ผู้คุมสอบ IELTS ต้องมีคุณวุฒิการสอนที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การสอนที่ครอบคลุมเพื่อเป็นผู้คุมสอบ IELTS ที่มีคุณสมบัติ ผู้คุมสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเหล่านี้จะให้คะแนนการสอบเขียนของคุณเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน และผลการปฏิบัติงานของผู้คุมสอบเหล่านั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและครอบคลุมเป็นประจํา

การสอบเขียนของคุณมีการให้คะแนนโดยผู้คุมสอบระหว่าง 2 ถึง 4 คน เพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนที่ได้รับนั้นมีความถูกต้องและความยุติธรรมสูงสุด เกณฑ์การประเมินที่ใช้โดยผู้คุมสอบจะเหมือนกันสําหรับทั้งการสอบ General Training และการสอบ Academic

คําตอบของคุณในข้อสอบการเขียน 1 จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้: ความสําเร็จของงาน, ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง, การใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย และตามหลักไวยากรณ์กับความถูกต้อง ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 จะได้รับการประเมินในวิธีเดียวกัน ยกเว้นสําหรับเกณฑ์การตรงตามโจทย์ครบถ้วนสมบูรณ์ ระดับคะแนนแต่ละระดับตรงกับผลงานของผู้เขียนตามเกณฑ์ทั้งสี่ข้อนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินที่ผู้คุมสอบ IELTS ใช้ ให้ค้นหารายละเอียดระดับสาธารณะของการสอบการเขียน IELTS ได้ทางออนไลน์

ระดับคะแนน

  • ระดับคะแนนของข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1

  • ระดับคะแนนของข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2

เรียนรู้เพิ่มเติม