล่าวถึงการสอบในส่วนที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีสามหัวข้อที่คุณจะต้องพิจารณาในการตอบคำถาม ซึ่งหัวข้อเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการสอบในส่วนที่ 3 เสมอ ตัวอย่างเช่น หากหัวในส่วนที่ 2 ที่คุณได้รับเกี่ยวข้องกับครูของคุณ การสอบในส่วนที่ 3 นั้นจะเป็นการสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ดูเนื้อหาการสนทนาที่คุณมีโอกาสที่จะเจอในการสอบส่วนที่ 3 ซึ่งจะพบว่าหัวข้อเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการสอบส่วนที่ 2

Part 2 long turn

Possible part 3 topic area

Something you own that is important to you

Belongings, shopping, advertising, values

A holiday that you really enjoyed

Tourism, holiday destinations, leisure time, travel

An item you would like to buy

Shopping, advertising, online shopping, consumerism, manufacturing, clothing

สังเกตดูว่าหัวข้อหัวข้อนั้นขยับออกจากเรื่องส่วนตัวไปสู่เรื่องทั่วไปและนามธรรมอย่างไร

การสนทนาในหัวข้อทั่วไป

ในส่วนที่ 3 คุณจะถูกคาดหวังให้พูดคุยในหัวข้อที่เป็นเรื่องทั่วไปในรายละเอียดที่กว้างขึ้น หากคุณพยายามพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว ผู้คุมสอบจะพยายามพาคุณกลับไปที่หัวข้อทั่ว ๆ ไป และไกลตัวมากขึ้น อย่าลืมว่าหัวข้อที่คุณคุ้นเคยได้ผ่านไปแล้วในการสอบในส่วนที่ 1 และ 2

การสอบในส่วนที่ 3 จะเป็นโอกาสของคุณในการแสดงทักษะการสนทนาในหัวข้อที่เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป ซึ่งคุณต้องแสดงความคิดเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังสนทนาอยู่

แทนที่จะพูดถึงตัวเอง คุณสามารถใช้วลีต่อไปนี้เพื่อขยายการสนทนาให้กว้างขึ้น:

 • In my country most people believe that...

 • If I compare my country to Australia, the way we [farm/travel/work/eat/celebrate] is quite different

 • The local communities in my country...

 • Thinking about this in general, the main reason why most people...

 • From my perspective, if I take my country as an example...

 • I have seen this happen in my city and it's a major issue. To deal with this problem, we should...

 • There are a lot of examples of this in my country.

ใช้คำและวลีในการเชื่อมโยง

ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องคำเชื่อม เรามีการใช้คำและวลีเพื่อเชื่อมโยงความคิดและเพื่อแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่เรากำลังพูดถึง นอกจากนั้นคำเหล่านี้ยังถูกใช้เพื่อการจัดระเบียบสิ่งที่เราต้องการพูด และช่วยให้เราใช้ความคิดและพูดได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้คำอุทานเพิ่มเติมในบทสนาอย่างเป็นธรรมชาติ

พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำอุทานที่ไม่มีความหมาย [yeah, like, you know] เพราะคำเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าความคิดของคุณขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถหาคำหรือภาษาที่เหมาะสมกับบทสนทนาได้ ดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงการคำเหล่านี้ซ้ำ ๆ ซึ่งบางครั้งเราเผลอใช้คำเหล่านี้มากเกินจำเป็น [yeah, like, you know]

คำและวลีสำหรับการเชื่อมโยงที่จะกล่างถึงต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการสนทนาได้ โดยคุณจะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร:

 • การเรียบเรียบและลำดับข้อมูล [to begin with, moving on to the next reason, secondly, thirdly, subsequently, on top of that, later, after this, finally]

 • การเพิ่มข้อมูล [Another thing that comes to mind, also, and, besides, additionally, another good example of this is, another reason for this, and one more thing]

 • การแสดงความเห็นและทัศนคติ [Unfortunately, however, actually, to be honest, definitely, essentially, frankly, basically, clearly, I'm afraid, if you ask me, sadly, thankfully, in fact, seriously, as a matter of fact]

 • การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง [Similarly, in the same way, equally, likewise, in a similar fashion, if I compare it to my country | However, although, instead of, despite, on one hand, on the other hand, in the opposite way, in contrast, whereas]

 • การยกตัวอย่าง [A great example of this is, for example, for instance, a personal example is, in other words, a striking example of this, a classic example is, a clear example of this can be seen, such as, illustrated by]

 • การถ่วงเวลา ในขณะที่คุณกำลังใช้ความคิด [Let me think about that..., that's a difficult/interesting question, I haven't thought of that before, well..., actually, basically]

 • การพูดแบบกว้าง ๆ [Generally, broadly speaking, as a rule, on the whole, it is often said that..., in most cases, the vast majority of, a small minority of]

 • บอกผลลัพธ์ [As a result, because of this, therefore, consequently, so, then]

พร้อมที่จะให้คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคำตอบของคุณ

ในการสอบส่วนที่ 3 คุณมีโอกาสที่จะพูดคุยหัวข้อต่าง ๆ ในเชิงลึกมากขึ้น สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องพยายามขยายคำตอบของคุณให้มากที่สุด อาจใช้รูปแบบคำพูดต่อไปนี้ในการทดสอบ:

 • แสดงความคิดเห็นของคุณ

 • เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่าง

 • พิจารณาข้อดีข้อเสียของสิ่งต่าง ๆ

 • ให้เหตุผลในมุมมองความคิดเห็นของคุณ

 • ให้ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของคุณ

 • อธิบายสถานการณ์ในประเทศของคุณ

 • คิดถึงความเป็นไปได้และสิ่งที่อาจจะเกิดในอนาคต

 • ประเมินความสำคัญของบางสิ่ง

 • ถามผู้คุมสอบเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่าง

 • แนะนำวิธีแก้ปัญหา

 • เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

การแสดงให้อาจารย์ผู้สอบเห็นว่าคุณยินดีที่จะอภิปรายในหัวข้อสนทนาเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์โดยการศึกษาข้อมูลในหลาย ๆ หัวข้อจะมีประโยชน์มาก เพราะหัวข้อสนทนาในการสอบส่วนนี้จะเป็นหัวข้อทั่วไป ซึ่งเหมาะกับผู้สอบในทุกระดับ หากคุณพบคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย คุณสามารถขอให้อาจารย์ผู้คุมสอบอธิบายคำศัพท์นั้นเพิ่มเติมได้

การสอบทักษะการพูด IELTS แบบตัวต่อตัว ต่างจากการทดสอบกับ AI ตรงที่ คุณมีคู่สนทนาที่จะโต้ตอบด้วย และอาจารย์ผู้คุมสอบจะคอยกระตุ้นให้คุณตอบคำถามและจะพยายามดูว่าคุณสามารถอภิปรายหัวข้อที่ได้รับมากน้อยเพียงใด

ใช้ไวยากรณ์ให้หลากหลาย

หากการสนทนาของคุณมีความต่อเนื่อง นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสื่อสารเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ได้ และคุณสามารถเข้าถึงคำศัพท์ที่หลากหลาย รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสื่อสาร

เมื่อคุณต้องใช้รูปแบบการตอบคำถามตามตัวอย่างที่ถูกกล่าวไป คุณต้องจับคู่รูปแบบเหล่านั้นกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น

 • บรรยายสถานการณ์ในประเทศของคุณ - present, perfect, past

 • คิดเกี่ยวกับอนาคต - conditionals (if), future (will/going to) modal verbs (may, might, should, could)

 • แนะนำวิธีแก้ปัญหา - conditionals, modal verbs

 • การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง - comparative structures

ดูสคริปต์ต่อไปนี้ซึ่งนำมาจาก IELTS speaking test sample ซึ่ง Anuradha ผู้สอบจากประเทศมาเลเซียกำลังตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อ 'famous people' สังเกตการณ์การใช้ tense ของเธอและการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนคำตอบของเธอ


Examiner: Let’s consider first of all famous people in your country. In Malaysia, what kind of people become famous?

Anuradha: em.. in Malaysia, definitely the politicians and also some actors and actresses are very famous among…Malaysians.

Examiner: So, what about in the past, is that the same as in the past where politicians and actors always…?

Anuradha: I think definitely in the past if you’re talking about the fifties and sixties, um movies were the number one communication tool between villages or towns. So, the people definitely knew actors and actresses better than the politicians. Compared to now, you have TV and news where people follow politician’s personal life more than an actor or actress.


การใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย

Famous people a wider range of vocabulary

การใช้คำศัพท์มากกว่าหนึ่งหรือสองคำในการสนทนาสำหรับหัวข้อต่าง ๆ มีความสำคัญต่อผลการสอบทักษะการพูดเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น Anuradha ใช้คำศัพท์ที่หลากหลายในการสอบ ซึ่งคำศัพท์เหล่านั้นมีความหมายเชิงสำนวน [number one / to follow someone] รวมถึงมีการใช้กลุ่มคำได้อย่างถูกต้อง [communication tool / politician's personal life] เพื่อให้การบรรยายของเธอนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น

ดู Mindmap ด้านบน ซึ่งแสดงคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Famous People ซึ่งการสร้าง Mind map นั้นทำได้ไม่ยาก และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแนวคิดและจดจำคำศัพท์ในหัวข้อต่าง ๆ

Mind Maps จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ และภาษาหรือคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะช่วยให้คุณตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เมื่อ Anuradha ถูกถามว่าคนมีชื่อเสียงสามารถสร้างผลกระทบทางลบต่อคนหนุ่มสาวได้อย่างไร เธอก็ได้ใช้แนวคิดและคำศัพท์ต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถเลือกภาษาที่ชัดเจนในการแสดงออก และสามารถขยายคำตอบได้โดยง่าย


Examiner: Now you’re talking about their influence on the consumer, what about on the young. Do celebrities, do you think, produce negative effects in our youth?

Anuradha: Definitely, I think they do. As you can see, like, lifestyle and health, celebrities are becoming thinnermodels and celebrities, and when you open a magazine, young girls would be exposed to thin models and they think that that’s normal for them to be thin and that could cause them to go into anorexia or bulimia or unhealthy practices because they think being thin is the norm. Whereas being healthybeing normal-bodied is actually the norm.


ทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่คุณช่วยให้คุณสามารถอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้คุมสอบได้ แต่ยังช่วยให้คุณสามารถสนทนาหัวข้อที่หลากหลายกับบุคคลอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

ดูตัวอย่างการสอบทักษะการพูดในส่วนที่ 3 สำหรับ Band 9

ดูการสอบในส่วนที่ 3 ซึ่ง Anuradha สนทนากับอาจารย์ผู้คุมสอบเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง

ก่อนที่คุณจะเริ่มรับชมตัวอย่าง ลองคิดดูว่าคุณจะตอบคำถามเหล่านี้อย่างไร:

 • คนที่มีชื่อเสียงในประเทศของคุณนั้นมาจากวงการใดบ้าง?

 • คนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันยังคงมาจากคนในวงการเดียวกับผู้มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่นในอดีตหรือไม่?

 • คนเหล่านี้จะยังคงเป็นที่รู้จักในอนาคตหรือไม่?

 • ทำไมการโฆษณาถึงนิยมว่าจ้างผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้?

 • สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบในเชิงบวกหรือลบต่อคนหนุ่มสาวหรือไม่?

 • ผู้มีชื่อเสียงสามารถโน้มน้าวความคิดเห็นของคนในสังคมได้หรือไม่?

Practice makes perfect

How did you go? Hopefully these tips will give you more confidence in preparing for all parts of the test. Look at the different Speaking test questions you might be asked on a test day, and if you feel you are ready to practice, why not try an official IELTS practice  test, IELTS Progress Check . These practice tests are available for Academic and General Training test takers and include a Speaking test. The test is not a face-to-face test as in the real IELTS test; however, it is realistic in terms of test questions, timing and delivery. The examiner questions are pre-recorded, and timed responses are recorded and uploaded for an official IELTS marker to rate. Try a test today to see if you can speak for the full 2 minutes.

With targeted practice like this, you will become more fluent and will be able to achieve the goals you have set!

Chat with us