The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

การสอบพูด IELTS นั้นเหมือนกันทั้งในการสอบ General Training และการสอบ Academic และคือสิ่งที่ทำหน้าที่ประเมินการพูดภาษาอังกฤษของคุณ การสอบพูดทั้งหมดดําเนินการแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองและการสอบจะได้รับการบันทึกเพื่อใช้ในกรณีจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ

การสอบพูดจะใช้เวลาระหว่าง 11 ถึง 14 นาที และประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนแรกของการสอบที่ผู้คุมสอบจะถามคําถามทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น งาน ครอบครัว การศึกษา และงานอดิเรก

ในส่วนที่ 2 คุณจะได้รับบัตรหัวข้อ คุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการจดบันทึกหัวข้อดังกล่าว และจะได้รับดินสอและกระดาษเพื่อเตรียมคําตอบของคุณ จากนั้นคุณจะพูดหัวข้อนั้นเป็นเวลาสองนาที ในส่วนที่ 3 ของการสัมภาษณ์ คุณจะได้สนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ ซึ่งพวกเขาจะถามคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2

การสอบพูดอาจดําเนินการในวันเดียวกันกับการสอบอื่น ๆ หรือหนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบส่วนอื่น ๆ

สอบถามข้อมูล IELTS

Ask IELTS

ฉันสามารถทําการสอบทุกส่วนในวันเดียวกันได้หรือไม่

การทำข้อสอบส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนนั้นจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ในบางศูนย์สอบ คุณจะนั่งสอบพูดในวันเดียวกัน หรือไม่เกิน 7 วันก่อนหรือหลังวันสอบของคุณ


หากคุณสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ การสอบพูดจะดําเนินการในวันเดียวกัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังส่วนอื่น ๆ อีกสามส่วนของการสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม