The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน

การสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ว่าเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ได้

โดยผลสอบ IELTS นั้นยังเป็นที่ยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ IELTS ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษมามากกว่า 30 ปี ยังคงมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

ประเภทการสอบ

IELTS มีการสอบหลักๆ 2 ประเภท โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบในการนำคะแนนไปใช้

IELTS Academic สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

IELTS General Training สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ประเภทการสอบ IELTS

รูปแบบการสอบ

รูปแบบการสอบ IELTS Academic และ IELTS General Training ผู้สอบจะต้องทดสอบทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน - การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ตามลำดับ โดยรายละเอียดของรูปแบบการสอบ และความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training มีดังนี้

รูปแบบการสอบ IELTS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS