UKVI Life Skills B1 มีไว้สําหรับผู้ที่ต้องการพำนักอย่างถาวรในสหราชอาณาจักรหรือเป็นพลเมือง

Life Skills B1 เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง (SELT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยแผนกวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ การสอบจะดูที่ทักษะการฟังและการพูดของคุณในการสอบ 22 นาทีร่วมกับผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกคนหนึ่ง ซึ่งความสามารถในการสอบของผู้เข้าสอบคนที่สองจะไม่กระทบต่อผลสอบของคุณ

ผู้คุมสอบ IELTS จะพิจารณาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของคุณ และความสามารถของคุณในการรับและถ่ายทอดข้อมูล พูดสื่อสาร และมีส่วนร่วมในการอภิปราย ทั้งนี้ ไม่มีระดับคะแนนในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะมีแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถในการฟังและตอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณต้องรับและถ่ายทอดข้อมูลพื้นฐานและสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคย

ผู้คุมสอบอาจขอให้คุณอธิบายหัวข้อ ให้แสดงความคิดเห็นหรือความชอบ และให้เหตุผลสนับสนุน รวมถึงอธิบายกับขยายความหัวข้อ นอกจากนี้คุณยังต้องสื่อสารกับทั้งผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกคน

สอบถามข้อมูล IELTS

'คะแนนผ่าน' ในการสอบ IELTS Life Skills คืออะไร

ในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะแสดงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น


ส่วนการสอบ IELTS Academic หรือ General Training จะแจ้งผลแบบระดับคะแนน ซึ่งคะแนนจะถูกแบ่งระดับเป็น 9 ระดับ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรแต่ละแห่งกําหนดระดับคะแนน IELTS ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม