การสอบ General Training จะพิจารณาที่ความสามารถภาษาอังกฤษของคุณในสภาพแวดล้อมการทํางานหรือสังคม หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพ, ย้ายไปทํางานในต่างประเทศ หรือย้ายไปยังแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องทําการสอบ IELTS General Training

แบบทดสอบจะประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในทักษะด้านภาษาทั้งสี่อย่าง ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ในขณะที่ส่วนการฟังและการพูดของการสอบ IELTS General Training นั้นเหมือนกับการสอบ IELTS Academic ส่วนการอ่านและการเขียนจะแตกต่างกัน

สอบถามข้อมูล IELTS

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training

หากคุณต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ คุณอาจจําเป็นต้องทําการสอบ IELTS Academic


การสอบ General Training จะพิจารณาที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในสภาพแวดล้อมการทํางานหรือสังคม หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพ ย้ายไปทํางานในต่างประเทศ หรือย้ายไปยังแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องสอบ IELTS General Training

เรียนรู้เพิ่มเติม