The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

หากคุณต้องการทํางาน โยกย้าย ศึกษา หรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาชีพในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องทําการสอบ IELTS สําหรับ UKVI การทดสอบนี้เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง (Secure English Language Test, SELT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงมหาดไทยในสหราชอาณาจักรสําหรับการขอวีซ่าไปยังสหราชอาณาจักร

IELTS General Training สำหรับ UKVI จะเหมือนกับ IELTS General Training ในแง่ของเนื้อหา รูปแบบ การให้คะแนน และระดับของความยาก อย่างไรก็ตาม การทดสอบ IELTS ของ UKVI จะมีให้เฉพาะที่ศูนย์ทดสอบที่ตรงตามข้อกําหนดด้านการบริหารจัดการที่ระบุไว้โดยกระทรวงมหาดไทยในสหราชอาณาจักร แบบฟอร์มรายงานการทดสอบ (TRF) ของคุณจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยหากคุณสอบ IELTS สําหรับ UKVI

สอบถามข้อมูล IELTS

IELTS และ IELTS สําหรับ UKVI แตกต่างกันอย่างไร

IELTS และ IELTS สําหรับ UKVI เป็นการสอบเดียวกันทุกประการในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา การให้คะแนน และระดับของความยาก ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ IELTS สําหรับ UKVI ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงมหาดไทยในสหราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการทํางาน การศึกษา และการย้ายถิ่นฐาน


หากคุณทําการสอบ IELTS สำหรับ UKVI แบบฟอร์มรายงานการสอบของคุณจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าคุณได้ทําการสอบ IELTS สำหรับ UKVI ที่ศูนย์สอบที่ได้รับอนุมัติ

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training และค้นหาว่าคุณควรทําการสอบแบบใด

IELTS Academic หรือ General Training: คุณต้องการสิ่งใด

ค้นหาความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ General Training เพื่อให้คุณเลือกว่าวิธีใดดีที่สุดสําหรับคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม