เตรียมพร้อมสําหรับ IELTS ด้วยแบบฝึกหัดเตรียมสอบ Progress Check ที่มีสําหรับทั้ง General Training และการสอบ Academic ทําแบบทดสอบจําลองอย่างเป็นทางการนี้และรับระดับคะแนนแบบบ่งชี้ รวมทั้งรายงานความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ รายงานความคิดเห็นอย่างเป็นทางการประกอบด้วยระดับคะแนนแบบบ่งชี้โดยรวม ตลอดจนระดับคะแนนสําหรับแต่ละส่วนของการสอบ นอกจากนี้ คุณจะได้รับความคิดเห็นเฉพาะสำหรับคุณ โดยผู้ให้คะแนน IELTS เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินทั้งหมดในการสอบพูดและการเขียนของคุณ มีการสอบ Academic 4 แบบ และการสอบ General Training 4 แบบให้เลือก

ใช้ Progress Check (การตรวจสอบความคืบหน้า) เพื่อทราบว่าการสอบ IELTS ทํางานอย่างไร ตั้งแต่วิธีการจัดการเวลาไปจนถึงคําถามที่คุณอาจพบในวันสอบ Progress Check สามารถดําเนินการได้ทั้งแบบภายใต้เงื่อนไขกําหนดเวลาหรือไม่มีเงื่อนไข

หลังจากที่คุณทําการสอบครบทั้งสี่ส่วนแล้ว (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด) คุณจะสามารถส่งการส่งคำตอบของแบบทดสอบเพื่อรับคะแนนได้ ผู้ให้คะแนน IELTS จะให้คะแนนการสอบของคุณและรายงานจะพร้อมให้ดูภายในห้าวันหลังการเสร็จสิ้นการสอบ

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันมีเวลานานเท่าใดในการทำ Progress Check ก่อนที่จะหมดอายุ

การสอบแบบจําลอง Progress Check ของคุณจะหมดอายุภายใน 90 วันหลังจากวันที่ซื้อ

Progress Check: แบบฝึกหัดเตรียมสอบทางการแบบออนไลน์ของ IELTS

ทําแบบฝึกหัดเตรียมสอบ IELTS ทางออนไลน์ และรับรายงาน IELTS Progress Check ของคุณพร้อมระดับคะแนนบ่งชี้ภายใน 5 วัน

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2AvtZ44gaCyqpEedeClUTF/d7f2db9870f80b4008cef0267122a433/IELTS_Progress_check_-_thumbnail__high_res_.jpg
2021-07-05T14:07:46.705Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/4zx5DXsIPikpPrR68CI9VM/07735dc25f8d78f74a6421f6925101a4/IPC-Animation_Updated_2020.mp4

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ