The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

3-5 วันก่อนสอบ

 • เตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตให้พร้อม ซึ่งหลักฐานแสดงตัวบุคคลนี้จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับที่ผู้สอบใช้ในการสมัครสอบเท่านั้น ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบใช้หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรข้าราชการในการสมัคร หรือใช้ในวันสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • ตรวจสอบอีเมล์ของผู้สอบ เนื่องจากศูนย์สอบจะมีการส่งอีเมล์แจ้งเตือนและยืนยันเรื่องสถานที่สอบประมาณ 2 วันทำการก่อนถึงวันสอบ

 • หากผู้สอบอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้สอบจะต้องนำเอกสารยินยอมการเข้าสอบพร้อมลายเซ็นต์จากผู้ปกครองมาในวันสอบด้วย

 • สิ่งของอื่นๆ ที่ศูนย์สอบแนะนำให้นำมาในวันสอบ คือ เสื้อกันหนาว และขวดน้ำแบบใส (ไม่มีฉลาก) และไม่นำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ ศูนย์สอบไอดีพีได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ให้ผู้สอบสามารถฝากกระเป๋า และของอื่นๆ ที่ไม่ให้นำเข้าไปในห้องสอบ เพื่อความสะดวกของผู้สอบเท่านั้น ทางศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือ สูญหายของทรัพย์สินใดๆ

ในวันสอบ

ศูนย์สอบแนะนำให้ผู้สอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และขั้นตอนในวันสอบนั้น มีดังนี้

 1. ผู้สอบควรตรวจสอบรายชื่อบนบอร์ดหน้าห้องสอบว่ามีชื่อของผู้สอบอยู่หรือไม่ ศูนย์สอบจะติดประกาศชื่อผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับนามสกุลในอักษรภาษาอังกฤษ หากผู้สอบไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที

 2. ผู้สอบต้องนำของที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทางศูนย์สอบอนุญาตเข้าไปในห้องสอบ ฝากกับเจ้าหน้าที่ที่จุดรับฝากของ

  สิ่งของที่นำเข้าห้องสอบได้ มีดังนี้

  • บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (อย่างเดียวกับที่ใช้ในการสมัครสอบ)

  • เสื้อกันหนาว

  • น้ำดื่มบรรจุในขวดใส มีฝาปิด และไม่มีฉลาก

 3. ผู้สอบควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

 4. ลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐานแสดงตัวบุคคล ถ่ายรูป สแกนลายนิ้วมือ และสำหรับผู้สอบ IELTS for UKVI จะมีการเก็บลายเซ็นต์ของผู้สอบ

หลังจากผู้สอบผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ผู้สอบจะต้องเข้าห้องสอบทันที การเข้า-ออกจากห้องสอบหลังจากนี้ ผู้สอบจะต้องถือหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และสแกนนิ้วเข้า-ออก ทุกครั้ง

ภายในห้องสอบ

เจ้าหน้าที่จะแจ้งผังที่นั่งของผู้สอบ ดังนั้นให้ผู้สอบนั่งตามโต๊ะที่มีที่มีบัตรสอบเป็นชื่อของผู้สอบเท่านั้น ผู้สอบควรตรวจสอบว่าข้อมูลบนบัตรสอบถูกต้องหรือไม่ หลักฐานแสดงตัวบุคคลจะต้องวางไว้บนโต๊ะตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ และห้ามพูดคุยกับผู้สอบท่านอื่นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ

การสอบจะเริ่มตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนดเข้าสอบ และผู้สอบไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้

เมื่อเริ่มสอบ

ผู้สอบควรตั้งใจฟังข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบจากผู้คุมสอบ เช่น กฎเกณฑ์ต่างๆ ในห้องสอบ การเข้าห้องน้ำ การขอความช่วยเหลืออื่นๆ ระหว่างการสอบ การกรอกกระดาษคำตอบ และคำถาม หากผู้สอบมีคำถามให้ยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเท่านั้น ห้ามสอบถามจากผู้สอบท่านอื่น

ระหว่างการสอบข้อเขียน

 • สอบทักษะการฟัง (Listening) ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที + 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ สำหรับการสอบแบบกระดาษ

 • สอบทักษะการอ่าน (Reading) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

 • สอบทักษะการเขียน (Writing) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

การสอบข้อเขียนทั้งสามทักษะข้างต้นจะทำต่อเนื่องกันไม่มีเวลาพัก ผู้สอบไม่สามารถไปห้องน้ำได้ในช่วงที่สอบทักษะการฟัง (Listening) ช่วงที่เจ้าหน้าทีคุมสอบเก็บและตรวจนับข้อสอบ และในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาการสอบทักษะการอ่านและการเขียน รวมถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

เมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละทักษะ เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ผู้สอบวางดินสอ ผู้สอบควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นผู้สอบอาจจะไม่ได้รับผลสอบสำหรับรอบสอบดังกล่าว

การสอบสัมภาษณ์

 • ผู้สอบควรมารอก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที

 • ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยแสดงบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

 • ฝากของส่วนตัวไว้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ (ไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบ)

 • หลังจากลงทะเบียน ผู้สอบจะต้องรอในบริเวณที่ศูนย์สอบกำหนด จนกว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์จะมาเรียกผู้สอบเข้าห้องสัมภาษณ์

 • เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้ผู้สอบออกจากบริเวณการสอบทันที ไม่อนุญาตให้ผู้สอบคุยกับผู้สอบท่านอื่นที่กำลังรอเข้าสอบต่อไป

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันสามารถทําการสอบทุกส่วนในวันเดียวกันได้หรือไม่

การทำข้อสอบส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนนั้นจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ในบางศูนย์สอบ คุณจะนั่งสอบพูดในวันเดียวกัน หรือไม่เกิน 7 วันก่อนหรือหลังวันสอบของคุณ


หากคุณสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ การสอบพูดจะดําเนินการในวันเดียวกัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังส่วนอื่น ๆ อีกสามส่วนของการสอบ

ดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ณ สถานที่สอบ IELTS ของเราเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยระหว่างช่วงโควิด-19

มาตรการด้านความปลอดภัยในวันสอบ

ดูมาตรการด้านความปลอดภัยบางส่วนที่เราได้แนะนําไปแล้วเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยในวันสอบระหว่างช่วงโควิด-19

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/212IcHdonifClokOoTr77f/9d052d7cb7589523c6b48ebb456aafae/test_day_prep_thumbnails1__2_.png
2022-04-29T12:24:16.834Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/1H7WGvQDmGqy8fuUK1xNSF/ea524044c62e3dc224e9a9f9e90f4e2b/Test_day_precautions_2.mp4

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ