The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

การสอบ IELTS สําหรับ UKVI เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง (SELT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยแผนกวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ

Life Skills A1 ทดสอบทักษะการฟังและการพูดของคุณในระดับ A1 ใน Common European Framework (CEFR) การสอบพูดและฟังร่วมกันจะใช้เวลาประมาณ 16 - 18 นาที โดยคุณจะได้ทดสอบกับผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกหนึ่งคน ซึ่งความสามารถในการสอบของผู้เข้าสอบคนที่สองจะไม่กระทบต่อผลสอบของคุณ

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถในการฟังและตอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณต้องรับและถ่ายทอดข้อมูลพื้นฐานและสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคย ผู้คุมสอบอาจขอให้คุณอธิบายหัวข้อ ให้แสดงความคิดเห็นหรือความชอบ และให้เหตุผลสนับสนุน รวมถึงอธิบายกับขยายความหัวข้อ นอกจากนี้คุณยังต้องสื่อสารกับทั้งผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกคน

ผลสอบ Life Skills สามารถใช้ในการสมัครขอวีซ่าบางประเภทสําหรับสหราชอาณาจักรได้ เช่น วีซ่า ‘ครอบครัวของผู้พำนักถาวร’

ผู้สอบสามารถสอบ IELTS Life Skills ได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพ (ตึก CP Tower สีลม ชั้น 4) โดยจัดสอบทุกวันพฤหัสบดีแรก และพฤหัสบดีสุดท้ายของแต่ละเดือน

สอบถามข้อมูล IELTS

'คะแนนผ่าน' ในการสอบ IELTS Life Skills คืออะไร

ในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะแสดงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น


ส่วนการสอบ IELTS Academic หรือ General Training จะแจ้งผลแบบระดับคะแนน ซึ่งคะแนนจะถูกแบ่งระดับเป็น 9 ระดับ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรแต่ละแห่งกําหนดระดับคะแนน IELTS ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม