The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

การสอบ IELTS สําหรับ UKVI เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง (SELT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยแผนกวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ

Life Skills A1 ทดสอบทักษะการฟังและการพูดของคุณในระดับ A1 ใน Common European Framework (CEFR) การสอบพูดและฟังร่วมกันจะใช้เวลาประมาณ 16 - 18 นาที โดยคุณจะได้ทดสอบกับผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกหนึ่งคน ซึ่งความสามารถในการสอบของผู้เข้าสอบคนที่สองจะไม่กระทบต่อผลสอบของคุณ

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถในการฟังและตอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณต้องรับและถ่ายทอดข้อมูลพื้นฐานและสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคย ผู้คุมสอบอาจขอให้คุณอธิบายหัวข้อ ให้แสดงความคิดเห็นหรือความชอบ และให้เหตุผลสนับสนุน รวมถึงอธิบายกับขยายความหัวข้อ นอกจากนี้คุณยังต้องสื่อสารกับทั้งผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกคน

ผลสอบ Life Skills สามารถใช้ในการสมัครขอวีซ่าบางประเภทสําหรับสหราชอาณาจักรได้ เช่น วีซ่า ‘ครอบครัวของผู้พำนักถาวร’

ผู้สอบสามารถสอบ IELTS Life Skills ได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพ (อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม ชั้น 9) โดยจัดสอบทุกวันพฤหัสบดีแรก และพฤหัสบดีสุดท้ายของแต่ละเดือน

Chat with us